Đáp án Trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 2023

Đáp án Trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 2023
4.4/5 - (5 bình chọn)

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Cuộc thi Trắc nghiệm tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng năm 2023 trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn). Cuộc thi nhằm hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi ý nghĩa này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án Trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng năm 2023 tuần 3

Câu 1. Quyết định số 44-QĐ/TW, ngày 11/4/2007 của Bộ Chính trị khoá X về việc hợp nhất những ban nào thành Ban Tuyên giáo Trung ương?

Ban Văn hóa – Văn nghệ Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương.

Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương.

Ban Tuyên huấn Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương.

Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và Ban Cổ động và Tuyên truyền.

Câu 2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị khoá XIII về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương quy định: Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng,………….. ; về chủ trương, đường lối của Đảng trong các lĩnh vực: Tuyên truyền, lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,…

Đáp án: Đạo đứcĐáp án cuộc thi tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 2023

Câu 3. Cơ quan tham mưu giúp việc Đảng uỷ Công an Trung ương về công tác tuyên giáo hiện nay trong Công an nhân dân, đó là?

Cục Tổ chức cán bộ.

Văn phòng Bộ Công an.

Cục Truyền thông Công an nhân dân.

Cục Công tác đảng và công tác chính trị.

Câu 4. Theo V.I. Lênin, các bộ phận (hình thái) hợp thành công tác tư tưởng gồm:

Công tác lý luận, công tác văn hoá – văn nghệ, công tác khoa giáo.

Công tác tuyên giáo, công tác lý luận, công tác tuyên truyền.

Công tác lý luận, công tác văn hoá – văn nghệ.

Công tác lý luận, công tác tuyên truyền, công tác cổ động.

Câu 5. Từ cuối năm 1969 và đầu năm 1970, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành đợt sinh hoạt chính trị nào?

Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiến bước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ vĩ đại.

Câu 6. Văn bản nào của Đảng xác định: “Các cấp uỷ đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo xây dựng, quản lý và chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của ngành, cấp và đơn vị mình, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, ưu thế của công tác tuyên truyền miệng trên mặt trận tư tưởng – văn hoá. Tất cả các tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở đều phải có lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên”.

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 03/8/1977 của Ban Bí thư khoá IV.

Thông báo số 71-TB/TW, ngày 07/6/1997 của Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII.

Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư khoá XII.

Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khoá X.

Câu 7. Năm 2007, Ban Bí thư khoá X quyết định ngày 01/8 hằng năm là ngày truyền thống công tác nào sau đây?

Ngày Truyền thống công tác tư tưởng của Đảng.

Ngày Truyền thống công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng.

Ngày Truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng.

Ngày Truyền thống công tác khoa giáo của Đảng

Câu 8. Ngày 15/12/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Quyết định số 973-QĐ/BTGTW về nội dung nào?

Về ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng.

Về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội.

Về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Tủ sách ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

Câu 9. Ngày truyền thống của Ngành Tuyên huấn Quân đội nhân dân Việt Nam là ngày nào?

07/9/1945.

22/12/1944.

11/5/1946.

19/12/1946.

Câu 10. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương hiện nay được quy định trong văn bản nào sau đây?

Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị khoá XIII.

Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư khoá XIII.

Quyết định số 2434-QĐ/BTGTW, ngày 23/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư khoá XII.

2. Đáp án Trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng năm 2023 tuần 2

Câu 1. Nghị quyết nào của Đảng tập trung khẳng định “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”?

Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của BCH Trung ương khoá X.

Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị khoá XI.

Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị khoá XII.

Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII.

Câu 2. Văn bản nào của Đảng đã xác định: “Tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một mắt khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với nhân dân, Trung ương với địa phương và cơ sở để vừa đưa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước đến với nhân dân, vừa nắm bắt, phản ảnh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước; … “.

Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khoá X.

Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 03/8/1977 của Ban Bí thư khoá IV.

Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư khoá XII.

Thông báo số 71-TB/TW, ngày 07/6/1997 của Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII.

Câu 3. Ban Cổ động và Tuyên truyền – cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng, được thành lập năm nào?

Năm 1929

Năm 1928

Năm 1927

Năm 1930

Câu 4. Cơ quan nào có chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác tư tưởng, văn hoá hiện nay trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ?

Cục Dân vận và tuyên truyền đặc biệt.

Cục Tuyên huấn.

Cục Quân huấn.

Cục Tổ chức xây dựng đảng.

Câu 5. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Theo Quyết định số 88-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị khoá XIII về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương, các lĩnh vực mà Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu gồm: Tuyên truyền, lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học, công nghệ, ………., giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em.

Đáp án: môi trường

Câu 6. Biên chế của Ban Tuyên giáo Trung ương do cấp nào quyết định?

Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Tổ chức Trung ương quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Bí thư quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bộ Chính trị quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Câu 7. Năm 1943, Đảng đưa ra văn kiện chính thức đầu tiên về công tác văn hoá, phân tích tình hình đời sống văn hoá dưới ách Pháp – Nhật, chỉ ra những nguyên tắc cốt lõi xây dựng nền văn hoá dân chủ mới. Đó là văn kiện nào?

Đề cương về văn hoá Việt Nam.

Điều lệ tóm tắt của Đảng.

Nghị quyết của toàn thể Hội nghị Ban Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 8. Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới đưa ra quan điểm như thế nào về báo chí?

Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của Nhân dân.

Báo chí là diễn đàn của các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân.

Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị – xã hội và là diễn đàn của Nhân dân.

Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị – xã hội.

Câu 9. Công an nhân dân tổ chức học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy từ năm nào?

Năm 1954

Năm 1948

Năm 1946

Năm 1945

>>> Công an Nhân dân tổ chức học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy từ năm nào?

Câu 10. Từ năm 2020 đến nay, Ban Tuyên giáo Trung ương giao Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam cho ra mắt sản phẩm công nghệ nào nhằm phục vụ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng?

Mạng xã hội VCNet.

Ứng dụng Thông tin tuyên giáo trên điện thoại di động (App mobile Tuyên giáo) và Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên

Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

Mạng xã hội VCNet và Ứng dụng Thông tin tuyên giáo trên điện thoại di động (App mobile Tuyên giáo)

2. Đáp án Trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng năm 2023 tuần 1

Câu 1. Ngày 1/8 hằng năm được Bộ Chính trị khóa VIII quyết định ngày truyền thống công tác nào sau đây?

Ngày Truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng.

Ngày Truyền thống công tác khoa giáo của Đảng.

Ngày Truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Ngày Truyền thống công tác tư tưởng của Đảng.

Câu 2. Theo Quyết định số 88-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương, thì Ban Tuyên giáo Trung ương có chức năng nào?

Cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức…; đồng thời, là cơ quan chuyên môn – nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

Cơ quan chuyên môn – nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

Cơ quan tham mưu, giúp việc của Bộ Chính trị; đồng thời, là cơ quan chuyên môn – nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

Cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Câu 3. Theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, thì công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gồm:

Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng.

Bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Câu 4. Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đó là?

Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021.

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018.

Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022.

Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022.

Câu 5. Khi mới ra đời, Quân đội ta đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao trọng trách là đội quân tuyên truyền. Tên “Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân” được xác định trong văn bản nào?

Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân.

Bài nói chuyện của Bác Hồ với Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân.

Sắc lệnh thành lập Quân đội Quốc gia Việt Nam.

Chỉ thị thành lập Việt Nam Giải phóng quân

Câu 6. “Nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng là đổi mới tư duy… trước hết là đổi mới tư duy kinh tế, nâng cao phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên… khơi dậy ý chí cách mạng của quần chúng” được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng?

Đại hội lần thứ V

Đại hội lần thứ XII

Đại hội lần thứ VI

Đại hội lần thứ X

Câu 7. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Trong tác phẩm “Thường thức chính trị” đăng trên báo Cứu quốc dưới bút danh Đ.X từ ngày 16/1 đến 23/9/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Có ….soi đường thì quần chúng hành động mới đúng đắn, mới phát triển được tài năng và lực lượng vô cùng tận của mình”.

Đáp án: Lý luậnĐáp án cuộc thi tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 2023

Câu 8. Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khoá X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới xác định nhiệm vụ trọng tâm nào sau đây?

Công tác tuyên truyền miệng là nhiệm vụ của toàn Đảng, vì vậy tất cả cấp ủy các cấp từ Trung ương đến cơ sở, các đảng viên hoạt động trên mọi lĩnh vực đều có trách nhiệm làm nhiệm vụ tuyên truyền miệng…

Xây dựng lực lượng báo cáo viên chuyên nghiệp thông qua hình thức đào tạo chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ, đổi mới việc truyền tải thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng.

Nâng cao sức thuyết phục của hoạt động tuyên truyền miệng, nhất là trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm…

Câu 9. Lần đầu tiên Đảng ta xác định: “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng” trong văn kiện nào?

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011).

Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Cương lĩnh năm 1991).

Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Câu 10. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban tuyên giáo các huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành uỷ trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy hiện nay được quy định trong văn bản nào sau đây?

Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư khóa XII.

Quyết định số 2434-QĐ/BTGTW, ngày 23/05/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư khóa XIII.

Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII.

Đáp án Trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 2023

3. Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Đối tượng dự thi

– Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị – xã hội; các tầng lớp nhân dân; người nước ngoài ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
– Báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở.

(1) Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ chuyên gia, Tổ Thư ký không được dự thi.

Nội dung thi

– Tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; các nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng.

– Tìm hiểu các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hình thức thi

Thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn).

– Mỗi tuần thi có 01 bộ câu hỏi (gồm 11 câu), trong đó có 10 câu hỏi liên quan đến nội dung thi và 01 câu hỏi dự đoán số lượt người dự thi.

Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố kết quả các cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn), App Thông tin Tuyên giáo, Tạp chí Tuyên giáo (tuyengiao.vn), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Trang Thông tin đối ngoại điện tử.

Thời gian thi

Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo được tổ chức qua 4 tuần:

+ Tuần thứ nhất: từ ngày 17 – 23/7/2023

+ Tuần thứ hai: từ ngày 24 – 30/7/2023

+ Tuần thứ ba: từ ngày 31/7 – 06/8/2023

Đáp án Trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 2023 sẽ được chuyên mục Cuộc Thi cập nhật theo từng tuần. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.