Bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng

Bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng

Gocdoday bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng theo đúng quy định pháp luật. Với Gocdoday, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng là việc làm tối quan trọng, luôn cập nhật, theo sát quy định chung của pháp luật.

1. Quy định chung

Việc trở thành thành viên của Gocdoday nghĩa là các bạn chấp nhận toàn bộ các quy định được đề cập tại Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này.

Gocdoday sẽ chỉ thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng phù hợp với quy định của: văn bản pháp luật (bao gồm cả Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định này tại từng thời điểm); Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này.

Việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân người dùng là điều kiện cần để Gocdoday thực hiện, cải thiện chất lượng phục vụ mọi người.

2. Loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

bảo vệ dữ liệu cá nhân

Các loại dữ liệu cá nhân có thể được sử dụng là các loại thông tin được liệt kê dưới đây và có thể thay đổi (mọi thay đổi sẽ được thông báo rõ ràng khi đăng ký thành viên)

 • Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Giới tính;
 • Nơi sinh;
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ Email

3. Mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân

Bạn đồng ý cho phép Gocdoday thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân và chia sẻ kết quả xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

 • Đánh giá và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Gocdoday
 • Hỗ trợ người dùng, cập nhật thông tin người dùng khi đăng ký sử dụng, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Gocdoday cung cấp;
 • Tổng hợp, phân tích, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với người dùng;
 • Đánh giá để cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà Gocdoday cung cấp;
 • Xác minh thông tin khách hàng nhằm bảo mật an toàn về tài khoản của người dùng trong các yêu cầu giải đáp thắc mắc, tra soát và khiếu nại.

4. Cách xử lý dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của các bạn có thể được xử lý:

 • Tự động (bằng phương tiện điện tử); và/hoặc
 • Cách thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Thời gian bắt đầu và kết thúc việc xử lý dữ liệu cá nhân

Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân: Kể từ thời điểm người dùng chấp thuận Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này hoặc tại thời điểm người dùng đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Gocdoday.

Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân: Cho tới thời điểm người dùng yêu cầu Gocdoday chấm dứt việc xử lý dữ liệu cá nhân hoặc khi Gocdoday không còn bất kỳ nghĩa vụ nào về việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho người dùng hoặc thời gian khác theo quy định của pháp luật.

6. Sửa đổi, bổ sung chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

Khi cần thiết, Gocdoday có thể sẽ sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các nội dung trong Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này vào bất kỳ thời điểm nào. Gocdoday khuyến nghị người dùng nên thường xuyên kiểm tra Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân trên website chính thức của Gocdoday để cập nhật các thay đổi và luôn được Gocdoday thông báo về cách thức bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của Gocdoday được hiểu là bạn đã chấp nhận bản Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân được cập nhật.

7. Liên hệ với Gocdoday

Mọi ý kiến đóng góp, khiếu nại của người dùng vui lòng gửi về:

 • Lot 422 Ngô Thì Sỹ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Facebook
 • Pinterest