Đáp án tìm hiểu lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Thanh Hóa

Đáp án tìm hiểu lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Thanh Hóa
5/5 - (2 bình chọn)

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và lịch sử Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa” (thitructuyen mttq thanhhoa gov vn) được triển khai ngày 1/4 với sự ủng hộ của hàng nghìn người ngay từ những ngày đầu tiên. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án tìm hiểu lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Thanh Hóa tuần 4

Câu hỏi số 1: Hiện nay ai là Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam?
(Chọn một đáp án)

A. Ông Nguyễn Thiện Nhân

B. Ông Trần Thanh Mẫn

C. Ông Huỳnh Đảm

D. Ông Đỗ Văn Chiến

Câu hỏi số 2: Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Ban Thanh tra Nhân dân do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp nào trực tiếp thành lập và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động?
(Chọn một đáp án)

A. Khu dân cư

B. Cấp xã

C. Cấp tỉnh

D. Cấp huyện

Câu hỏi số 3: Theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội thì đối tượng giám sát là?
(Chọn một đáp án)

A. Các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở

B. Tất cả các đáp án

C. Đại biểu dân cử

D. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước

áp án tìm hiểu lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Thanh Hóa
Cuộc thi thu hút nhiều lượt tham gia từ nhiều đối tượng khác nhau

Câu hỏi số 4: Theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện họp thường kỳ bao nhiêu lần trong năm?
(Chọn một đáp án)

A. Một năm một lần, họp bất thường hoặc chuyên đề theo đề nghị của Ban Thường trực cùng cấp

B. Một tháng một lần, họp bất thường hoặc chuyên đề theo đề nghị của Ban Thường trực cùng cấp

C. Ba tháng một lần, họp bất thường hoặc chuyên đề theo đề nghị của Ban Thường trực cùng cấp

D. Sáu tháng một lần, họp bất thường hoặc chuyên đề theo đề nghị của Ban Thường trực cùng cấp

Câu hỏi số 5: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến nay đã trải qua bao nhiêu kỳ Đại hội?
(Chọn một đáp án)

A. 7 kỳ

B. 10 kỳ

C. 9 kỳ

D. 8 kỳ

Câu hỏi số 6: Ủy ban Đoàn kết Công giáo lâm thời tỉnh Thanh Hóa ra đời năm nào?
(Chọn một đáp án)

A. Năm 2002

B. Năm 2004

C. Năm 2003

D. Năm 2001

Câu hỏi số 7: Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị nào về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hành Việt Nam” trong tình hình mới?
(Chọn một đáp án)

A. Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 19/05/2021

B. Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2020

C. Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021

D. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 19/05/2021

Câu hỏi số 8: Theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư là?
(Chọn một đáp án)

A. Hai năm rưỡi

B. Năm năm

C. Ba năm

D. Hai năm

2. Đáp án tìm hiểu lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Thanh Hóa tuần 3

Tuần 3 cuộc thi Tìm hiểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Thanh Hóa diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 22/4/2024

Câu hỏi số 1: Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội được Bộ Chính trị ban hành từ năm nào?
(Chọn một đáp án)

A. Năm 1992

B. Năm 1980

C. Năm 2000

D. Năm 2013

Câu hỏi số 2: Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cở sở, Nhân dân thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua các hình thức nào trong các hình thức sau đây?
(Chọn một đáp án)

A. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua MTTQ Việt Nam cấp xã

B. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và các tổ chức tự quản khác ở địa phương được thành lập theo quy định của pháp luật.

C. Tất cả các đáp án

D. Trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát

Câu hỏi số 3: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2019-2024 đến nay có bao nhiêu tổ chức thành viên tham gia?
(Chọn một đáp án)

A. 29 tổ chức thành viên

B. 31 tổ chức thành viên

C. 32 tổ chức thành viên

D. 30 tổ chức thành viên

Câu hỏi số 4: Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập được mấy Ban đoàn kết Công giáo ở các huyện, thị, thành phố?
(Chọn một đáp án)

A. 07 Ban đoàn kết Công giáo

B. 06 Ban đoàn kết Công giáo

C. 08 Ban đoàn kết Công giáo

D. 05 Ban đoàn kết Công giáo

Câu hỏi số 5: MTTQ Việt Nam có mối quan hệ như thế nào với các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị?
(Chọn một đáp án)

A. Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với các tổ chức thành viên

B. Mối quan hệ hợp tác bình đẳng, đoàn kết, chân thành, tôn trọng lẫn nhau

C. Tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ các thành viên hoạt động trong khuôn khổ Điều lệ của các thành viên

D. Mối quan hệ bình đẳng, hoạt động độc lập

Câu hỏi số 6: Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa ký kết Bản ghi nhớ giai đoạn 2021-2023 với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh nào của Nước CHDCND Lào?
(Chọn một đáp án)

A. Tỉnh Hủa Phăn

B. Tỉnh Luông Pha Băng

C. Tỉnh Phông Sa Lỳ

D. Tỉnh Xiêng Khoảng

Câu hỏi số 7: Tổ chức nào sau đây là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Trung ương?
(Chọn một đáp án)

A. Tòa án nhân dân tối cao

B. Quốc hội

C. Đảng cộng sản Việt Nam

D. Chính phủ

Câu hỏi số 8: Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX thông qua ngày, tháng, năm nào?
(Chọn một đáp án)

A. Ngày 27/9/2015

B. Ngày 20/10/2014

C. Ngày 25/10/2012

D. Ngày 20/9/2019

3. Đáp án tìm hiểu lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Thanh Hóa kỳ 2

Kỳ 2 cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và lịch sử Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa diễn ra từ ngày 8/4 – 15/4/2024.

Câu hỏi số 1: Hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam được Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 quy định chính thức từ năm nào?

A. Năm 1980

B. Năm 1946

C. Năm 1992

D. Năm 2013

Câu hỏi số 2: Luật Tín ngưỡng tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày, tháng, năm nào?
(Chọn một đáp án)

A. Ngày 18/11/2017

B. Ngày 18/11/2018

C. Ngày 18/11/2016

D. Ngày 18/11/2015

Câu hỏi số 3: Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở mỗi cấp do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức chậm nhất trước ngày bầu cử bao nhiêu ngày?
(Chọn một đáp án)

A. 65 ngày

B. 35 ngày

C. 90 ngày

D. 95 ngày

Câu hỏi số 4: Hình thức và tên gọi của MTTQ Việt Nam giai đoạn 1930 – 1940 gồm:
(Chọn một đáp án)

A. Hội phản đế Đồng Minh, Mặt trận thống nhất Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Liên Việt

B. Hội phản đế Đồng Minh, Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, Mặt trận Liên Việt

C. Hội phản đế Đồng Minh, Mặt trận thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương, Mặt trận thống nhất Dân chủ Đông Dương

D. Hội phản đế Đồng Minh, Mặt trận thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương, Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh

Đáp án tìm hiểu lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Thanh Hóa

Câu hỏi số 5: Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp bao gồm các thành phần nào?
(Chọn một đáp án)

A. Một số cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, một số chuyên gia ở những lĩnh vực liên quan đến hoạt động của MTTQ và một số cán bộ chuyên trách ở cơ quan Mặt trận cấp đó

B. Người đứng đầu các tổ chức thành viên

C. Tất cả các đáp án

D. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp dưới trực tiếp

Câu hỏi số 6: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” được đổi tên thành Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm nào?
(Chọn một đáp án)

A. Năm 1998

B. Năm 1997

C. Năm 1999

D. Năm 2000

Câu hỏi số 7: Theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, thành viên của MTTQ Việt Nam các cấp không bao gồm?
(Chọn một đáp án)

A. Các tổ chức chính trị-xã hội

B. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

C. Tổ chức chính trị

D. Người nước ngoài ở Việt Nam

Câu hỏi số 8: Hình thức khen thưởng nào dưới đây không phải của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?
(Chọn một đáp án)

A. Bằng khen

B. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”

C. Huân chương Đại đoàn kết

D. Giấy khen

4. Thể lệ cuộc thi tìm hiểu lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Thanh Hóa – thitructuyen mttq thanhhoa gov vn

– Đối tượng:

Là người Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh; người tỉnh ngoài, người nước ngoài quan tâm và tham gia Cuộc thi (trừ các đồng chí trong Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi).

– Thời gian:

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và MTTQ tỉnh Thanh Hóa được tổ chức trong 8 tuần, từ ngày 01/4/2024 và kết thúc vào ngày 26/5/2024. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ 00 phút ngày thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 09 giờ 00 phút ngày thứ hai tuần kế tiếp.

– Hướng dẫn cách tham gia thi:

Để tham gia trả lời, các bạn chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản sau đây:

Bước 1: Người dự thi truy cập vào đường dẫn: thitructuyen.mttq.thanhhoa.gov.vn sau đó truy cập vào banner của cuộc thi; hoặc truy cấp vào một trong các trang thông tin điện tử của Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá: https://mttq.thanhhoa.gov.vn/; trangwebsite: Đài Phát thanh và truyền hình Thanh Hoá: https://truyenhinhthanhhoa.vn; Báo thanh Hoá điện tử: https://baothanhhoa.vn; sau đó truy cập vào banner của Cuộc thi trên các báo, cổng thông tin, trang thông tin điện tử.

Bước 2: Sau khi truy cập vào banner của Cuộc thi, người dự thi tiến hành đăng nhập vào tài khoản.

Bước 3: Trong thời gian 15 phút, người dự thi tiến hành trả lời 08 câu hỏi trắc nghiẹm, sau đó điền vào ô “Dự đoán số người tham gia” và bấm vào ô “Hoàn thành”.

Trên đây chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc Đáp án tìm hiểu lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Thanh Hóa. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!