Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Cao Bằng 2023

Đáp án Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Cao Bằng
5/5 - (1 bình chọn)

Công đoàn là tổ chức được sinh ra nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, do đó mọi người cần nhận thức rõ về tổ chức này. Cùng Gocdoday tham khảo Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Cao Bằng 2023 – Cuộc thi ý nghĩa phổ biến lịch sử của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn tỉnh Cao Bằng nói riêng!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1.Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Cao Bằng 2023 tuần 3

Câu hỏi số 1 Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ II khai mạc ngày tháng năm nào?

A 23/3/1960

B 21/3/1960

C 22/3/1960

D 24/3/1960

Câu hỏi số 2 Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IV được tổ chức ngày, tháng, năm nào?

A Ngày 08-11/5/1977

B Ngày 08-11/5/1980

C Ngày 08-11/5/1979

D Ngày 08-11/5/1978

Câu hỏi số 3 Luật Công đoàn năm 2012 quy định: đơn vị nào trả lương cho cán bộ công đoàn không chuyên trách?

A Đơn vị sử dụng lao động

B Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

C Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

D Liên đoàn Lao động tỉnh

Câu hỏi số 4 Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách khi nghỉ làm việc trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập thì có được đơn vị sử dụng lao động chi trả lương trong những ngày nghỉ này hay không?

A Có

B Do hai bên thỏa thuận

C Không

Câu hỏi số 5 Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ III được tổ chức ngày, tháng, năm nào?

A Ngày 11-14/02/1975

B Ngày 11-14/02/1972

C Ngày 11-14/02/1973

D Ngày 11-14/02/1974

Câu hỏi số 6 Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I được tổ chức ngày, tháng, năm nào?

A Ngày 01-15/01/1951

B Ngày 01-15/01/1949

C Ngày 01-15/01/1950

Câu hỏi số 7 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Ban Chấp hành công đoàn các cấp họp định kỳ mấy tháng 1 lần? (chọn câu trả lời đúng và đủ nhất)

A B. 6 tháng 1 lần

B A. 3 tháng 1 lần

C 6 tháng 1 lần; nơi không có ban thường vụ, ban chấp hành họp 3 tháng 1 lần.

Câu hỏi số 8 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Ban Thường vụ công đoàn các cấp họp định kỳ mấy tháng 1 lần?

A 2 tháng 1 lần

B 6 tháng 1 lần

C 3 tháng 1 lần

Câu hỏi số 9 Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Công đoàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2013 – 2018, đề ra chỉ tiêu do công đoàn phối hợp thực hiện, phấn đấu hàng năm, có bao nhiêu phần trăm (%) doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động?

A 70 %.

B 60 %.

C 80%.

D 50%.

Câu hỏi số 10 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Có bao nhiêu hình thức xử lý kỷ luật đối với tổ chức công đoàn, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp?

A 02 (Khiển trách, cảnh cáo)

B 02 (Khiển trách, giải tán)

C 03 (Khiển trách, cảnh cáo, giải tán)

Câu hỏi số 11 Kế hoạch số 101-KH/ĐĐ-LĐLĐ ngày 31/5/2021 của Đảng đoàn Liên đoàn lao động tỉnh thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 xác định đến năm 2025 bao nhiêu phần trăm (%) đoàn viên, người lao động có tổ chức Công đoàn?

A 75 % trở lên

B 95 % trở lên

C 85 % trở lên

Câu hỏi số 12 Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII được tổ chức ngày, tháng, năm nào?

A Ngày 10-12/11/1995

B Ngày 10-12/11/1994

C Ngày 10-12/11/1992

D Ngày 10-12/11/1993

Câu hỏi số 13 Hệ thống Công đoàn Việt Nam gồm có mấy cấp

A 4 Cấp (TW, tỉnh, cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS)

B 3 Cấp

C 2 Cấp

Câu hỏi số 14 Tính chất của tổ chức Công đoàn, theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam là?

A Tính quần chúng, tính xã hội.

B Tính giai cấp, tính quần chúng.

C Tính giai cấp, tính xã hội.

D Tính chính trị, tính giai cấp.

Câu hỏi số 15 Chủ đề Đại hội công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023?

A Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm

B Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo.

C Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển

Câu hỏi số 16 Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII): Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có tối đa bao nhiêu ủy viên?

A 17

B 19

C 15

Câu hỏi số 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Cán bộ công đoàn có bao nhiêu nhiệm vụ và bao nhiêu quyền hạn

A 06 nhiệm vụ và 07 quyền hạn

B 09 nhiệm vụ và 06 quyền hạn

C 06 nhiệm vụ và 09 quyền hạn

D 07 nhiệm vụ và 06 quyền hạn

Câu hỏi số 18 Theo Luật Công đoàn 2012 quy định: trách nhiệm của đoàn viên công đoàn là gì?

A Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu quả và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tổ chức công đoàn.

B Bao gồm tất cả các đáp án trên

C Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của Công đoàn; tham gia các hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

D Học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Câu hỏi số 19 Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XI được khai mạc ngày, tháng, năm nào?

A 28/6/1990

B 28/6/1992

C 28/6/1991

D 28/6/1993

Câu hỏi số 20 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Ban Thường vụ công đoàn cơ sở có số lượng không quá bao nhiêu tổng số Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở?

A 1/2

B 1/3

C 1/4

2. Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Cao Bằng 2023 tuần 2

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Cao Bằng 2023 tuần 2 diễn ra từ 8h ngày 3/5/2023 đến 23h59 phút ngày 10/5/2023.

Đáp án tham khảo cuộc thi tìm hiểu Công đoàn:

Câu hỏi số 1 Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX được tổ chức vào thời gian nào?

A Tháng 10/2004

B Tháng 10/2003

C Tháng 10/2002

D Tháng 10/2005

Câu hỏi số 2 Đoàn viên công đoàn có những nhiệm vụ gì?

A Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu quả; cùng nhau chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và tổ chức Công đoàn.

B Cả 4 đáp án trên.

C Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng đoàn phí, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

D Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân.

E Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu hỏi số 3 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá VIII là đồng chí nào?

A Đồng chí Cù Thị Hậu

B Đồng chí Nguyễn An Lương

C Đồng chí Đặng Ngọc Chiến

Câu hỏi số 4 Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII): để phụ trách công tác tham mưu tổ chức các hoạt động nữ công đối với trường hợp công đoàn cơ sở có dưới 10 đoàn viên nữ thì

A Chỉ định 01 Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách

B Chỉ định 01 đoàn viên nữ phụ trách

C Cả hai phương án đều đúng

Câu hỏi số 5 Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Công đoàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đề ra chỉ tiêu do công đoàn phối hợp thực hiện, phấn đấu hàng năm, có bao nhiêu phần trăm (%) doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động?

A 70 trở lên %.

B 50 trở lên%.

C 60 trở lên %

D 80 trở lên %.

Câu hỏi số 6 Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XII được tổ chức vào năm nào?

A 1998

B 1997

C 1996

Câu hỏi số 7 Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động của tổ chức công đoàn gồm những nội dung nào?

A Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

B Tất cả những nội dung trên

C Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

D Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công đoàn, người lao động; quy định của công đoàn.

Câu hỏi số 8 Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Khi phát sinh tranh chấp về quyền công đoàn giữa đoàn viên công đoàn, người lao động, tổ chức công đoàn với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định nào sau đây?

A Bao gồm tất cả các đáp án trên

B Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong các quan hệ khác thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết theo pháp luật tương ứng có liên quan;

C Tranh chấp liên quan đến việc không thực hiện hoặc từ chối thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động đối với Công đoàn thì công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật.

D Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong quan hệ lao động thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết theo pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động;

Câu hỏi số 9 Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII): Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tối thiểu phải có bao nhiêu ủy viên?

A 02

B 03

C 04

Câu hỏi số 10 Người sáng lập tổ chức Công hội Đỏ là đồng chí?

A Đồng chí Nguyễn Ái Quốc

B Đồng chí Tôn Đức Thắng

C Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Câu hỏi số 11 Đâu là những phương pháp hoạt động cơ bản của công đoàn cơ sở?

A Phương pháp thuyết phục; phương pháp tổ chức; phương pháp tổ chức xây dựng và thực hiện quy chế.

B Phương pháp tổ chức xây dựng và thực hiện quy chế; phương pháp thuyết phục.

C Phương pháp tổ chức; phương pháp tổ chức xây dựng và thực hiện quy chế.

Câu hỏi số 12 Chỉ thị 06/CT-UBND về trích nộp kinh phí Công đoàn do đơn vị nào ban hành?

A Uỷ ban nhân dân tỉnh

B Phòng văn xã Uỷ ban nhân dân tỉnh

C Phòng Kinh tế Uỷ ban nhân dân tỉnh

Câu hỏi số 13 Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam khoá IV là đồng chí nào?

A Đồng chí Nguyễn Hộ

B Đồng chí Nguyễn Đức Thuận

C Đồng chí Nguyễn Văn Linh

Đáp án Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Cao Bằng

Các phòng, ban phổ biến và tham gia cuộc thi Tìm hiểu Công đoàn

Câu hỏi số 14 Đoàn viên công đoàn nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương thì trong thời gian đó có phải đóng đoàn phí?

A Không đóng đoàn phí.

B Đóng đoàn phí đầy đủ.

C Đóng 50% đoàn phí.

Câu hỏi số 15 Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ III khai mạc ngày tháng năm nào?

A 15/3/1962

B 16/3/1962

C 14/3/1962

D 17/3/1962

Câu hỏi số 16 Luật Công đoàn năm 2012 quy định: trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn mà người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì có được gia hạn hợp đồng không ?

A Không

B Do hai bên thỏa thuận

C Có

Câu hỏi số 17 Theo Luật Công đoàn 2012 quy định: công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động của tổ chức công đoàn gồm nội dung nào sau đây?

A Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công đoàn, người lao động; quy định của công đoàn.

B Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

C Bao gồm tất cả các đáp án trên

D Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Câu hỏi số 18 Nguồn thu chính hình thành tài chính công đoàn là gì?

A Cả 3 đáp án trên.

B Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

C Ngân sách nhà nước hỗ trợ và nguồn thu khác.

D Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Câu hỏi số 19 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Hình thức tổ chức công đoàn cơ sở như thế nào?

A Công đoàn cơ sở có công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên

B Tất cả đáp án trên đều đúng

C Công đoàn cơ sở có tổ công đoàn

D Công đoàn cơ sở không có tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên

Câu hỏi số 20 Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ II khai mạc ngày tháng năm nào?

A 23/3/1960

B 22/3/1960

C 21/3/1960

D 24/3/1960

3. Đáp án Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Cao Bằng tuần 1

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Cao Bằng tuần 1 được diễn ra từ 8h ngày 3/4/2023 đến 23h59 phút ngày 9/4/2023

Đáp án tham khảo cuộc thi Tìm hiểu Công đoàn:

Câu hỏi số 1 Chủ đề Đại hội công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023?

A Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm

B Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo.

C Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển

Câu hỏi số 2 Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 14/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về vấn đề gì?

A Về trích nộp kinh phí Công đoàn

B Về Phát triển đoàn viên công đoàn

C Về xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Câu hỏi số 3 Tài chính công đoàn dùng để chi các nội dung nào sau đây?

A Bao gồm cả 4 nội dung trên.

B Chi thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên và làm công tác xã hội do công đoàn tổ chức.

C Chi trả lương cán bộ chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn.

D Chi cho các hoạt động của công đoàn.

E Chi khen thưởng cho các tập thể, cán bộ, đoàn viên và những người có công xây dựng tổ chức công đoàn.

Câu hỏi số 4 Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII): Ban Nữ công quần chúng của công đoàn cơ sở có tối thiểu bao nhiêu người?

A 05

B 03

C 07

Câu hỏi số 5 Luật Công đoàn năm 2012 quy định: mối quan hệ giữa Công đoàn với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của các bên là?

A Là lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn

B Là quan hệ hiệp thương thống nhất

C Là quan hệ hợp tác, phối hợp

Câu hỏi số 6 Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII): Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành địa phương và tương đương (gọi chung là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở) có tối đa bao nhiêu ủy viên?

A 27

B 29

C 25

Câu hỏi số 7 Ban nữ công quần chúng CĐCS có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục nữ đoàn viên, CNVCLĐ nội dung nào dưới đây?

A Cả 3 đáp án trên.

B Tuyên truyền thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề;

C Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết Đại hội công đoàn và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; trọng tâm là những nội dung liên quan trực tiếp tới lao động nữ và trẻ em;

D Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giới và bình đẳng giới; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc;

Câu hỏi số 8 Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII được tổ chức ngày, tháng, năm nào?

A Ngày 10-12/11/1995

B Ngày 10-12/11/1992

C Ngày 10-12/11/1994

D Ngày 10-12/11/1993

Câu hỏi số 9 Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Công đoàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2013 – 2018, đề ra chỉ tiêu phấn đấu có bao nhiêu phần trăm (%) cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn?

A 80 %.

B 100%.

C 85 %.

D 95% .

Câu hỏi số 10 Luật Công đoàn 2012 quy định: Công đoàn có quyền nào sau đây khi tham gia, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp?

A Yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình những vấn đề có liên quan.

B Kiến nghị biện pháp sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu quả và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

C Trường hợp phát hiện nơi làm việc có yếu tố ảnh hưởng hoặc nguy hiểm đến sức khoẻ, tính mạng người lao động, Công đoàn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động.

D Bao gồm tất cả các đáp án trên

Câu hỏi số 11 Chủ tịch Công hội Đỏ Bắc kỳ là đồng chí?

A Đồng chí Tôn Đức Thắng

B Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

C Đồng chí Hoàng Quốc Việt

Câu hỏi số 12 Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X được tổ chức vào thời gian nào?

A Tháng 11/2007

B Tháng 11/2008

C Tháng 11/2006

Câu hỏi số 13 Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Khi phát sinh tranh chấp về quyền công đoàn giữa đoàn viên công đoàn, người lao động, tổ chức công đoàn với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định nào sau đây?

A Bao gồm tất cả các đáp án trên

B Tranh chấp liên quan đến việc không thực hiện hoặc từ chối thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động đối với Công đoàn thì công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật

C Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong quan hệ lao động thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết theo pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động;

D Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong các quan hệ khác thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết theo pháp luật tương ứng có liên quan;

Câu hỏi số 14 Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công đoàn được sử dụng bao nhiêu giờ làm việc trong 01 tháng để làm công tác công đoàn và được đơn vị sử dụng lao động trả lương?

A 36 giờ

B 12 giờ

C 24 giờ

D 40 giờ

Câu hỏi số 15 Tính chất của tổ chức Công đoàn, theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam là?

A Tính chính trị, tính giai cấp.

B Tính quần chúng, tính xã hội.

C Tính giai cấp, tính xã hội.

D Tính giai cấp, tính quần chúng.

Câu hỏi số 16 Kế hoạch số 101-KH/ĐĐ-LĐLĐ ngày 31/5/2021 của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 xác định đến năm 2025 bao nhiêu phần trăm (%) công nhân lao động được hướng dẫn, tư vấn, giao kết hợp đồng lao động đúng quy định ?

A Trên 70 %

B Trên 80 %

C Trên 60 %

Câu hỏi số 17 Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Công đoàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đề ra chỉ tiêu do công đoàn phối hợp thực hiện, phấn đấu hàng năm, có bao nhiêu phần trăm (%) doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động?

A 70 trở lên %.

B 80 trở lên %.

C 50 trở lên%.

D 60 trở lên %.

Câu hỏi số 18 Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Công đoàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2013 – 2018, đề ra chỉ tiêu do công đoàn phối hợp thực hiện, phấn đấu có bao nhiêu % công nhân viên chức, lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trong số công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến ?

A 10%.

B 5%.

C 15%.

D 20%

Câu hỏi số 19 Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX có bao nhiêu đại biểu chính thức dự Đại hội?

A 900 đại biểu

B 800 đại biểu

C 1000 đại biểu

Câu hỏi số 20 Công đoàn tỉnh Cao Bằng thành lập vào ngày tháng năm nào ?

A 04/4/1948

B 04/4/1947

C 04/4/1949

D 04/4/1950

Câu hỏi số 21 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: số lượng Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tham gia Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở không vượt quá bao nhiêu tổng số Ủy viên Ủy ban Kiểm tra?

A 1/4

B 1/3

C 1/2

Câu hỏi số 22 Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII): để phụ trách công tác tham mưu tổ chức các hoạt động nữ công đối với trường hợp công đoàn cơ sở có dưới 10 đoàn viên nữ thì

A Chỉ định 01 đoàn viên nữ phụ trách

B Chỉ định 01 Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách

C A, B đều đúng

Câu hỏi số 23 Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2023

A Bao gồm cả hai đáp án trên.

B Phấn đấu trên 70% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.

C Phấn đấu có 12 triệu đoàn viên.

Câu hỏi số 24 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Đại hội công đoàn có mấy hình thức tổ chức?

A 02

B 01

C 03

Câu hỏi số 25 Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ nữ trong diện quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp đạt bao nhiêu%?

A 30 % trở lên

B 35 % trở lên.

C 20% trở lên

D 25% trở lên

Câu hỏi số 26 Ban nữ công quần chúng CĐCS do cấp nào ra quyết định thành lập?

A Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

B Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở

C Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh

D Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

Câu hỏi số 27 CĐCS đủ điều kiện thành lập khi có từ bao nhiêu đoàn viên trở lên?

A 07 đoàn viên

B 05 đoàn viên

C 10 đoàn viên

Câu hỏi số 28 Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XV được tổ chức vào ngày, tháng, năm nào?

A 19-21/3/2014

B 19-21/3/2013

C 19-21/3/2012

Câu hỏi số 29 Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2045

A Bao gồm cả hai đáp án trên.

B 99% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể.

C Hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

Câu hỏi số 30 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) có quy định về Huy hiệu Công đoàn Việt Nam: phía dưới là băng dải lụa cuốn cách điệu màu xanh công nhân, bên trong dải lụa có chữ?

A TLĐLĐ

B CĐVN

C TLĐ

Câu hỏi số 31 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Ban Chấp hành công đoàn các cấp họp định kỳ mấy tháng 1 lần? (chọn câu trả lời đúng và đủ nhất)

A A. 3 tháng 1 lần

B 6 tháng 1 lần; nơi không có ban thường vụ, ban chấp hành họp 3 tháng 1 lần.

C B. 6 tháng 1 lần

Câu hỏi số 32 Công đoàn cơ sở có tối thiểu bao nhiêu đoàn viên thì được tổ chức đại hội đại biểu?

A 150 đoàn viên.

B 200 đoàn viên.

C 250 đoàn viên.

Câu hỏi số 33 Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Công đoàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2018- 2023, đề ra chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh?

A 80% trở lên.

B 60% trở lên.

C 90% trở lên.

D 70% trở lên.

Câu hỏi số 34 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Ban Thường vụ công đoàn các cấp họp định kỳ mấy tháng 1 lần?

A 3 tháng 1 lần

B 6 tháng 1 lần

C 2 tháng 1 lần

Câu hỏi số 35 Trang Fanpage của LĐLĐ tỉnh hiện nay có tên là gì?

A Công đoàn tỉnh Cao Bằng.

B Công đoàn Cao Bằng.

C Công đoàn CB.

Câu hỏi số 36 Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ X được tổ chức vào ngày, tháng, năm nào?

A 20-22/9/1987

B 20-22/9/1988

C 20-22/9/1985

D 20-22/9/1986

Câu hỏi số 37 Chỉ thị 06-CT/TU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo do ai ký ban hành?

A Đồng chí Trần Hồng Minh

B Đồng chí Triệu Đình Lê

C Đồng chí Lại Xuân Môn

Câu hỏi số 38 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Có bao nhiêu hình thức xử lý kỷ luật đối với đoàn viên công đoàn?

A 02 (Khiển trách, khai trừ)

B 02 (Khiển trách, cảnh cáo)

C 03 (Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ)

Câu hỏi số 39 Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đề ra bao nhiêu quan điểm chỉ đạo?

A 03

B 04

C 05

Câu hỏi số 40 Từ khi thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ đến khi họp Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I là bao nhiêu năm?

A 21 năm

B 20 năm

C 22 năm

Câu hỏi số 41 Đoàn viên công đoàn nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương thì trong thời gian đó có phải đóng đoàn phí?

A Không đóng đoàn phí.

B Đóng đoàn phí đầy đủ.

C Đóng 50% đoàn phí.

Câu hỏi số 42 Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm?

A Ngày 28/7/1929

B Ngày 28/7/1927

C Ngày 27/8/1927

Câu hỏi số 43 Theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII): Công đoàn cơ sở có từ bao nhiêu đoàn viên trở lên được bầu Ủy ban Kiểm tra để giúp việc cho Ban Chấp hành về công tác kiểm tra, giám sát?

A 30

B 25

C 20

Câu hỏi số 44 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: Công tác kiểm tra, giám sát như thế nào?

A Mỗi cấp công đoàn phải tổ chức, tiến hành kiểm tra, giám sát ở cấp mình và chịu sự kiểm tra, giám sát của công đoàn cấp trên.

B Kiểm tra, giám sát của công đoàn là nhiệm vụ của Ban Chấp hành công đoàn mỗi cấp, nhằm đảm bảo thực hiện Điều lệ, nghị quyết và các quy định của tổ chức công đoàn.

C Bao gồm cả hai đáp án trên

Câu hỏi số 45 Chủ tịch danh dự Tổng Công đoàn Việt Nam khoá III là đồng chí nào?

A Đồng chí Hoàng Quốc Việt

B Đồng chí Nguyễn Đức Thuận

C Đồng chí Tôn Đức Thắng – Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà

Câu hỏi số 46 Chỉ thị 06-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo được ban hành ngày tháng năm nào?

A 15/4/2020

B 15/4/2021

C 15/4/2022

Câu hỏi số 47 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định: công đoàn cơ sở có bao nhiêu nhiệm vụ, quyền hạn?

A 03

B 09

C 05

D 07

Câu hỏi số 48 Kế hoạch số 101-KH/ĐĐ-LĐLĐ ngày 31/5/2021 của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 xác định đến năm 2025 xây dựng, nhân rộng mô hình điểm CĐCS trong?

A Trong doanh nghiệp nhà nước.

B Trong doanh nghiệp.

C Trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Câu hỏi số 49 Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI quyết định đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam sang tên gọi mới là gì?

A Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

B Công đoàn Việt Nam

C Liên đoàn Lao động Việt Nam

4. Thể lệ và cách thức dự thi Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Cao Bằng năm 2023

Thể lệ cuộc thi: 

 • Đối tượng dự thi là Đoàn viên, cán bộ công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tình Cao Bằng.
 • Nội dung dự thi là tìm hiểu về lịch sử hoạt động của Công đoàn Việt Nam và lịch sử hoạt động Công đoàn tỉnh Cao Bằng.
 • Thời gian:
  • Tuần 1: Từ 8h ngày 3/4/2023 đến 23h59 phút ngày 9/4/2023
  • Tuần 2: Từ 8h ngày 3/5/2023 đến 23h59 phút ngày 10/5/2023
  • Tuần 3: Từ 8h ngày 5/6/2023 đến 23h59 phút ngày 11/6/2023
  • Tuần 4: Từ 8h ngày 3/7/2023 đến 23h59 phút ngày 9/7/2023

Cách thức tham dự cuộc thi:

Để tham gia cuộc thi Tìm hiểu Công đoàn, các bạn truy cập Tại đây. Sau đó điền đầy đủ thông tin yêu cầu.

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Cao Bằng năm 2023. Theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều cuộc thi hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.