Phân phối chương trình lớp 5 Chân trời sáng tạo năm 2024-2025 các môn phần 1

Phân phối chương trình lớp 5 Chân trời sáng tạo năm 2024-2025 Toán, tiếng Việt
5/5 - (1 bình chọn)

Phân phối chương trình lớp 5 Chân trời sáng tạo năm 2024-2025 các môn với đầy đủ nội dung từng tiết học, bài học và yêu cầu cần đạt trong 35 tuần cả 2 học kì đóng vai trò là “khung sườn” để thầy cô thiết kế, sắp xếp bài dạy phù hợp. Cùng Gocdoday tham khảo mẫu kế hoạch giảng dạy lớp 5 Chân trời sáng tạo trong bài viết này nhé!

1. Phân phối chương trình lớp 5 Chân trời sáng tạo môn Toán

I. Chương trình môn Toán lớp 5 là một bộ phận của chương trình môn Toán bậc Tiểuhọc. Chương trình này tiếp tục thực hiện những đổi mới về giáo dục toán học ở các lớp 1, 2, 3 và 4.

II. Thời lượng

1 tiết: trung bình 35 phút (có thể tăng, giảm 5 phút).

1 tuần: tối thiểu 5 tiết (còn các tiết tự học, các tiết tự chọn, …). 1 năm: 35 tuần (Học kì 1: 18 tuần; Học kì 2: 17 tuần).

III. Cụ thể hoá thời lượng theo các bài học ở mỗi chương

1. Phân phối thời lượng theo các mạch nội dung

Số và Phép tính 87 tiết – khoảng 50%

Hình học và Đo lường 71 tiết – khoảng 40%

Thống kê và Xác suất 9 tiết – khoảng 5%

Thựchành và trải nghiệm 8 tiết – khoảng 5%

2. Phân phối thời lượng theo chương, bài

TẬP MỘT – HỌC KÌ 1 (18 tuần – 90 tiết)

1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG (30 tiết)

Bài 1. Ôn tập số tự nhiên và các phép tính (2 tiết)

Bài 2. Ôn tập phân số (1 tiết)

Bài 3. Ôn tập và bổ sung các phép tính với phân số (2 tiết)

Bài 4. Phân số thập phân (2 tiết)

Bài 5. Tỉ số (2 tiết)

Bài 6. Tỉ số của số lần lặp lại một sự kiện so với tổng số lần thực hiện (2 tiết)

Bài 7. Em làm được những gì? (2 tiết)

Bài 8. Ôn tập và bổ sung bài toán liên quan đến rút về đơn vị (2 tiết)

Bài 9. Bài toán giải bằng bốn bước tính (2 tiết)

Bài 10. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (2 tiết)

Bài 11. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (2 tiết)

Bài 12. Em làm được những gì? (2 tiết)

Bài 13. Héc-ta (1 tiết)

Bài 14. Ki-lô-mét vuông (1 tiết)

Bài 15. Tỉ lệ bản đồ (2 tiết)

Bài 16. Em làm được những gì? (2 tiết)

Bài 17. Thực hành và trải nghiệm (1 tiết)

2. SỐ THẬP PHÂN (37 tiết)

Bài 18. Số thập phân (2 tiết)

Bài 19. Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân (2 tiết)

Bài 20. Số thập phân bằng nhau (1 tiết)

Bài 21. So sánh hai số thập phân (2 tiết)

Bài 22. Làm tròn số thập phân (2 tiết)

Bài 23. Em làm được những gì? (2 tiết)

Bài 24. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân (1 tiết)

Bài 25. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (1 tiết)

Bài 26. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân (1 tiết)

Bài 27. Em làm được những gì? (2 tiết)

Kiểm tra giữa học kì 1 (1 tiết)

Bài 28. Cộng hai số thập phân (2 tiết)

Bài 29. Trừ hai số thập phân (2 tiết)

Bài 30. Em làm được những gì? (2 tiết)

Bài 31. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên (1 tiết)

Bài 32. Nhân hai số thập phân (2 tiết)

Bài 33. Nhân một số thập phân với 10; 100; 1 000; …

Nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; (1 tiết)

Bài 34. Em làm được những gì? (1 tiết)

Bài 35. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên (1 tiết)

Bài 36. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên

mà thương là một số thập phân (1 tiết)

Bài 37. Chia một số thập phân cho 10; 100; 1 000; …

Chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; (1 tiết)

Bài 38. Em làm được những gì? (1 tiết)

Bài 39. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân (1 tiết)

Bài 40. Chia một số thập phân cho một số thập phân (1 tiết)

Bài 41. Em làm được những gì? (2 tiết)

Bài 42. Thực hành và trải nghiệm (1 tiết)

3. HÌNH TAM GIÁC, HÌNH THANG, HÌNH TRÒN (14 tiết)

Bài 43. Hình tam giác (1 tiết)

Bài 44. Diện tích hình tam giác (2 tiết)

Bài 45. Hình thang (1 tiết)

Bài 46. Diện tích hình thang (2 tiết)

Bài 47. Đường tròn, hình tròn (1 tiết)

Bài 48. Chu vi hình tròn (2 tiết)

Bài 49. Diện tích hình tròn (2 tiết)

Bài 50. Em làm được những gì? (1 tiết)

Bài 51. Thực hành và trải nghiệm (2 tiết)

4. ÔN TẬP HỌC KÌ 1 (9 tiết)

Bài 52. Ôn tập số thập phân (1 tiết)

Bài 53. Ôn tập các phép tính với số thập phân (3 tiết)

Bài 54. Ôn tập hình học và đo lường (3 tiết)

Bài 55. Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất (1 tiết)

Kiểm tra học kì 1 (1 tiết)

TẬP HAI – HỌC KÌ 2 (17 tuần – 85 tiết)

5. TỈ SỐ PHẦN TRĂM (12 tiết)

Bài 56. Tỉ số phần trăm (1 tiết)

Bài 57. Tính tỉ số phần trăm của hai số (2 tiết)

Bài 58. Tìm giá trị phần trăm của một số (2 tiết)

Bài 59. Em làm được những gì? (1 tiết)

Bài 60. Sử dụng máy tính cầm tay (2 tiết)

Bài 61. Viết các số liệu dưới dạng tỉ số phần trăm (1 tiết)

Bài 62. Biểu đồ hình quạt tròn (2 tiết)

Bài 63. Em làm được những gì? (1 tiết)

6. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG – HÌNH TRỤ (20 tiết)

Bài 64. Hình hộp chữ nhật, hình lập phương (2 tiết)

Bài 65. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (2 tiết)

Bài 66. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (1 tiết)

Bài 67. Hình trụ (1 tiết)

Bài 68. Em làm được những gì? (1 tiết)

Bài 69. Thể tích của một hình (2 tiết)

Bài 70. Xăng-ti-mét khối (1 tiết)

Bài 71. Đề-ti-mét khối (2 tiết)

Bài 72. Mét khối (1 tiết)

Bài 73. Thể tích hình hộp chữ nhật (2 tiết)

Bài 74. Thể tích hình lập phương (1 tiết)

Bài 75. Em làm được những gì? (2 tiết)

Bài 76. Thực hành và trải nghiệm (2 tiết)

7. SỐ ĐO THỜI GIAN. VẬN TỐC, QUÃNG ĐƯỜNG, THỜI GIAN (19 tiết)

Bài 77. Các đơn vị đo thời gian (2 tiết)

Bài 78. Cộng số đo thời gian (2 tiết)

Bài 79. Trừ số đo thời gian (1 tiết)

Bài 80. Nhân số đo thời gian (1 tiết)

Bài 81. Chia số đo thời gian (2 tiết)

Bài 82. Em làm được những gì? (2 tiết)

Kiểm tra giữa học kì 2 (1 tiết)

Bài 83. Vận tốc (2 tiết)

Bài 84. Quãng đường (2 tiết)

Bài 85. Thời gian (2 tiết)

Bài 86. Em làm được những gì? (2 tiết)

8. ÔN TẬP CUỐI NĂM (34 tiết)

Bài 87. Ôn tập số tự nhiên (2 tiết)

Bài 88. Ôn tập phân số (2 tiết)

Bài 89. Ôn tập số thập phân (2 tiết)

Bài 90. Ôn tập phép cộng, phép trừ (2 tiết)

Bài 91. Ôn tập phép cộng, phép trừ (tiếp theo) (1 tiết)

Bài 92. Ôn tập phép nhân, phép chia (3 tiết)

Bài 93. Ôn tập phép nhân, phép chia (tiếp theo) (3 tiết)

Bài 94. Ôn tập hình phẳng và hình khối (2 tiết)

Bài 95. Ôn tập độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ, tiền Việt Nam (2 tiết)

Bài 96. Ôn tập chu vi, diện tích, thể tích (2 tiết)

Bài 97. Ôn tập chu vi, diện tích, thể tích (tiếp theo) (3 tiết)

Bài 98. Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (2 tiết)

Bài 98. Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian (tiếp theo)(2 tiết)

Bài 100. Ôn tập một số yếu tố xác suất (1 tiết)

Bài 101. Ôn tập một số yếu tố thống kê (2 tiết)

Bài 102. Thực hành và trải nghiệm (2 tiết)

Kiểm tra cuối năm (1 tiết)

2. Phân phối chương trình môn tiếng Việt lớp 5 Chân trời sáng tạo

Chủ điểmTuầnNội dung dạy học
Tập một
1. KHUNG TRỜI TUỔI THƠ1Bài 1: Chiều dưới chân núi (4 tiết)
Đọc

Đọc Chiều dưới chân núi

Luyện từ và câu

Từ đồng nghĩa

Viết

Bài văn tả phong cảnh

Bài 2: Quà tặng mùa hè (3 tiết)
Đọc

Đọc Quà tặng mùa hè

Nói và nghe

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ

Viết

Quan sát, tìm ý cho bài văn tả phong cảnh

2

 

Bài 3: Tiếng gà trưa (4 tiết)
Đọc

– Đọc Tiếng gà trưa

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Khung trời tuổi thơ

Luyện từ và câu

Luyện tập về từ đồng nghĩa

Viết

Lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh

Bài 4: Rét ngọt (3 tiết)
Đọc

Đọc Rét ngọt

Luyện từ và câu

Luyện tập về từ đồng nghĩa

Viết

Viết đoạn mở bài cho bài văn tả phong cảnh

3

 

Bài 5: Quà sinh nhật (4 tiết)
Đọc

Đọc Quà sinh nhật

Luyện từ và câu

Từ đa nghĩa

Viết

Viết đoạn văn cho bài văn tả phong cảnh

Bài 6: Tiếng vườn (3 tiết)
Đọc

Đọc Tiếng vườn

Nói và nghe

Giới thiệu một chương trình truyền hình hoặc một hoạt động dành cho thiếu nhi

Viết

Viết đoạn kết bài cho bài văn tả phong cảnh

4Bài 7: Chớm thu (4 tiết)
Đọc

– Đọc Chớm thu

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Khung trời tuổi thơ

Luyện từ và câu

Sử dụng từ điển

Viết

Viết bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 1)

Bài 8: Ban mai (3 tiết)
Đọc

Đọc Ban mai

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ Tuổi thơ

Viết

Luyện tập quan sát, tìm ý cho bài văn tả phong cảnh

2. CHỦ NHÂN

TƯƠNG LAI

5

 

Bài 1: Trạng nguyên nhỏ tuổi (4 tiết)
Đọc

Đọc Trạng nguyên nhỏ tuổi

Luyện từ và câu

Luyện tập về từ đa nghĩa

Viết

Luyện tập lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh

Bài 2: Thư gửi các học sinh (3 tiết)
Đọc

Đọc Thư gửi các học sinh

Nói và nghe

Thảo luận về ích lợi của việc đọc sách

Viết

Trả bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 1)

6

 

Bài 3: Nay em mười tuổi (4 tiết)
Đọc

– Đọc Nay em mười tuổi

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Chủ nhân tương lai

Luyện từ và câu

Luyện tập về từ đa nghĩa

Viết

Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn tả phong cảnh

Bài 4: Cậu bé say mê toán học (3 tiết)
Đọc

Đọc Cậu bé say mê toán học

Luyện từ và câu

Luyện tập về từ đồng nghĩa và từ đa nghĩa

Viết

Viết bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 2)

7Bài 5: Lớp học trên đường (4 tiết)
Đọc

Đọc Lớp học trên đường

Luyện từ và câu

Viết hoa thể hiện sự tôn trọng đặc biệt

Viết

Viết chương trình hoạt động

Bài 6: Luật Trẻ em (3 tiết)
Đọc

Đọc Luật Trẻ em

Nói và nghe

Tranh luận theo chủ đề Bổn phận của trẻ em

Viết

Luyện tập viết chương trình hoạt động

8

 

Bài 7: Bức tranh đồng quê (4 tiết)
Đọc

– Đọc Bức tranh đồng quê

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Chủ nhân tương lai

Luyện từ và câu

Luyện tập sử dụng từ điển

Viết

Trả bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 2)

Bài 8: Lễ ra mắt Hội Nhi đồng Cứu quốc (3 tiết)
Đọc

Đọc Lễ ra mắt Hội Nhi đồng Cứu quốc

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ Công dân

Viết

Viết báo cáo công việc

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I9

 

Tiết 1

Ôn luyện đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: Mùa cơm mới

Tiết 2

Ôn luyện về từ đồng nghĩa

Tiết 3

Ôn luyện về từ đa nghĩa, viết hoa thể hiện sự tôn trọng đặc biệt

Tiết 4

Ôn luyện viết bài văn: Viết bài văn tả một cơn mưa

Tiết 5

Ôn luyện viết: Viết chương trình cho một hoạt động do lớp em dự kiến tổ chức nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Tiết 6 và tiết 7

Đánh giá giữa học kì I (2 tiết)

Đọc

Đọc hiểu văn bản Những vai diễn thú vị

Viết

– Viết bài văn tả một đêm trăng đẹp

– Viết bài văn tả một cảnh đẹp sông nước (biển, hồ, sông, suối,…) mà em biết

3. CHUNG SỐNG

YÊU THƯƠNG

10Bài 1: Tết nhớ thương (4 tiết)
Đọc

Đọc Tết nhớ thương

Luyện từ và câu

Đại từ

Viết

Luyện tập viết báo cáo công việc

Bài 2: Mặn mòi vị muối Bạc Liêu (3 tiết)
Đọc

Đọc Mặn mòi vị muối Bạc Liêu

Nói và nghe

Giới thiệu về một làng nghề

Viết

Bài văn kể chuyện sáng tạo

11Bài 3: Nụ cười mang tên mùa xuân (4 tiết)
Đọc

– Đọc Nụ cười mang tên mùa xuân

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Chung sống yêu thương

Luyện từ và câu

Đại từ xưng hô

Viết

Tìm ý, lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo

Bài 4: Mùa vừng (3 tiết)
Đọc

Đọc Mùa vừng

Luyện từ và câu

Luyện tập về đại từ

Viết

Viết đoạn văn cho bài văn kể chuyện sáng tạo

12

 

Bài 5: Trước ngày Giáng sinh (4 tiết)
Đọc

Đọc Trước ngày Giáng sinh

Luyện từ và câu

Luyện tập về đại từ

Viết

Viết bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 1)

Bài 6: Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh (3 tiết)
Đọc

Đọc Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh

Nói và nghe

Thảo luận theo chủ đề Ý nghĩa của sự chia sẻ

Viết

Luyện tập tìm ý, lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo

13Bài 7: Về ngôi nhà đang xây (4 tiết)
Đọc

– Đọc Về ngôi nhà đang xây

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Chung sống yêu thương

Luyện từ và câu

Kết từ

Viết

Trả bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 1)

Bài 8: Hãy lắng nghe (3 tiết)
Đọc

Đọc Hãy lắng nghe

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ Hạnh phúc

Viết

Viết bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 2)

4. CỘNG ĐỒNG GẮN BÓ14Bài 1: Tiếng rao đêm (4 tiết)
Đọc

Đọc Tiếng rao đêm

Luyện từ và câu

Luyện tập về kết từ

Viết

Bài văn kể chuyện sáng tạo (tiếp theo)

Bài 2: Một ngày ở Đê Ba (3 tiết)
Đọc

Đọc Một ngày ở Đê Ba

Nói và nghe

Trao đổi ý kiến với người thân Chung tay vì cộng đồng

Viết

Luyện tập tìm ý, lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo (tiếp theo)

15

 

Bài 3: Ca dao về lễ hội (4 tiết)
Đọc

– Đọc Ca dao về lễ hội

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Cộng đồng gắn bó

Luyện từ và câu

Luyện tập về kết từ

Viết

Trả bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 2)

Bài 4: Ngày xuân Phố Cáo (3 tiết)
Đọc

Đọc Ngày xuân Phố Cáo

Luyện từ và câu

Luyện tập về kết từ

Viết

Viết bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 3)

16Bài 5: Những lá thư (4 tiết)
Đọc

Đọc Những lá thư

Luyện từ và câu

Luyện tập về đại từ và kết từ

Viết

Đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình

Bài 6: Ngôi nhà chung của buôn làng (3 tiết)
Đọc

Đọc Ngôi nhà chung của buôn làng

Nói và nghe

Giới thiệu về một hoạt động cộng đồng

Viết

Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình

17Bài 7: Dáng hình ngọn gió (4 tiết)
Đọc

– Đọc Dáng hình ngọn gió

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Cộng đồng gắn bó

Luyện từ và câu

Luyện tập sử dụng từ ngữ

Viết

Trả bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 3)

Bài 8: Từ những cánh đồng xanh (3 tiết)
Đọc

Đọc Từ những cánh đồng xanh

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ Cộng đồng

Viết

Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I18

 

Tiết 1

Ôn luyện đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: Chiều thu quê hương

Tiết 2

Ôn luyện về từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa

Tiết 3

Ôn luyện về danh từ, động từ, tính từ, đại từ

Tiết 4

Ôn luyện viết bài văn: Viết bài văn kể lại một câu chuyện có nhân vật là cây cối hoặc loài vật với những chi tiết sáng tạo

Tiết 5

Ôn luyện viết bài văn: Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã học trong chủ điểm “Cộng đồng gắn bó” bằng lời của một nhân vật trong truyện

Tiết 6 và tiết 7

Đánh giá cuối học kì I (2 tiết)

Đọc

Đọc hiểu văn bản Câu chuyện của chim sẻ

Viết

– Viết bài văn tả cảnh đẹp thiên nhiên nơi em ở vào một buổi trong ngày

– Viết bài văn kể lại câu chuyện “Câu chuyện của chim sẻ” bằng lời của một nhân vật trong câu chuyện

Chủ điểmTuầnNội dung dạy học
Tập hai
5. GIỮ MÃI

MÀU XANH

19Bài 1: Điều kì diệu dưới những gốc anh đào (4 tiết)
Đọc

Đọc Điều kì diệu dưới những gốc anh đào

Luyện từ và câu

Câu đơn và câu ghép

Viết

Bài văn tả người

Bài 2: Giờ Trái Đất (3 tiết)
Đọc

Đọc Giờ Trái Đất

Nói và nghe

Thảo luận theo chủ đề Vì môi trường xanh

Viết

Quan sát, tìm ý cho bài văn tả người

20

 

Bài 3: Mùa xuân em đi trồng cây (4 tiết)
Đọc

– Đọc Mùa xuân em đi trồng cây

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Giữ mãi màu xanh

Luyện từ và câu

Cách nối các vế trong câu ghép

Viết

Lập dàn ý cho bài văn tả người

Bài 4: Rừng xuân (3 tiết)
Đọc

Đọc Rừng xuân

Luyện từ và câu

Luyện tập về cách nối các vế trong câu ghép

Viết

Viết đoạn mở bài cho bài văn tả người

21Bài 5: Bầy chim mùa xuân (4 tiết)
Đọc

Đọc Bầy chim mùa xuân

Luyện từ và câu

Luyện tập về cách nối các vế trong câu ghép

Viết

Viết đoạn văn cho bài văn tả người

Bài 6: Thiên đường của các loài động vật hoang dã (3 tiết)
Đọc

Đọc Thiên đường của các loài động vật hoang dã

Nói và nghe

Trao đổi ý kiến với người thân Trồng và chăm sóc cây cối, vật nuôi

Viết

Viết đoạn kết bài cho bài văn tả người

22Bài 7: Lộc vừng mùa xuân (4 tiết)
Đọc

– Đọc Lộc vừng mùa xuân

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Giữ mãi màu xanh

Luyện từ và câu

Luyện tập về cách nối các vế trong câu ghép

Viết

Viết bài văn tả người (Bài viết số 1)

Bài 8: Dưới những tán xanh (3 tiết)
Đọc

Đọc Dưới những tán xanh

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ Môi trường

Viết

Luyện tập quan sát, tìm ý cho bài văn tả người

6. ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM23

 

Bài 1: Sự tích con Rồng cháu Tiên (4 tiết)
Đọc

Đọc Sự tích con Rồng cháu Tiên

Luyện từ và câu

Luyện tập về câu ghép

Viết

Luyện tập tìm ý, lập dàn ý cho bài văn tả người

Bài 2: Những con mắt của biển (3 tiết)
Đọc

Đọc Những con mắt của biển

Nói và nghe

Giới thiệu về một nét đẹp truyền thống

Viết

Trả bài văn tả người (Bài viết số 1)

24Bài 3: Ngàn lời sử xanh (4 tiết)
Đọc

– Đọc Ngàn lời sử xanh

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Đất nước ngàn năm

Luyện từ và câu

Luyện tập về câu đơn và câu ghép

Viết

Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn tả người

Bài 4: Vịnh Hạ Long (3 tiết)
Đọc

Đọc Vịnh Hạ Long

Luyện từ và câu

Biện pháp điệp từ, điệp ngữ

Viết

Viết bài văn tả người (Bài viết số 2)

25Bài 5: Ông Trạng Nồi (4 tiết)
Đọc

Đọc Ông Trạng Nồi

Luyện từ và câu

Luyện tập về biện pháp điệp từ, điệp ngữ

Viết

Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc trước một sự việc

Bài 6: Một bản hùng ca (3 tiết)
Đọc

Đọc Một bản hùng ca

Nói và nghe

Giới thiệu về một di tích hoặc danh lam thắng cảnh

Viết

Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc trước một sự việc

26

 

Bài 7: Việt Nam (4 tiết)
Đọc

– Đọc Việt Nam

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Đất nước ngàn năm

Luyện từ và câu

Dấu gạch ngang

Viết

Trả bài văn tả người (Bài viết số 2)

Bài 8: Tranh làng Hồ (3 tiết)
Đọc

Đọc Tranh làng Hồ

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ Đất nước

Viết

Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc trước một sự việc

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II27Tiết 1

Ôn luyện đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: Tháng Năm

Tiết 2

Ôn luyện về câu đơn và câu ghép

Tiết 3

Ôn luyện về điệp từ, điệp ngữ và dấu gạch ngang

Tiết 4

Ôn luyện viết bài văn: Viết bài văn tả một thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý

Tiết 5

Ôn luyện viết đoạn văn: Viết đoạn văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc về một ngày hội được tổ chức ở trường em

Tiết 6 và tiết 7

Đánh giá giữa học kì II (2 tiết)

Đọc

Đọc hiểu văn bản Sự tích cây chuối

Viết

– Viết bài văn tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi

– Viết bài văn tả một người làm việc ở trường mà em quý mến

7. KHÚC CA

HOÀ BÌNH

28Bài 1: Vì đại dương trong xanh (4 tiết)
Đọc

Đọc Vì đại dương trong xanh

Luyện từ và câu

Luyện tập về dấu gạch ngang

Viết

Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện

Bài 2: Thành phố Vì hoà bình (3 tiết)
Đọc

Đọc Thành phố Vì hoà bình

Nói và nghe

Nói về cuộc sống thanh bình

Viết

Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện

29

 

Bài 3: Bài ca Trái Đất (4 tiết)
Đọc

– Đọc Bài ca Trái Đất

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Khúc ca hoà bình

Luyện từ và câu

Liên kết các câu trong đoạn văn bằng cách lặp từ ngữ

Viết

Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện

Bài 4: Miền đất xanh (3 tiết)
Đọc

Đọc Miền đất xanh

Luyện từ và câu

Liên kết các câu trong đoạn văn bằng cách thay thế từ ngữ

Viết

Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ

30Bài 5: Những con hạc giấy (4 tiết)
Đọc

Đọc Những con hạc giấy

Luyện từ và câu

Liên kết các câu trong đoạn văn bằng cách dùng từ ngữ nối

Viết

Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ

Bài 6: Lễ hội đèn lồng nổi (3 tiết)
Đọc

Đọc Lễ hội đèn lồng nổi

Nói và nghe

Thảo luận theo chủ đề Bạn bè mến thương

Viết

Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ

31Bài 7: Theo chân Bác (4 tiết)
Đọc

– Đọc Theo chân Bác

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Khúc ca hoà bình

Luyện từ và câu

Luyện tập về liên kết câu trong đoạn văn

Viết

Đoạn văn giới thiệu về nhân vật trong một cuốn sách đã đọc

Bài 8: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai (3 tiết)
Đọc

Đọc Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ Hoà bình

Viết

Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu về nhân vật trong một cuốn sách đã đọc

8. CHÂN TRỜI

RỘNG MỞ

32

 

Bài 1: Lời hứa (4 tiết)
Đọc

Đọc Lời hứa

Luyện từ và câu

Viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Viết

Viết đoạn văn giới thiệu về nhân vật trong một cuốn sách đã đọc

Bài 2: Chiền chiện bay lên (3 tiết)
Đọc

Đọc Chiền chiện bay lên

Nói và nghe

Giới thiệu một địa điểm vui chơi

Viết

Đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc

33Bài 3: Thơ viết cho ngày mai (4 tiết)
Đọc

– Đọc Thơ viết cho ngày mai

– Đọc mở rộng:

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách

Chủ điểm Chân trời rộng mở

Luyện từ và câu

Luyện tập viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Viết

Tìm ý cho đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc

Bài 4: Bài ca về mặt trời (3 tiết)
Đọc

Đọc Bài ca về mặt trời

Luyện từ và câu

Luyện tập sử dụng từ ngữ

Viết

Viết đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc (Bài viết số 2)

34Bài 5: Bên ngoài Trái Đất (4 tiết)
Đọc

Đọc Bên ngoài Trái Đất

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ Khám phá

Viết

Luyện tập tìm ý cho đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc

Bài 6: Vào hạ (3 tiết)
Đọc

Đọc Vào hạ

Nói và nghe

Chia sẻ theo chủ đề Điều em muốn nói

Viết

Viết đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc (Bài viết số 2)

ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC35

 

Tiết 1

Ôn luyện đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: Tạm biệt lớp Năm

Tiết 2

Ôn luyện về từ vựng và điệp từ, điệp ngữ

Tiết 3

Ôn luyện về câu đơn và câu ghép, cách liên kết các câu trong đoạn văn và cách nối các vế trong câu ghép

Tiết 4

Ôn luyện viết bài văn: Viết bài văn tả một người làm việc ở trường mà em quý mến

Tiết 5

Ôn luyện viết đoạn văn: Viết đoạn văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện mà em đã học trong năm học lớp Năm

Tiết 6 và tiết 7

Đánh giá cuối học kì II (2 tiết)

Đọc

Đọc hiểu văn bản Vật kỉ niệm của những người bạn

Viết

– Viết đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc thường gặp ở học sinh

– Viết bài văn tả một người bạn đã gắn bó với em trong những năm học ở trường tiểu học

3. Phân phối chương trình lớp 5 Chân trời sáng tạo môn Khoa học

Tên chủ đề/ Tên bàiSố tiếtNội dungYêu cầu cần đạtNăng lực đặc thùNăng lực chungPhẩm chất
CHỦ ĐỀ 1. CHẤT (17% ): 12 tiết – 7 bài
Bài 1: Thành phần và vai trò của đất2–  Thành phần của đất

–  Vai trò của

đất

–    Nêu được một số thành phần của đất.

–   Trình bày được vai trò của đất đối với cây trồng.

–     Năng lực (NL) nhận thức khoa học tự nhiên (KHTN): Nêu được một số thành phần của đất.

–  NL tìm hiểu môi trường xung quanh: Trình bày được vai trò của đất đối với cây trồng.

– NL giao tiếp, hợp tác: cùng bạn bè và thầy cô chuẩn bị thí nghiệm và dọn dẹp sau thí nghiệm,…
Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất3Vấn đề ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất–  Nêu được nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm, xói mòn đất và biện pháp chống ô nhiễm, xói mòn đất.

–    Đề xuất, thực hiện được việc làm giúp bảo vệ môi trường đất và vận động những người xung quanh cùng thực hiện.

–    NL nhận thức KHTN: Nêu được nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm, xói mòn đất.

–  NL tìm hiểu môi trường xung quanh: Nêu được biện pháp chống ô nhiễm, xói mòn đất.

–    NL vận dụng kiến thức, kĩ năng: Đề xuất, thực hiện được việc làm giúp bảo vệ môi trường đất.

– NL giao tiếp, hợp tác: cùng bạn bè và thầy cô chuẩn bị thí nghiệm và dọn dẹp sau thí nghiệm,…Trách   nhiệm:

Tuyên truyền, vận động thực hiện bảo vệ môi trường đất.

 

Bài 3: Hỗn hợp

và dung dịch

3–  Phân biệt được hỗn hợp và dung dịch từ các ví dụ đã cho.

–   Thực hành tách muối hoặc đường ra khỏi dung dịch muối hoặc đường.

–  NL tìm hiểu môi trường xung quanh: Phân biệt được hỗn hợp và dung dịch từ các ví dụ đã cho.

–    NL vận dụng kiến thức, kĩ năng: Thực hành tách muối hoặc đường ra khỏi dung dịch muối hoặc đường.

– NL giao tiếp, hợp tác: cùng bạn bè và thầy cô chuẩn bị thực hành và dọn dẹp sau thực hành,…
Bài 4: Sự biến

đổi của chất

3–  Sự biến đổi trạng thái

–  Sự biến đổi

hoá học

–  Nêu được ở mức độ đơn giản một số đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí.

–    Trình bày được ví dụ về biến đổi trạng thái của chất.

–   Trình bày được một số ví dụ đơn giản, gần gũi với cuộc sống về biến đổi hoá học (ví dụ: đinh bị gỉ, giấy cháy, than cháy,…).

–     NL nhận thức KHTN: Nêu được một số đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí; Trình bày được ví dụ về biến đổi trạng thái của chất; biến đổi hoá học.

–  NL tìm hiểu môi trường xung quanh: Quan sát và đưa ra ví dụ về sự biến đổi trạng thái của chất,…

– NL giao tiếp, hợp tác: cùng bạn bè trao đổi thảo luận về sự biến đổi của chất.
Bài 5: Ôn tập1
CHỦ ĐỀ 2. NĂNG LƯỢNG (17%): 12 tiết – 7 bài
Bài 6: Năng lượng và vai trò của năng lượng1Vai trò của năng lượngTrình bày được một số nguồn năng lượng thông dụng và việc sử dụng chúng trong cuộc sống hằng ngày.–  NL nhận thức KHTN: Kể được tên thành phần chính của không khí.

–  NL tìm hiểu môi trường xung quanh: Quan sát và (hoặc) làm thí nghiệm,…

–    NL vận dụng kiến thức, kĩ

– NL giao tiếp, hợp tác: cùng bạn bè và thầy cô chuẩn bị thí nghiệm và dọn dẹp sau thí nghiệm,…Trách nhiệm: Tuyên truyền bảo vệ không khí,…

 

năng: Giải thích được vai trò của không khí đối với sự cháy.
Bài 7: Mạch

điện đơn giản

2Mạch điện đơn giản–   Mô tả được cấu tạo và hoạt động của mạch điện thắp sáng gồm: nguồn điện, công tắc và bóng đèn.

–   Nêu được một số quy tắc cơ bản về an toàn điện và tuân thủ các quy tắc an toàn điện trong tình huống thường gặp.

–   NL nhận thức KHTN: Mô tả được cấu tạo và hoạt động của mạch điện thắp sáng; Nêu được một số quy tắc cơ bản về an toàn điện.

–    NL vận dụng kiến thức, kĩ năng: Tuân thủ các quy tắc an toàn điện trong tình huống thường gặp.

– NL giao tiếp, hợp tác: cùng bạn bè và thầy cô chuẩn bị thí nghiệm và dọn dẹp sau thí nghiệm,…Trách nhiệm: Tuyên truyền sử dụng an toàn điện.
Bài 8: Vật dẫn điện và vật cách điện2–   Vật dẫn điện

–  Vật cách

điện

–    Giải thích được lí do sử dụng vật dẫn điện, vật cách điện trong một số đồ vật, tình huống thường gặp.

–   Đề xuất được cách làm thí nghiệm để xác định vật dẫn điện, vật cách điện.

– NL nhận thức KHTN: Đề xuất được cách làm thí nghiệm để xác định vật dẫn điện, vật cách điện.

– NL vận dụng kiến thức, kĩ năng: Giải thích được lí do sử dụng vật dẫn điện, vật cách điện trong một số đồ vật, tình huống thường gặp.

– NL giao tiếp, hợp tác: cùng bạn bè trao đổi, thảo luận về việc sử dụng các vật liệu cách điện và dẫn điện.
Bài 9: Sử dụng năng lượng điện1Sử dụng năng lượng điện–    Nêu và thực hiện được việc làm thiết thực để tiết kiệm năng lượng điện ở trường và ở nhà.

–  Đề xuất và trình bày được những việc cần làm để sử dụng an toàn, tiết kiệm năng lượng điện một cách

–   NL nhận thức KHTN: Nêu và thực hiện được việc làm thiết thực để tiết kiệm năng lượng điện.

–    NL vận dụng kiến thức, kĩ năng: Đề xuất và trình bày được những việc cần làm để sử dụng an toàn, tiết kiệm

– NL giao tiếp, hợp tác: cùng bạn bè và thầy cô trao đổi, thảo luận,..Trách nhiệm: Tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện.

 

đơn giản, dễ nhớ (như dùng hình ảnh, sơ đồ,…) để vận động gia đình và cộng đồng cùng thực hiện.năng lượng điện và thực hiện tiết kiệm năng lượng điện ở trường và ở nhà.
Bài 10: Năng lượng chất đốt2–  Một số nguồn năng lượng chất đốt

–  Sử dụng an toàn, tiết kiệm năng lượng chất đốt

–   Nêu được một số nguồn năng lượng chất đốt.

–     Nêu được vai trò của chúng trong đời sống và sản xuất.

–  Trình bày được biện pháp phòng chống cháy, nổ, ô nhiễm khi sử dụng năng lượng chất đốt.

–    Nêu và thực hiện được việc làm thiết thực để tiết kiệm năng lượng chất đốt.

–    NL nhận thức KHTN: Nêu được một số nguồn năng lượng chất đốt và vai trò.

–    NL vận dụng kiến thức, kĩ năng: Trình bày được biện pháp phòng chống cháy, nổ, ô nhiễm khi sử dụng năng lượng chất đốt; Nêu và thực hiện được việc làm thiết thực để tiết kiệm năng lượng chất đốt.

NL giao tiếp, hợp tác: cùng bạn trao đổi, thảo luận về năng lượng chất đốt.Trách nhiệm: Tuyên truyền và thực hiện tiết kiệm năng lượng chất đốt.
Bài 11: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy3–  Sử dụng năng lượng mặt trời

–  Sử dụng năng lượng gió

–  Sử dụng năng lượng nước chảy

–      Kể được tên một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy.

–  Thu thập, xử lí thông tin và trình bày được (bằng những hình thức khác nhau) về việc khai thác, sử dụng các dạng năng lượng nêu trên.

–     NL nhận thức KHTN: Kể được tên một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy.

–  NL tìm hiểu môi trường xung quanh: Thu thập, xử lí thông tin và trình bày được về việc khai thác, sử dụng các dạng năng lượng nêu trên.

NL giao tiếp, hợp tác: cùng bạn bè trao đổi về sử dụng hiệu quả năng lượng mặt trời, gió và nước chảy.Trách nhiệm: Tuyên truyền và thực hiện sử dụng năng lượng sạch.
Bài 12: Ôn tập1

 

CHỦ ĐỀ 3: THỰC VẬT ĐỘNG VẬT (15%): 10 tiết 4 bài
Bài 13: Sự sinh sản ở thực vật hoa3Sự sinh sản của thực vật có hoa–  Đặt được câu hỏi về sự sinh sản của thực vật có hoa.

–    Xác định được cơ quan sinh sản của thực vật có hoa; phân biệt được hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.

–  Vẽ sơ đồ (hoặc sử dụng sơ đồ đã cho), ghi chú được tên các bộ phận của hoa.

–   Dựa trên sơ đồ nêu được vai trò của nhị và nhuỵ trong quá trình thụ phấn, thụ tinh, tạo hạt và quả.

–  NL nhận thức KHTN: Xác định được cơ quan sinh sản của thực vật có hoa; nêu được vai trò của nhị và nhuỵ trong quá trình thụ phấn, thụ tinh, tạo hạt và quả.

–  NL tìm hiểu môi trường xung quanh: Phân biệt được hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.

NL giao tiếp, hợp tác: Cùng bạn bè trao đổi, thảo luận về cơ quan sinh sản và sự sinh sản ở thực vật hoa.
Bài 14: Sự lớn lên và phát triển của thực vật2Sự lớn lên và phát triển của thực vật–  Vẽ sơ đồ (hoặc sử dụng sơ đồ đã cho), ghi chú được tên các bộ phận của hạt.

–  Sử dụng sơ đồ đã cho, ghi chú được tên một số giai đoạn phát triển chính của cây con mọc lên từ hạt và cây con mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ; trình bày được sự lớn lên của cây con.

–   Nêu được ví dụ về cây con

–    NL nhận thức KHTN: Trình bày được sự lớn lên của cây con; Nêu được ví dụ về cây con mọc ra từ lá, thân, rễ của một số thực vật có hoa.

–  NL tìm hiểu môi trường xung quanh: Sử dụng sơ đồ đã cho, ghi chú được tên một số giai đoạn phát triển chính của cây con,…

–    NL vận dụng kiến thức, kĩ năng: Trồng cây bằng hạt và

– NL giao tiếp, hợp tác: Cùng bạn bè trao đổi, thảo luận về sự lớn lên và phát triển của thực vật.Trách nhiệm: Tuyên truyền bảo vệ thực vật.

 

mọc ra từ thân, rễ, lá của một số thực vật có hoa.

– Thực hành: Trồng cây bằng hạt và trồng cây bằng thân (hoặc lá, rễ).

trồng cây bằng thân (hoặc lá,

rễ).

Bài 15: Sự sinh sản ở động vật2Sự sinh sản của động vật–  Đặt được câu hỏi về sự sinh sản của động vật.

–  Nêu được tên một số động vật đẻ trứng, đẻ con và các hình thức sinh sản của chúng qua quan sát tranh ảnh và (hoặc) video.

–    NL nhận thức KHTN: Nêu được tên một số động vật đẻ trứng, đẻ con và các hình thức sinh sản của động vật.

–    NL vận dụng kiến thức, kĩ năng: Đặt được câu hỏi về sự sinh sản của động vật.

– NL giao tiếp, hợp tác: Cùng bạn bè trao đổi, thảo luận về sự sinh sản ở động vật.Trách nhiệm: Tuyên truyền bảo vệ động vật.
Bài 16: Sự lớn lên và phát triển của động vật2Sự lớn lên và phát triển của động vật– Sử dụng sơ đồ đã cho, ghi chú được vòng đời của một số động vật đẻ trứng và đẻ con; trình bày được sự lớn lên của con non nở ra từ trứng và con non được sinh ra từ thú mẹ.–    NL nhận thức KHTN: Trình bày được sự lớn lên của con non nở ra từ trứng và con non được sinh ra từ thú mẹ.

–  NL tìm hiểu môi trường xung quanh: Ghi chú được vòng đời của một số động vật đẻ trứng và đẻ con.

NL giao tiếp, hợp tác: Cùng bạn bè trao đổi, thảo luận về sự lớn lên và phát triển của động vật.
Bài 17: Ôn tập1
CHỦ ĐỀ 4: VI KHUẨN (10%): 7 tiết 4 bài
Bài 18: Vi khuẩn quanh ta1Sự đa dạng

của vi khuẩn

Nhận ra được vi khuẩn có kích thước nhỏ, không thể nhìn thấy bằng mắt thường;NL tìm hiểu môi trường xung quanh: Nhận ra được vi khuẩn có kích thước nhỏ, không thểNL giao tiếp, hợp tác: Cùng bạn  bè  trao

 

chúng sống ở khắp nơi trong đất, nước, sinh vật khác,… qua quan sát tranh ảnh, video.

>>> Cách tính lương mới của giáo viên Tiểu học từ ngày 1/7/2014

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!