Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2023

Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam
5/5 - (1 bình chọn)

Văn hóa Việt Nam muôn hình vạn trạng, có nhiều điều thú vị, ý nghĩa để tìm hiểu. Chính vì vậy tỉnh Thái Bình đã phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” để khám phá nhiều hơn về nét đẹp trong đời sống tinh thần của người Việt. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án của cuộc thi nhé!

1. Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” đợt 2

Đáp án thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” đợt 2 dành cho học sinh THCS, THPT

Câu 1: Tổng Bí thư Trường Chinh có bút danh là gì?

Tân Xuân

Sóng Hồng

Sông Hồng

Bút Thép

Câu 2: Khu di tích và lăng mộ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà được xếp hạng di tích Quốc gia Đặc biệt năm nào ?

Năm 2014

Năm 2020

Năm 2016

Câu 3: Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Văn hóa là….. của dân tộc, nói lên bản sắc dân tộc”.

Hồn cốt

Tâm hồn

Căn cước

Linh hồn

Câu 4: Tục múa giáo cờ giáo quạt có trong lễ hội nào của tỉnh Thái Bình đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia?

Lễ hội đền Phượng Vũ, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư

Lễ hội đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà

Lễ hội làng Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng

Lễ hội chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư

Câu 5: Hội Văn hóa cứu quốc Việt Nam được thành lập nhằm mục đích tập hợp các tầng lớp?

Văn nghệ sĩ, trí thức 

Văn nghệ sĩ, nông dân, binh lính

Trí thức, địa chủ vừa và nhỏ

Tiểu tư sản, binh lính người Việt

Câu 6: Tục làm và đốt cây đình liệu có trong lễ hội nào của tỉnh Thái Bình đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia?

Lễ hội đền La Vân, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ

Lễ hội đền Lộng Khê, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ

Lễ hội đình, đền Bổng Điền, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư

Lễ hội đền Đồng Xâm, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương

Câu 7: Trong các danh nhân sau, ai là người con của quê hương Thái Bình?

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lê Quý Đôn

Phan Huy Chú

Lương Thế Vinh

Câu 8: Địa danh nào sau đây nằm trong khu dự trữ sinh quyển thế giới (được UNESCO công nhận vào năm 2004)?

Cồn Đen

Cồn Thủ

Cồn Vành

Tất cả các phương án trên

Câu 9: Chùa Keo ở xã nào huyện Vũ Thư ?

Xã Duy Nhất

Xã Minh Khai

Xã Tân Hoà

Câu 10: Ngai thờ gỗ sơn son thiếp vàng (tại Bảo tàng tỉnh Thái Bình) được xếp vào loại hình nào?

Di tích lịch sử – văn hóa

Bảo vật quốc gia

Di sản văn hóa phi vật thể

Di sản thiên nhiên

Câu 11: Voi chiến của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn bị sa lầy ở địa danh nào tỉnh Thái Bình khi ông dẫn quân đến Lục Đầu Giang đánh quân Nguyên Mông?

Thôn Tô Đê, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ

Thôn A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ

Thôn Hưng Đạo 1, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ

Thôn Thượng, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ

Câu 12: Chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình được xếp hạng di tích lịch sử cấp nào?

Di tích cấp tỉnh

Chưa được xếp hạng

Di tích quốc gia

Di tích quốc gia đặc biệt

Câu 13: Tục múa ông Đùng, bà Đà có trong lễ hội nào của tỉnh Thái Bình đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia?

Lễ hội làng Quang Lang, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy

Lễ hội đền Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà

Lễ hội đền A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ

Lễ hội đền Hét, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy

Câu 14: Tên Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của tỉnh Thái Bình là?

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy văn hóa, con người Thái Bình trong tình hình mới.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ, tăng cường kỉ cương, xây dựng Thái Bình phát triển bền vững.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy ý chí tự lực, tự cường, phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững.

Câu 15: Đâu là những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Thái Bình?

Hát chèo và múa rối nước.

Hát xoan và hát chèo.

Hát cải lương và hát chèo.

Câu 16: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: “Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó người… phải hoạt động”.

Trí thức

Văn nghệ sĩ

Cộng sản

Công nhân

Câu 17: Đâu là đặc sản nổi tiếng của quê hương Thái Bình?

Kẹo Sìu châu

Nem nắm Giao Thủy

Bánh cáy làng Nguyễn

Gỏi nhệch Nga Sơn

Câu 18: Đền Tiên La ở xã nào huyện Hưng Hà ?

Xã Đoan Hùng

Xã Tiến Đức

Xã Văn Cẩm

Xã Văn Lang

Câu 19: Đề cương về văn hóa Việt Nam khẳng định “cách mạng văn hóa ở Việt Nam phải…… cách mạng dân tộc giải phóng mới có điều kiện phát triển”

Đi trước

Dựa vào

Đi cùng

Đi sau

Câu 20: Đề cương về văn hóa Việt Nam khẳng định “cách mạng văn hóa phải… cách mạng chính trị”

Đi sau 

Dựa vào

Đi cùng

Đi trước

Đáp án thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” đợt 2 cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội và các tầng lớp nhân dân

Câu 1: Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khẳng định xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam với các đặc trưng:

Dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học

Dân tộc, dân chủ, hiện đại và nhân văn

Dân tộc, khoa học, đại chúng và nhân văn

Dân tộc, nhân văn, dân chủ và hiện đại

Câu 2: Tượng đài “Bác Hồ với nông dân Việt Nam” (phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình) khánh thành năm nào?

Năm 2022

Năm 2021

Năm 2023

Năm 2020 

Câu 3: Đề cương về văn hóa Việt Nam xác định: “Văn hóa bao gồm cả …..”

Tư tưởng, khoa học, nghệ thuật

Tư tưởng, văn nghệ, khoa học

Tư tưởng, học thuật, nghệ thuật

Tư tưởng, văn học, nghệ thuật

Câu 4: Bia lưu niệm “Bến không chồng” ở địa danh nào dưới đây ?

Xã Thuỵ Bình, huyện Thái Thuỵ

Xã Thuỵ Dân, huyện Thái Thuỵ

Xã Thuỵ Chính, huyện Thái Thuỵ

Xã Thuỵ Liên, huyện Thái Thuỵ

Câu 5: Nội dung nào sau đây có trong giải pháp về “Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của văn hóa, con người và xây dựng, phát huy các giá trị văn hóa, con người” của Chuyên đề năm 2023?

Phải coi phát huy nguồn lực văn hóa, con người là một nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, vừa lâu dài, vừa cấp bách của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị.

Phải quán triệt nghiêm túc quan điểm “văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”.

Tất cả những nội dung trên.

Phát huy năng lực, trách nhiệm người đứng đầu trong việc phát triển văn hóa, xây dựng con người.

Câu 6: Chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình được xếp hạng di tích lịch sử cấp nào?

Di tích quốc gia đặc biệt

Di tích cấp tỉnh

Chưa được xếp hạng

Di tích quốc gia

Câu 7: Trong các làng nghề sau, làng nghề nào nổi tiếng của Thái Bình?

Dệt làng Mẹo

Chạm bạc Đồng Xâm

Chiếu làng Hới

Tất cả các phương án trên

Câu 8: Đề cương về văn hóa Việt Nam khẳng định: “Không phải chỉ làm cách mạng chính trị mà còn phải làm ……………… nữa”

Cách mạng kinh tế

Cách mạng tư tưởng

Cách mạng văn hóa

Cách mạng xã hội

Câu 9: Đâu là những giá trị văn hóa, con người Thái Bình đã được Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững” chỉ ra?

Truyền thống yêu nước, cách mạng, ý chí kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm; tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng.

Truyền thống hiếu học, khoa bảng; giàu bản sắc văn hóa, văn hiến với nhiều di sản vật thể và phi vật thể.

Đức tính cần cù, chịu thương chịu khó, sáng tạo trong lao động

Tất cả những nội dung trên.

Câu 10: Theo Đề cương về văn hóa Việt Nam, mục đích của việc tranh đấu về tiếng nói, chữ viết nhằm:

Thống nhất và làm giàu thêm tiếng nói

Cải cách chữ quốc ngữ

Ấn định mẹo văn ta

Tất cả các phương án trên

Câu 11: Tổng Bí thư Trường Chinh có bút danh là gì?

Bút Thép

Sông Hồng

Sóng Hồng

Tân Xuân

Câu 12: Quan điểm xây dựng con người Việt Nam thời đại mới được khẳng định trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là gì?

Có đạo đức, tri thức, sức khỏe và lối sống lành mạnh

Gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại

Phát triển con người Việt Nam toàn diện về đức, trí, thể, mỹ

Có tri thức, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế

Câu 13: Nội dung nào sau đây không phải là “trách nhiệm của văn nghệ sĩ, trí thức” để phát huy các giá trị văn hóa, con người Thái Bình trong giai đoạn hiện nay đã được Chuyên đề năm 2023 xác định ?

Phải là nòng cốt áp dụng các công nghệ hiện đại như số hóa, tư liệu hóa các giá trị văn hóa, công nghệ thực tế ảo, mô hình hóa việc thực hành các giá trị văn hóa để nhanh chóng lan tỏa, quảng bá các gíá trị văn hóa của dân tộc và quê hương, đưa những giá trị văn hóa đến với công chúng trong và ngoài nước.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, trau dồi bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và văn hóa, đạo đức người kinh doanh, coi đây là một trong những nguồn lực phát triển Thái Bình nhanh, bền vững.

Phải thực sự làm nòng cốt, dẫn dắt, truyền cảm hứng chủ đạo trong việc bồi dưỡng tư tưởng, tâm hồn, tình cảm, trong sáng, lành mạnh góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội.

Câu 14: Đề cương về văn hóa Việt Nam khẳng định “cách mạng văn hóa phải….. cách mạng chính trị”

Đi sau

Đi cùng

Đi trước

Dựa vào

Câu 15: Tục làm và đốt cây đình liệu có trong lễ hội nào của tỉnh Thái Bình đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia?

Lễ hội đền La Vân, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ

Lễ hội đình, đền Bổng Điền, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư

Lễ hội đền Lộng Khê, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ

Lễ hội đền Đồng Xâm, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương

Câu 16: Nghệ thuật Chèo tỉnh Thái Bình thuộc loại hình di sản văn hóa nào?

Danh lam thắng cảnh.

Di sản văn hóa phi vật thể

Di tích lịch sử.

Di sản văn hóa vật thể.

Câu 17: Khu di tích và lăng mộ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà được xếp hạng di tích Quốc gia Đặc biệt năm nào ?

Năm 2020

Năm 2014

Năm 2016

Câu 18: Tục chơi diều sáo trong lễ hội Sáo Đền xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm nào?

Năm 2020

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Câu 19: Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Văn hóa là …….. của dân tộc, nói lên bản sắc dân tộc”.

Hồn cốt

Tâm hồn

Linh hồn

Căn cước

Câu 20: Đề cương về văn hóa Việt Nam khẳng định hoàn thành cách mạng dân tộc giải phóng Việt Nam là có thể xây dựng:

Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Nền văn hóa cách mạng

Nền văn hóa tân dân chủ

Câu 21: Chùa Keo tỉnh Thái Bình có tên chữ là:

Thần Quang Tự

Linh Quang Tự

Nhật Quang Tự

Thiên Linh Tự

Câu 22: Ý nghĩa của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943?

Vạch trần âm mưu, thủ đoạn trong chính sách văn hoá phản động của thực dân Pháp, phát xít Nhật

Xác lập hệ thống quan điểm lý luận về xây dựng nền văn hóa mới do Đảng lãnh đạo

Tập hợp lực lượng, nhất là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đứng vào hàng ngũ cách mạng do Đảng lãnh đạo

Tất cả các phương án trên

Câu 23: Di tích nào dưới đây là di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến ?

Cả 3 phương án trên

Nhà thờ Phạm Quang Lịch (xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương)

Đình Nho Lâm – Thanh Giám (xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải)

Khu lưu niệm Nguyễn Đức Cảnh (xã Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ)

Câu 24: Đâu không phải là một nội dung trong giải pháp của Chuyên đề năm 2023 về “Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh, hội nhập, phát triển bền vững”?

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh; chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của văn hóa trong phát triển kinh tế – xã hội.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong hệ thống chính trị.

Phát triển công nghiệp dịch vụ, trước hết dịch vụ khoa học – công nghệ.

Câu 25: Di tích khảo cổ học quốc gia Hành cung Lỗ Giang, tỉnh Thái Bình ở đâu?

Xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư

Xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng

Xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương

Xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà

Câu 26: Cách thức vận động để xây dựng nền văn hóa mới tân dân chủ là gì?

Công khai

Bí mật

Bán công khai

Tất cả các phương án trên

Câu 27: Đặc trưng của nền văn hóa mới mà Đề cương về văn hóa Việt Nam chủ trương xây dựng là:

Dân tộc về nội dung, tân dân chủ về hình thức dung

Tân dân chủ về nội dung, dân tộc về hình thức

Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa về nội dung, dân tộc về hình thức

Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Câu 28: Tục múa Ông Đùng, bà Đà có trong lễ hội nào của tỉnh Thái Bình đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia?

Lễ hội đền Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà

Lễ hội đền A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ

Lễ hội đền Hét, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy

Lễ hội làng Quang Lang, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy

Câu 29: Quan điểm: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” được Đảng khẳng định trong Văn kiện nào?

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII

Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021)

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996)

Câu 30: Đề cương về văn hóa Việt Nam khẳng định muốn hoàn thành cách mạng văn hóa phải do ai lãnh đạo?

Hội Văn hóa cứu quốc

Trí thức, văn nghệ sĩ

Giai cấp công nhân

Đảng Cộng sản Đông Dương

2. Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” tỉnh Thái Bình đợt thứ nhất

Đợt thứ nhất của cuộc thi Tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam diễn ra từ 29/3/2023 và kết thúc vào 10h00′ ngày 08/4/2023.

Đáp án Tìm hiểu văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình dành cho học sinh THCS, THPT

Bộ câu hỏi dành cho đối tượng là học sinh sẽ bao gồm 20 câu hỏi và 1 câu hỏi đoán số người dự thi.

Câu 1: Di tích nào dưới đây là di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến ?

Đình Nho Lâm – Thanh Giám (Đông Lâm, Tiền Hải)

Nhà thờ Phạm Quang Lịch (Đình Phùng, Kiến Xương)

Khu lưu niệm Nguyễn Đức Cảnh (Diêm Điền, Thái Thuỵ)

Cả 3 phương án trên

Câu 2: Nhà tưởng niệm danh nhân văn hóa Bùi Viện ở huyện nào?

Huyện Tiền Hải 

Huyện Hưng Hà

Huyện Kiến Xương

Huyện Vũ Thư

Câu 3: Di tích khảo cổ học quốc gia Hành cung Lỗ Giang, tỉnh Thái Bình ở đâu?

Xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư

Xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà

Xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng

Xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương

Câu 4: Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời năm nào?

1944

1943

1942

1945

Câu 5: Trong các nghệ sỹ dưới đây, nghệ sỹ nào quê ở Thái Bình?

NSND Trung Kiên

NSND Trung Hiếu

NSND Thanh Ngoan

Tất cả các phương án trên

Câu 6: Chiếng Chèo làng Khuốc nay thuộc xã nào của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình?

Xã Đông Động

Xã Phong Châu

Xã Đông Các

Xã Nguyên Xá

Câu 7: Tục chơi diều sáo trong lễ hội Sáo Đền xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm nào?

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2017

Năm 2018

Câu 8: Một trong những mục tiêu để phát triển văn hóa, con người Thái Bình đến năm 2030 đã được Đảng bộ xác định đó là: Xây dựng được “thương hiệu” không gian văn hóa vùng đất, con người Thái Bình. Bạn hãy cho biết mục tiêu trên được đề cập trong văn kiện nào?

Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về “Tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Câu 9: Hiện nay tỉnh Thái Bình có bao nhiêu bảo vật quốc gia?

2

5

1

3

Câu 10: Đề cương về văn hóa Việt Nam đã ra đời trong hoàn cảnh nào?

Đất nước còn đang trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp

Đất nước còn đang chịu ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật

Đất nước còn đang chịu ách thống trị của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa được thành lập

Câu 11: Ai là người soạn thảo Đề cương về văn hóa Việt Nam?

Huỳnh Thúc Kháng

Trường Chinh

Tố Hữu

Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Câu 12: Chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là di tích quốc gia đặc biệt có tên chữ là:

Nhật Quang Tự

Linh Quang Tự

Thần Quang Tự

Thiên Linh Tự

Câu 13: Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam (phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) khánh thành năm nào?

Năm 2021

Năm 2020

Năm 2023

Năm 2022

Câu 14: Trong các làng nghề sau, đâu là làng nghề nổi tiếng của Thái Bình?

Chiếu làng Hới

Chạm bạc Đồng Xâm

Dệt làng Mẹo

Tất cả các phương án trên

Câu 15: Bài hát “Nắng ấm quê hương” do nhạc sĩ nào dưới đây sáng tác ?

Nhạc sĩ Vĩnh An 

Nhạc sĩ Phú Quang

Nhạc sĩ Thuận Yến

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

Câu 16: Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ở địa bàn nào sau đây?

Thị trấn Diêm Điền, Thái Thuỵ

Cả 3 phương án trên

Xã Thái Thịnh, Thái Thuỵ

Xã Thái Hưng, Thái Thuỵ

Câu 17: Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa phải …. cho quốc dân đi”

Soi đường

Soi sáng

Dẫn lối

Chỉ đường

Câu 18: Theo Đề cương về văn hóa Việt Nam, mục đích của việc tranh đấu về tiếng nói, chữ viết nhằm:

Thống nhất và làm giàu thêm tiếng nói

Ấn định mẹo văn ta

Cải cách chữ quốc ngữ

Tất cả các phương án trên

Câu 19: Bia lưu niệm “Bến không chồng” ở địa danh nào dưới đây ?

Xã Thụy Liên, Thái Thuỵ

Xã Thụy Dân, Thái Thụy

Xã Thụy Chính, Thái Thụy

Xã Thụy Bình, Thái Thụy

Câu 20: Nghệ thuật trình diễn dân gian Nghệ thuật Chèo tỉnh Thái Bình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm nào?

2023

2020

2018

2015

Đáp án thi trắc nghiệm tìm hiểu văn hóa Việt Nam cho đối tượng là Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội và các tầng lớp nhân dân

Câu 1: Đề cương về văn hóa Việt Nam xác định những công việc phải làm để xây dựng nền văn hóa mới là gì?

Tranh đấu về học thuyết, tư tưởng

Tranh đấu về tiếng nói, chữ viết

Tranh đấu về tông phái văn nghệ

Tất cả các phương án trên

Câu 2: Tại sao phải hoàn thành cách mạng văn hóa?

Vì hoàn thành cách mạng văn hóa mới hoàn thành được cuộc cải tạo xã hội

Vì hoàn thành cách mạng văn hóa mới hoàn thành được cách mạng khoa học công nghệ

Vì hoàn thành cách mạng văn hóa mới hoàn thành được cách mạng ruộng đất

Vì hoàn thành cách mạng văn hóa mới hoàn thành cách mạng kinh tế

Câu 3: Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ở địa bàn nào sau đây ?

Xã Thái Hưng, Thái Thuỵ

Xã Thái Thịnh, Thái Thuỵ

Thị trấn Diêm Điền, Thái Thuỵ

Câu 4: Đâu không phải là nội dung được xác định trong giải pháp “Phát huy các giá trị văn hóa, con người, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc trong các tầng lớp Nhân dân” trong Chuyên đề năm 2023 của tỉnh?

Phát huy nguồn lực con người, đức tính cần cù, tinh thần vượt khó, kiên cường, bất khuất, mưu trí, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương giầu mạnh.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết gắn bó cộng đồng trong nhân dân

Tiếp tục cụ thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thành những cơ chế, chính sách để các giá trị văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển Thái Bình nhanh, bền vững

Câu 5: Tục múa giáo cờ giáo quạt có trong lễ hội nào của tỉnh Thái Bình đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia?

Lễ hội đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà

Lễ hội chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư

Lễ hội đền Phượng Vũ, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư

Lễ hội làng Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng

Câu 6: Bài hát “Nắng ấm quê hương” do nhạc sĩ nào dưới đây sáng tác?

Nhạc sĩ Phú Quang

Nhạc sĩ Thuận Yến

Nhạc sĩ Vĩnh An 

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

Câu 7: Để phát huy các giá trị văn hóa, con người Thái Bình trong giai đoạn hiện nay, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đã được xác định như thế nào trong Chuyên đề năm 2023 của tỉnh?

Tất cả những nội dung trên.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm văn hóa công sở và đạo đức công vụ;

Có phong cách làm việc chính quy, khoa học; ứng xử chuẩn mực, có văn hóa; luôn thấu hiểu để tham mưu giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người dân; xây dựng đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu các đơn vị, tổ chức, cơ quan trong quá trình xây dựng và thực thi văn hóa công vụ.

Câu 8: Tên Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của tỉnh Thái Bình?

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy ý chí tự lực, tự cường, phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy văn hóa, con người Thái Bình trong tình hình mới.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ, tăng cường kỉ cương, xây dựng Thái Bình phát triển bền vững.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững.

Câu 9: Bến Tượng là di tích lịch sử thuộc cụm di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đình, đền, bến Tượng A Sào (thôn A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ) gắn với sự kiện lịch sử nào sau đây?

Là nơi voi chiến của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn bị sa lầy khi ông dẫn quân đến Lục Đầu Giang đánh quân Nguyên Mông? 

Là nơi diễn ra trận chiến ác liệt giữa đội quân tượng binh của triều Trần với kỵ binh giặc Nguyên Mông.

Là nơi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn lập trại nuôi voi chiến.

Câu 10: Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh nào?

Đất nước còn đang chịu ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật

Đất nước còn đang chịu ách thống trị của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa được thành lập

Đất nước còn đang trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp

Câu 11: Đề cương về văn hóa Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc:

Tập hợp đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ

Tập hợp công nhân

Tập hợp đội ngũ trí thức Nho học

Tập hợp nông dân

Câu 12: Thuật ngữ “sức mạnh mềm văn hóa” được Đảng đề cập lần đầu tiên trong văn kiện nào?

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (2016)

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021)

Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Câu 13: Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa phải …. cho quốc dân đi”

Soi sáng

Soi đường

Dẫn lối

Chỉ đường

Câu 14: Khi nào có thể hoàn thành cách mạng văn hóa?

Khi cách mạng kinh tế thành công

Khi cách mạng khoa học thành công

Khi cách mạng chính trị thành công 

Khi cách mạng xã hội thành công

Câu 15: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII “Về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” được ban hành năm nào?

Năm 1995

Năm 1996

Năm 1998

Năm 1997

Câu 16: Đề cương về văn hóa Việt Nam đã đề ra 3 nguyên tắc vận động của nền văn hóa mới, đó là:

Dân tộc hóa, Đại chúng hóa và Hiện đại hóa

Dân tộc hóa, Nhân văn hóa và Khoa học hóa

Dân tộc hóa, Đại chúng hóa và Khoa học hóa 

Nhân dân hóa, Dân tộc hóa và Đại chúng hóa

Câu 17: Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời năm nào, do ai soạn thảo?

Năm 1945 do Trường Chinh soạn thảo

Năm 1944 do Tố Hữu soạn thảo

Năm 1943 do Trường Chinh soạn thảo

Năm 1942 do Huỳnh Thúc Kháng soạn thảo

Câu 18: Hội Văn hóa cứu quốc Việt Nam thành lập năm nào?

Năm 1945

Năm 1943

Năm 1946

Năm 1944

Câu 19: Hiện nay việc thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình được thực hiện theo Quyết định nào của Uỷ ban nhân dân tỉnh?

Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND

Câu 20: Đề cương về văn hóa Việt Nam khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa các lĩnh vực:

Văn hóa, kinh tế và xã hội

Văn hóa, tư tưởng và nghệ thuật

Văn hóa, kinh tế và chính trị

Văn hóa, chính trị và xã hội

Câu 21: Mục tiêu phấn đấu của tỉnh Thái Bình đến năm 2045 là:

Tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng

Tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng 

Tỉnh phát triển bền vững trong khu vực đồng bằng sông Hồng

Tỉnh phát triển nhanh trong khu vực đồng bằng sông Hồng

Câu 22: Trong Thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một ……Anh chị em là …… trên mặt trận ấy”

Lĩnh vực/ chiến sĩ

Mặt trận quan trọng/ chiến sĩ tiên phong

Mặt trận/ chiến sĩ 

Lĩnh vực trọng yếu/ chiến sĩ tiên phong

Câu 23: Nhà tưởng niệm danh nhân văn hóa Bùi Viện ở huyện nào?

Huyện Hưng Hà

Huyện Kiến Xương

Huyện Vũ Thư

Huyện Tiền Hải

Câu 24: Văn kiện Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam do ai soạn thảo?

Tố Hữu

Phạm Văn Đồng

Trường Chinh

Hồ Chí Minh

Câu 25: Nội dung nào sau đây có trong giải pháp về “Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, quảng bá, giáo dục, phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thái Bình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân” đã được Chuyên đề năm 2023 của tỉnh chỉ ra?

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và phát huy vai trò của hệ thống thông tin đại chúng, mạng xã hội trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng.

Không ngừng đổi mới và nâng cao việc giảng dạy môn lịch sử địa phương và dân tộc trong các nhà trường.

Tất cả những nội dung trên.

Chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử địa phương.

Câu 26: Theo Đề cương về văn hóa Việt Nam nguyên tắc “Khoa học hóa” nghĩa là:

Tận dụng các thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0

Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển văn hóa

Đấu tranh chống lại những gì phản khoa học, phản tiến bộ

Xây dựng cách mạng khoa học công nghệ

Câu 27: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX xác định xây dựng con người Thái Bình phát triển toàn diện cả về:

Đạo đức, nhân cách, trí tuệ, thể chất và năng lực

Đạo đức, nhân cách, trí tuệ và năng lực

Đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ

Đạo đức, nhân cách, trí tuệ, thẩm mỹ và thể chất

Câu 28: Theo Đề cương về văn hóa Việt Nam nguyên tắc “Dân tộc hóa” nghĩa là:

Làm cho văn hóa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Chống mọi ảnh hưởng của văn hóa phát xít Pháp – Nhật

Chống mọi ảnh hưởng nô dịch, thuộc địa, làm cho văn hóa nước nhà phát triển độc lập

Câu 29: Chiếng Chèo làng Khuốc nay thuộc xã nào của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình?

Xã Nguyên Xá

Xã Đông Động

Xã Phong Châu

Xã Đông Các

Câu 30: Theo Đề cương về văn hóa Việt Nam nguyên tắc “Đại chúng hóa” nghĩa là:

Tạo điều kiện thuận lợi cho đại chúng tham gia sáng tạo văn hóa

Chống lại các chính sách, hành động làm cho văn hóa phản lại quần chúng, xa rời quần chúng

Phát triển các phương tiện truyền thông đại chúng

Chống lại các sản phẩm văn hóa tác động xấu tới đại chúng

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc đáp án tham khảo cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” tỉnh Thái Bình năm 2023. Theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều cuộc thi hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.