Đáp án tham khảo Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
5/5 - (1 bình chọn)

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một điều vô cùng cần thiết trong thời điểm đất nước có nhiều thành phần chống phá như hiện nay. Bên cạnh đó, các nguồn thông tin không chính thống với luận điệu bịa đặt cũng khiến một bộ phận người dân bị lung lay. Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án của cuộc thi này nhé!

1. Thế nào là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng?

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm quan trọng

Âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đã có từ năm 1930 – ngay khi Đảng vừa ra đời. Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay là rất khó khăn, phức tạp rất quyết liệt và không khoan nhượng. Trong bối cảnh tình hình mới, Đảng ta phải coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo đối với nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài này.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là gì?

Nền tảng là bộ phận vững chắc, cốt lõi mà các bộ phận khác dựa trên đó tồn tại, phát triển bao gồm nền tảng vật chất và nền tảng tinh thần. Nền tảng tư tưởng là phạm trù thuộc tinh thần, không phải sự vật tồn tại trong thế giới khách quan để mọi người cảm nhận. Chính vì vậy nó sẽ thay đổi để phù hợp hơn với thực tiễn.

Bảo vệ là chống lại mọi sự hủy hoại, xâm phạm để giữ cho được sự nguyên vẹn.

=> Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo, có kế hoạch của các cấp ủy Đảng cùng các tổ chức, các lực lượng và toàn xã hội tham gia đấu tranh chống lại mọi sự phủ nhận, xuyên tạc, bảo vệ sự đúng đắn, tầm vóc, bản chất khoa học, cách mạng, nhân văn của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho hệ tư tưởng của Đảng thấm sâu vào đời sống chính trị, tinh thần của xã hội.

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (22/10/2018) cũng đã định nghĩa cụm từ này theo hướng mở rộng như sau: “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân; bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển”.

2. Viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Những vấn đề mà công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần phải đối mặt

Chúng ta đã nhận diện các phương thức chống phá của đối tượng thù địch như sau:

– Tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng để phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ định con đường đi lên CNXH. Các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền, cổ xuý du nhập các trào lưu tư tưởng cực đoan: chủ nghĩa dân tuý, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa dân tộc cực đoan từ bên ngoài kết hợp với kích động chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa bè phái, chủ nghĩa hưởng lạc từ bên trong nhằm thúc đẩy “tự diễn biến” “tự chuyển hoá” trong hệ thống chính trị và xã hội.

– Phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng và thể chế chính trị XHCN với các luận điệu: “Đảng tự cho mình đứng trên tất cả”; “Đảng cầm quyền phi chính danh”, “Đảng không còn bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”; cổ xuý “Phi chính trị hoá” lực lượng vũ trang; phủ nhận kinh tế thị trường định hướng XHCN, đối lập kinh tế thị trường với định hướng XHCN; quy kết chế độ hiện nay mắc “lỗi hệ thống”, đòi cải cách thể chế chính trị theo hướng đa nguyên, đa Đảng, thực hiện “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự” theo tiêu chí phương Tây.

– Xuyên tạc tình hình đất nước, rêu rao cái gọi là “khủng hoảng toàn diện”, “tình thế hiểm nghèo”; cường điệu, vu khống khoét sâu các vấn đề xã hội, tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, đất đai…nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

– Nguỵ tạo, tô vẽ, thổi phồng những yếu kém khuyết điểm của một số tổ chức, cá nhân cán bộ, Đảng viên quy kết thành bản chất của Đảng cầm quyền, kích động đối lập Đảng, nhà nước với nhân dân.

– Xâm nhập vào nội bộ của ta, tiếp cận, lôi kéo, mua chuộc nhằm phân hoá nội bộ, dựng “ngọn cờ” để tập hợp lực lượng. Đẩy mạnh tìm kiếm những phần tử thoái hoá biến chất trong hàng ngũ cán bộ Đảng viên nhất là những kẻ bất mãn, cơ hội chính trị, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” để tán phát các quan điểm sai trái, phản động.

– Phá hoại đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hoá, đa dạng hoá trong hội nhập quốc tế của Đảng ta với các chiêu bài như “bài”, “thoát” nước này, liên minh với nước kia, cổ xuý chủ nghĩa ly khai. Chúng triệt để lợi dụng các vấn đề chủ quyền biển đảo để tung tin thất thiệt làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng và Nhà nước ta. Chúng tổ chức tán phát các “Thư ngỏ”, “tuyên bố”, “kiến nghị” để lôi kéo kích động đồng bào ta ở trong và ngoài nước kêu gọi chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ, gây sức ép với Việt Nam về các vấn đề dân chủ, nhân quyền…

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng cách đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng

Dân số Việt Nam khoảng 95 triệu người, trong đó tỷ lệ người sử dụng internet chiếm hơn 65% (đứng thứ 16 thế giới về số lượng người sử dụng internet). Mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ, mang đến nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về việc lan truyền thông tin sai lệch nhanh chóng. Đây là cơ hội tốt để các đối tượng đăng tải những thông tin sai sự thật, gây chia rẽ nội bộ dân tộc.

Để tuyên truyền những quan điểm sai trái, các thế lực thù địch đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn, phương thức khác nhau, ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nguy hiểm hơn, có tác động đến các tầng lớp trong xã hội. Thủ đoạn tấn công, đả kích trực diện nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Giả danh mác xít, “giả khoa học” để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận những thành tựu to lớn của nhân dân dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đã đạt được trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế. Lợi dụng, cường điệu hóa những hạn chế, khuyết điểm của Đảng và hệ thống chính trị trong lãnh đạo, quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội để quy kết cho rằng việc Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng chính là nguyên nhân gốc rễ của những hạn chế, khiếm khuyết đó. Bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc lý lịch, thân thế sự nghiệp các lãnh tụ, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước để đi đến phủ nhận con người, phủ nhận hệ tư tưởng mác xít và vai trò lãnh đạo của Đảng. Thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để thông qua đối tượng này trực tiếp phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Lợi dụng các sự kiện chính trị – xã hội “nhạy cảm”, việc bắt, xử lý số cán bộ cao cấp về tội tham nhũng; xét xử số đối tượng chống đối vi phạm pháp luật, để lôi kéo, kích động người dân tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, biểu tình, bạo loạn, lật đổ; tuyên truyền kích động các hoạt động ly khai, tự trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Móc nối, lôi kéo các đối tượng cơ hội chính trị có cả cán bộ đương chức, có tướng lĩnh đã nghỉ hưu và thành phần chống đối trong trí thức, văn nghệ sĩ tăng cường chống Đảng, cổ xúy cho “dân chủ tư sản”, “xã hội dân sự”, “xã hội dân chủ”.

Giải pháp chống lại luận điệu xuyên tạc trên Internet để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Với sự hoạt động “tích cực” của các thành phần chống phá, nhà nước đã có các biện pháp để bảo vệ nền tư tưởng của Đảng:

Một là, tăng cường nhận thức cho mọi người. Chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người nhìn nhận được bản chất của “diễn biến hòa bình”, các dấu hiệu “tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đây là một giải pháp rất quan trọng, thường xuyên, cơ bản, lâu dài để mỗi cán bộ, đảng viên dù công tác ở cương vị nào cũng nêu cao trách nhiệm và nâng cao cảnh giác, bảo đảm “giữ vững bên trong là chính”.

Hai là, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức, trong đó tập trung tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn đưa thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng của các loại đối tượng làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân khi tham gia, tương tác, chia sẻ bình luận, hưởng ứng, bài viết trên các trang mạng xã hội có trách nhiệm trước bản thân, trước pháp luật.

Ba là, tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới. Những thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến cơ quan nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cần được xử lý kịp thời, triệt để.

Bốn là, thường xuyên cập nhật thông tin, phát huy tích cực vai trò của các cơ quan báo chí, xuất bản. Chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trong nước xây dựng phương án phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các trang mạng phản động. Nhờ vậy các thông tin chính thống, “đúng ngạch” sẽ được phân phối đến người dân đầy đủ hơn.

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừi gửi đến bạn đọc Đáp án Cuộc thi Học sinh với an toàn thông tin, thihsattt.vn. Hiện nay, không gian mạng đang đến gần hơn với các bạn học sinh – những người còn nhỏ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, dễ bị sa vào những lời dụ dỗ. Hi vọng rằng các thông tin hữu ích trên sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về sự phức tạp trên internet cũng như những điều cần thiết để an toàn thông tin.

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.