Đáp án thi Tìm hiểu về Dân vận khéo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Đáp án thi Tìm hiểu về Dân vận khéo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
5/5 - (1 bình chọn)

Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về “Dân vận khéo” (thi Tìm hiểu về Dân vận khéo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023). Dân vận luôn là công tác quan trọng, giúp nhân dân và cơ quan nhà nước đồng lòng, gắn bó, thực hiện nghiêm chỉnh các đường lối của nhà nước. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án thi Tìm hiểu về Dân vận khéo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 tuần 6

1. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn?

A. Ủy ban nhân dân cấp xã.

B. Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.

C. Hội đồng nhân dân cấp xã.

D. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

2. Nghề dệt Dèng (thổ cẩm) của đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Thừa Thiên Huế được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia là của dân tộc nào?

A. Dân tộc Vân Kiều.

B. Dân tộc Pa Cô.

C. Dân tộc Cơ Tu.

D. Dân tộc Tà Ôi.

3. Nghị quyết 11-NQ/TU, ngày 03/11/2021 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; xác định chỉ tiêu người nghèo trong độ tuổi, đủ năng lực lao động có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, được ưu tiên giới thiệu việc làm để có việc làm ổn định là bao nhiêu?

A. 85%.

B. 90%.

C. 100%.

D. 95%.

4. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nội dung nào sau đây là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương?

A. Hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số.

B. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số; Ủy ban nhân dân hoạt động theo chế độ tập thể Ủy ban nhân dân kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

C. Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số; Ủy ban nhân dân hoạt động theo chế độ tập thể Ủy ban nhân dân kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

D. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân.

5. Theo Nghị định 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thành viên của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng là ai?

A. Đại diện người dân trên địa bàn thôn, tổ dân phố nơi có chương trình, dự án được bầu tại cuộc họp của cộng đồng dân cư.

B. Đại diện người dân trên địa bàn tổ dân phố có chương trình, dự án được bầu tại cuộc họp của cộng đồng dân cư.

C. Đại diện người dân trên địa bàn thôn có chương trình, dự án được bầu tại cuộc họp của cộng đồng dân cư.

D. Đại diện người dân tại địa bàn có chương trình, dự án được bầu tại cuộc họp cộng đồng dân cư.

6. Trong Bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật số 120 ra ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí minh cho rằng: “Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc” của ai?

A. Của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

B. Của Đảng và Nhà nước.

C. Của Dân.

D. Của Đảng.

7. Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2023 – 2028 là Đại hội đại biểu lần thứ mấy?

A. Lần thứ XV.

B. Lần thứ XIII.

C. Lần thứ XIV.

D. Lần thứ XVI.

8. Theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi đi và nơi đến là bao nhiêu ngày?

A. Chậm nhất 30 ngày.

B. Chậm nhất 20 ngày.

C. Chậm nhất 15 ngày.

D. Chậm nhất 25 ngày.

9. Theo Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc; cán bộ công tác ở vùng dân tộc và miền núi phải quán triệt và thực hiện thật tốt phong cách công tác dân vận nào sau đây?

A. “Chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, vững chắc”.

B. “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

C. “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”.

D. “Nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin”.

10. Chùa nào sau đây được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh?

A. Chùa Bảo Quốc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

B. Chùa Hà Trung, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

C. Chùa Giác Lương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

D. Chùa Từ Đàm, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

11. Theo Luật hòa giải ở cơ sở, địa điểm hòa giải được quy định như thế nào?

A. Tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ, việc hoặc nhà văn hóa của thôn, bản, tổ dân phố nơi xảy ra vụ, việc.

B. Tại Nhà văn hóa của thôn, bản, tổ dân phố nơi xảy ra vụ, việc.

C. Tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ, việc.

D. Địa điểm hòa giải là nơi xảy ra vụ, việc hoặc nơi do các bên hoặc hòa giải viên lựa chọn, bảo đảm thuận lợi cho các bên.

12. Theo Quy định 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; Ban Dân vận huyện ủy phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và quần chúng huyện tham gia công tác nào sau đây?

A. Xây dựng Đảng.

B. Xây dựng chính quyền.

C. Xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và hội quần chúng.

D. Cả 03 đáp án trên đều đúng.

13. Theo Quyết định 475-QĐ/TU, ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; quy định cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh là cơ quan nào sau đây?

A. Ban Nội chính Tỉnh ủy.

B. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

C. Ban Dân vận Tỉnh ủy.

D. Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

14. Theo Luật tín ngưỡng, tôn giáo, nội dung nào sau đây là trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

A. Tập hợp đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không theo tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

B. Phản ánh kịp thời kiến nghị của Nhân dân về các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo đến chính quyền các cấp.

C. Bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng đáp ứng nhu cầu tinh thần của Nhân dân.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

15. Cơ quan nào sau đây có trách nhiệm thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh?

A. Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

B. Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

C. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

D. Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

16. Đề án “Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định 2365/QĐ/UBND, ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh; đến năm 2030, phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sử dụng nước sạch đạt tỷ lệ bao nhiêu %?

A. 85 – 95%.

B. 90 – 100%.

C. 80 – 95%.

D. 95 – 100%.

17. Tổ chức nào sau đây là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

A. Tổ chức nước ngoài.

B. Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

C. Quốc hội.

D. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật.

18. Theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban công tác Mặt trận có chức năng nào sau đây?

A. Phối hợp với Trưởng thôn (làng, ấp, bản…), Tổ trưởng dân phố để thực hiện nhiệm vụ.

B. Phối hợp giữa các thành viên; phối hợp với Trưởng thôn (làng, ấp, bản…), Tổ trưởng dân phố để thực hiện nhiệm vụ.

C. Phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên.

D. Phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên; phối hợp với Trưởng thôn (làng, ấp, bản…), Tổ trưởng dân phố để thực hiện nhiệm vụ.

19. Theo Luật Tố cáo năm 2018, trình tự giải quyết tố cáo được quy định như thế nào?

A. (1) Thụ lý tố cáo; (2) Xác minh nội dung tố cáo; (3) Kết luận nội dung tố cáo; (4) Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo.

B. (1) Xác minh nội dung tố cáo; (2) Thụ lý tố cáo; (3) Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo.

C. (1) Xác minh nội dung tố cáo; (2) Thụ lý tố cáo; (3) Kết luận nội dung tố cáo.

D. (1) Thụ lý tố cáo; (2) xác minh nội dung tố cáo; (3) kết luận nội dung tố cáo.

2. Đáp án thi Tìm hiểu về Dân vận khéo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 tuần 5

1. Theo Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện phải thực hiện công tác tiếp dân ít nhất bao nhiêu ngày trong 01 tháng?

A. 02 ngày.

B. 03 ngày.

C. 04 ngày.

D. 01 ngày.

2. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, nôi dung nào sau đây quy định các hình thức để nhân dân bàn và quyết định?

A. Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư; biểu quyết trực tuyến phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và được cộng đồng dân cư thống nhất lựa chọn.

B. Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư; phát phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình; biểu quyết trực tuyến phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và được cộng đồng dân cư thống nhất lựa chọn.

C. Phát phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình; biểu quyết trực tuyến phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và được cộng đồng dân cư thống nhất lựa chọn.

D. Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư; phát phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình.

3. Theo Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo thì công tác tôn giáo là trách nhiệm cơ quan nào sau đây?

A. Của chính quyền địa phương.

B. Của cấp ủy, chính quyền các cấp.

C. Của cả hệ thống chính trị.

D. Của cơ quan quản lý nhà nước.

4. Một trong những nguyên tắc hoạt động của hội quần chúng theo Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng là nguyên tắc nào sau đây?

A. Thành lập từ Trung ương cho đến cơ sở.

B. Thành lập ở cấp Trung ương.

C. Không nhất thiết phải tổ chức thành hệ thống từ Trung ương đến cơ sở.

D. Thành lập ở cấp Trung ương và cấp tỉnh.

5. Theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, nội dung nào quy định nguyên tắc tổ chức hoạt động tín ngưỡng?

A. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo phải tuân thủ Hiến pháp, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và quy định khác của pháp luật có liên quan.

B. Hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng phải bảo đảm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; việc tổ chức hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng phải bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

C. Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

6. Theo Nghị định 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ định kỳ như thế nào?

A. Hằng tháng, hằng quý, hằng năm.

B. Hằng quý, 6 tháng, hằng năm.

C. Hằng quý, hằng năm.

D. Hằng quý, 06 tháng, năm, nhiệm kỳ, đột xuất khi có yêu cầu hoặc phát sinh.

7. Chùa Thánh Duyên (di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) do vị vua nào đặt tên?

A. Bảo Đại.

B. Minh Mạng.

C. Khải Định.

D. Tự Đức.

8. Trong Bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật số 120 ra ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí minh cho rằng: “Những người phụ trách dân vận cần phải…”. Anh/chị hãy cho biết nội dung nào sau đây còn thiếu?

A. Biết cách vận động, tập hợp người dân.

B. Coi dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết, là “tối thượng”.

C. Phát huy tinh thần đoàn kết vì mục đích chung.

D. Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc.

9. Theo Quyết định 20/2015/QĐ-UBND, ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện mỗi tháng bao nhiêu lần?

A. 02 lần.

B. 01 lần.

C. 03 lần.

D. 04 lần.

10. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2023 – 2028 là Đại hội đại biểu lần thứ mấy?

A. Lần thứ X.

B. Lần thứ XII.

C. Lần thứ XI.

D. Lần thứ IX.

11. Ngày “Dân vận” của cả nước là ngày nào?

A. 14/10.

B. 15/10.

C. 13/10.

D. 16/10.

12. Đề án “Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định 2365/QĐ-UBND, ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh; xác định mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn là bao nhiêu %?

A. Giảm 25% số xã, thôn.

B. Giảm 40% số xã, thôn.

C. Giảm 35% số xã, thôn.

D. Giảm 30% số xã, thôn.

13. Theo quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, người trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân ở cấp xã là ai?

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

B. Bí thư cấp ủy cấp xã.

C. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

D. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã.

14. Chương trình hành động 69-CTr/TU, ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị được triển khai thực hiện theo phương châm nào sau đây?

A. “Chủ động, kịp thời, minh bạch”.

B. “Chủ động, kịp thời, công khai”.

C. “Kịp thời, công khai, minh bạch”.

D. “Chủ động, kịp thời, hiệu quả”.

15. Theo Quyết định 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; tại tỉnh Thừa Thiên Huế, các huyện, thị xã nào sau đây có xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi?

A. Huyện A Lưới, huyện Nam Đông, huyện Phú Lộc, thị xã Hương Thủy.

B. Huyện A Lưới, huyện Nam Đông, huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà.

C. Huyện A Lưới, huyện Nam Đông, huyện Phú Lộc, thị xã Hương Trà.

D. Huyện A Lưới, huyện Nam Đông, huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà.

16. Theo Quyết định 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang địa phương báo cáo kết quả công tác dân vận với cấp ủy, đồng gửi ban dân vận cùng cấp; cấp ủy cấp dưới báo cáo tình hình nhân dân và công tác dân vận cho cấp ủy cấp trên, đồng gửi ban dân vận của cấp ủy cấp trên định kỳ như thế nào?

A. Hằng tháng, sáu tháng và hằng năm.

B. Hằng tháng, ba tháng, sáu tháng, chín tháng và hằng năm.

C. Hằng tháng, hằng quý và hằng năm.

D. Hằng tháng, ba tháng, sáu tháng và hằng năm.

17. Theo Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế, ban hành kèm theo Quyết định 2243/QĐ-UBND, ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh xác định chỉ tiêu về mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC là bao nhiêu %?

A. Tối thiểu 95%.

B. Tối thiểu 90%.

C. Tối thiểu 80%.

D. Tối thiểu 85%.

18. Tổ chức nào sau đây vừa là tổ chức thành viên, vừa lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

A. Quốc hội.

B. Tòa án nhân dân tối cao.

C. Chính phủ.

D. Đảng Cộng sản Việt Nam.

19. Theo Kế hoạch 302/KH-UBND, ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; cơ quan nào sau đây là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế?

A. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

B. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

C. Ban Dân tộc tỉnh.

D. Sở Tài chính.

3. Đáp án thi Tìm hiểu về Dân vận khéo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 tuần 4

1. Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; quy định các đoàn thể chính trị – xã hội chủ trì phản biện xã hội trong phạm vi nào?

A. Đối với các văn bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể mình; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội.

B. Đối với các văn bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể mình; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội.

C. Đối với các văn bản dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể mình; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội.

D. Đối với các văn bản dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể mình; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội.

2. Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được quy định như thế nào?

A. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

B. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

C. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

3. Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo; xác định nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là gì?

A. Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động.

B. Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác hướng dẫn hoạt động.

C. Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng.

D. Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

4. Hướng dẫn 80-HD/BDVTW, ngày 28/2/2012 của Ban Dân vận Trung ương về việc thành lập và hoạt động của tổ dân vận thôn, bản, khóm, ấp, tổ dân phố, khu dân cư; tổ chức, cơ quan, đơn vị nào ra quyết định thành lập tổ dân vận thôn, bản, khóm, ấp, tổ dân phố, khu dân cư?

A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn.

B. Ban Dân vận huyện ủy, thị ủy, Thành ủy.

C. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

D. Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

5. Đề án “Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định 2365/QĐ-UBND, ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh; định hướng đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là bao nhiêu %?

A. Dưới 6%.

B. Dưới 5%.

C. Dưới 4%.

D. Dưới 7%.

6. Nghị quyết 21-NQ/TU, ngày 05/12/2022 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười (khoá XVI) về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, xác định chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) năm 2023 trên địa bàn tỉnh đạt bao nhiêu %?

A. 8 – 9%.

B. 10 – 11%.

C. 11 – 12%.

D. 9 – 10%.

7. Nội dung nào sau đây là một trong những quan điểm được xác định trong Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”?

A. Động lực thúc đẩy phong trào nhân dân là xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân; huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh.

B. Động lực thúc đẩy phong trào nhân dân là kết hợp hài hòa các lợi ích; quyền lợi phải đi đôi với trách nhiệm công dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh.

C. Động lực thúc đẩy phong trào nhân dân là phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân; huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh.

D. Động lực thúc đẩy phong trào nhân dân là phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân; kết hợp hài hòa các lợi ích; quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ công dân; chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân; huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh.

8. Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; quy định bí thư cấp ủy cấp huyện báo cáo tình hình, kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân cho chủ thể nào sau đây?

A. Bí thư cấp ủy cấp tỉnh, Ban Nội chính, Văn phòng cấp ủy cấp tỉnh.

B. Bí thư cấp ủy cấp tỉnh, Ban Nội chính, Ban Dân vận cấp ủy cấp tỉnh.

C. Bí thư cấp ủy cấp tỉnh, Ban Nội chính, Ban Dân vận, Văn phòng cấp ủy cấp tỉnh.

D. Bí thư cấp ủy cấp tỉnh, Ban Dân vận, Văn phòng cấp ủy cấp tỉnh.

9. Theo Quyết định 2243/QĐ-UBND, ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế; xác định chỉ tiêu về thủ tục hành chính được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (trừ các TTHC đặc thù) của tỉnh Thừa Thiên Huế là bao nhiêu %?

A. 100%.

B. 85%.

C. 90%.

D. 95%.

10. Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; quy định Hội bị giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp nào sau đây?

A. Hội không hoạt động liên tục mười hai tháng.

B. Khi có nghị quyết của đại hội về việc hội tự giải thể mà ban lãnh đạo hội không chấp hành.

C. Hoạt động của hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

D. Cả 03 trường hợp trên.

11. Quyết định 475-QĐ/TW, ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế; phân công phụ trách công tác dân vận và trực tiếp làm dân vận ở các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy là đồng chí nào sau đây?

A. Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp phụ trách công tác dân vận và làm trưởng ban dân vận. Trường hợp không có ban dân vận thì chỉ đạo phân công một đồng chí cấp ủy phụ trách công tác dân vận.

B. Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp phụ trách công tác dân vận. Trường hợp không có ban dân vận thì chỉ đạo phân công một đồng chí cấp ủy phụ trách công tác dân vận.

C. Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp phụ trách công tác dân vận và làm trưởng ban dân vận. Trường hợp không có ban dân vận thì chỉ đạo phân công một đồng chí cấp ủy phụ trách công tác dân vận.

D. Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp phụ trách công tác dân vận và trực tiếp làm trưởng ban dân vận. Trường hợp không có ban dân vận thì chỉ đạo phân công một đồng chí cấp ủy phụ trách công tác dân vận.

12. Luật Hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13, ngày 20/6/2013; quy định người được bầu làm hòa giải viên phải là công dân Việt Nam thường trú tại cơ sở, tự nguyện tham gia hoạt động hòa giải, đồng thời có các tiêu chuẩn nào sau đây?

A. Có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng dân cư; có hiểu biết pháp luật.

B. Có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng dân cư; có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân.

C. Có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng dân cư; có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân; có hiểu biết về phát luật.

D. Có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng dân cư; có năng lực công tác; có hiểu biết về pháp luật.

13. Theo Quyết định 64/2014/QĐ-UBND, ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; quy định cơ quan nào có trách nhiệm ban hành thông báo thu hồi đất?

A. Sở Tài nguyên và Môi trường.

B. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất.

C. Trung tâm phát triển quỹ đất.

D. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

14. Theo Luật đất đai năm 2013; quy định cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có đủ các điều kiện nào sau đây?

A. Được Nhà nước cho phép hoạt động; không có tranh chấp; không phải là đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho sau ngày 01 tháng 7 năm 2013.

B. Được Nhà nước cho phép hoạt động; không có tranh chấp; không phải là đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho sau ngày 01 tháng 12 năm 2013.

C. Được Nhà nước cho phép hoạt động; không có tranh chấp; không phải là đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho sau ngày 01 tháng 12 năm 2004.

D. Được Nhà nước cho phép hoạt động; không có tranh chấp; không phải là đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho sau ngày 01 tháng 7 năm 2004.

15. Theo Quyết định 20/2015/QĐ-UBND, ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; trụ sở tiếp công dân tỉnh là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với cơ quan nào sau đây?

A. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

B. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

C. Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

D. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

16. Quy định 2083-QĐ/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; người đứng đầu cấp ủy tiếp dân tại địa điểm nào sau đây?

A. Trụ sở tiếp công dân của cấp mình hoặc địa điểm khác do người dân yêu cầu.

B. Trụ sở tiếp công dân của cấp mình.

C. Tại địa điểm thuận lợi cho người dân do người đứng đầu cấp ủy quyết định.

D. Trụ sở tiếp công dân của cấp mình hoặc địa điểm khác thuận lợi cho người dân do người đứng đầu cấp ủy quyết định.

17. Theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019; nội dung nào sau đây quy định quan hệ giữa các thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

A. Hợp tác bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, tập trung dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động để cùng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Nhà nước và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

B. Hợp tác bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động để cùng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Nhà nước và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

C. Đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương dân chủ, thống nhất hành động để cùng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Nhà nước và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

D. Đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương dân chủ, phối hợp để cùng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Nhà nước và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

18. Quyết định 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; quy định thời gian bao nhiêu năm bình chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số?

A. 01 năm một lần.

B. 05 năm một lần.

C. 05 năm hai lần.

D. 02 năm một lần.

19. Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 13/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc; nội dung nào sau đây là một trong số các quan điểm cơ bản về công tác dân tộc trong thời kỳ mới?

A. Đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là đồng bào ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

B. Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị.

C. Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ có phẩm chất và năng lực đáp ứng được yêu cầu của địa phương.

D. Giữ vững an ninh, quốc phòng ở vùng dân tộc và miền núi.

4. Đáp án thi Tìm hiểu về Dân vận khéo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 tuần 3

1. Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng” được triển khai thực hiện từ năm nào?

A. Năm 2018.

B. Năm 2020.

C. Năm 2017.

D. Năm 2019.

2. Theo Quyết định 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; tỉnh Thừa Thiên Huế có bao nhiêu xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi?

A. 24 xã.

B. 28 xã.

C. 26 xã.

D. 22 xã.

3. Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề ra chỉ tiêu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn bao nhiêu %?

A. 1,8 – 2%.

B. 2,2 – 2,4%.

C. 2,4 – 2,6%.

D. 2 – 2,2%.

4. Chương trình hành động 69-CTr/TU, ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; yêu cầu đến năm 2025 xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng nào sau đây?

A. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường.

B. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, thân thiện với môi trường.

C. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

D. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

5. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành vào thời gian nào?

A. Ngày 01/6/2023.

B. Ngày 01/9/2023.

C. Ngày 01/7/2023.

D. Ngày 01/8/2023.

6. Theo Kết luận 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện được xác định như thế nào?

A. Xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong phạm vi được phân công phụ trách.

B. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở trong phạm vi được phân công phụ trách.

C. Xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong phạm vi được phân công phụ trách, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài; chú trọng các địa bàn, các cơ sở thực hiện chưa tốt.

D. Chú trọng các địa bàn, các cơ sở thực hiện chưa tốt ở những địa bàn được phân công phụ trách.

7. Theo Quyết định 288/QĐ-BNV, ngày 06/4/2022 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người Cao tuổi Việt Nam; Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, huyện do ai quyết định thành lập?

A. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

B. Bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện.

C. Phó Bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện.

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

8. Trong Bài báo “Cái chìa khóa vạn năng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân dân số ra ngày 25/3/1967, vấn đề thực hành dân chủ được xác định như thế nào?

A. Thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn.

B. Thực hành dân chủ là cái chìa khóa để giải quyết mọi khó khăn.

C. Thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn.

D. Thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn.

9. Kế hoạch 353/KH-UBND, ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; xác định mục tiêu chung có bao nhiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới?

A. Có ít nhất 85 xã.

B. Có ít nhất 81 xã.

C. Có ít nhất 80 xã.

D. Có ít nhất 82 xã.

10. Theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, trước khi thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước nào?

A. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương.

B. Ủy ban nhân dân tỉnh.

C. Ủy ban nhân dân cấp huyện.

D. Ban Tôn giáo tỉnh.

11. Theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng của cơ sở tín ngưỡng phải được đăng ký, trừ cơ sở tín ngưỡng nào sau đây không cần đăng ký?

A. Đình.

B. Đền.

C. Miếu.

D. Nhà thờ dòng họ.

12. Theo Luật số 47/2019/QH14, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã được quy định như thế nào?

A. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an. Ủy ban nhân dân xã loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại II và loại III có một Phó Chủ tịch.

B. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an. Ủy ban nhân dân xã loại I, loại II có ba Phó Chủ tịch; xã loại III có không quá hai Phó Chủ tịch.

C. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an. Ủy ban nhân dân xã loại I, loại II có hai Phó Chủ tịch; xã loại III có một Phó Chủ tịch.

D. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an. Ủy ban nhân dân xã loại I, loại II có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại III có một Phó Chủ tịch.

13. Theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP, ngày 14/1/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc thì Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam được tổ chức định kỳ bao nhiêu năm một lần?

A. 10 năm.

B. 15 năm.

C. 5 năm.

D. 5 năm 2 lần.

14. Tổ chức nào sau đây không phải là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

C. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

D. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

15. Quyết định 2243/QĐ-UBND, ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế; xác định chỉ tiêu về tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử là bao nhiêu %?

A. Tối thiểu 80%.

B. Tối thiểu 90%.

C. Tối thiểu 75%.

D. Tối thiểu 85%.

16. Theo Quyết định 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; quy định trách nhiệm của chính quyền các cấp phân công đồng chí nào phụ trách công tác dân vận và chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở?

A. Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

C. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

D. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

17. Theo Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phương châm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ làm công tác dân vận được xác định như thế nào?

A. “Chủ động, tích cực, lắng nghe, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

B. “Kịp thời, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

C. “Chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

D. “Sáng tạo, đổi mới, thận trọng, lắng nghe, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

18. Theo Luật Đất đai, đất do cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng sử dụng được xếp vào nhóm đất nào?

A. Nhóm đất sử dụng vào mục đích cộng đồng có di tích lịch sử, văn hóa.

B. Nhóm đất phi nông nghiệp.

C. Nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng.

D. Nhóm đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội.

19. Theo Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, quy định việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên là trách nhiệm của ai?

A. Trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy.

B. Trách nhiệm lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

C. Trách nhiệm cấp ủy.

D. Trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

5. Đáp án thi Tìm hiểu về Dân vận khéo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 tuần 2

Tuần 2 cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu về Dân vận khéo tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra từ ngày 21/08 đến hết ngày 25/08/2023.

1. Theo Quy định 2083-QĐ/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, cơ quan nào chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã nhận đơn, thư chuyển đến theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy?

A. Ban Dân vận Tỉnh ủy.

B. Ban Nội chính Tỉnh ủy.

C. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

D. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. Theo Kế hoạch 302/KH-UBND, ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, phạm vi thực hiện của Chương trình được xác định như thế nào?

A. Phạm vi thực hiện là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

B. Phạm vi thực hiện trên địa bàn 24 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó ưu tiên nguồn lực đầu tư cho địa bàn 12 xã và 05 thôn đặc biệt khó khăn của xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

C. Phạm vi thực hiện là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 2 huyện miền núi Nam Đông và A Lưới.

D. Phạm vi thực hiện là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 2 huyện miền núi Nam Đông và A Lưới và các xã miền núi của các huyện, thị xã: Phú Lộc, Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy.

3. Theo Quyết định 2365/QĐ-UBND, ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”. Mục tiêu đến năm 2025, đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao nhiêu %?

A. Trên 95% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế.

B. Trên 98% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế.

C. Trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế.

D. Trên 99% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế.

4. Theo Quyết định 475-QĐ/TU, ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế, mối quan hệ giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Văn phòng Tỉnh ủy, các ban, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là gì?

A. Phối hợp.

B. Lãnh đạo.

C. Chỉ đạo.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

5. Theo Quyết định 20/2015/QĐ-UBND, ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tiếp công dân ít nhất bao nhiêu ngày trong 01 tuần?

A. 1/2 ngày.

B. 02 ngày.

C. 1,5 ngày.

D. 01 ngày.

6. Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định chỉ tiêu tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) giai đoạn 2026 – 2030 là bao nhiêu?

A. 7,5 – 8,5%.

B. 5 – 6%.

C. 7 – 8%.

D. 6 – 7%.

7. Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức hội nào sau đây được lập Đảng đoàn theo Quy định 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng?

A. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật.

B. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật.

C. Hội Chữ thập đỏ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật.

D. Liên minh Hợp tác xã, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật.

8. Nội dung nào sau đây là nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hội theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội?

A. Tự nguyện, tự quản; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội.

B. Tự nguyện, tự quản; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự bảo đảm kinh phí hoạt động; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội.

C. Tự nguyện, tự quản; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự bảo đảm kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội.

D. Tự nguyện, tự quản; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội.

9. Theo Quyết định 1428-QĐ/TU, ngày 03/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng với nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, hình thức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân được quy định như thế nào?

A. Tổ chức hội nghị trực tiếp.

B. Tổ chức hội nghị trực tuyến.

C. Tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với hội nghị trực tuyến.

D. Tổ chức hội nghị trực tiếp hoặc hội nghị trực tuyến.

10. Theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội, chủ thể giám sát và phản biện xã hội là ai?

A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

B. Chính quyền các cấp.

C. Các tổ chức chính trị – xã hội.

D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội từ Trung ương đến cơ sở, bao gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

11. Theo Luật tín ngưỡng, tôn giáo, trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến cơ quan nào?

A. Gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến thuyên chuyển đến.

B. Gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thuyên chuyển đến.

C. Gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến thuyên chuyển đến.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

12. Chùa nào sau đây thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt?

A. Chùa Giác Hoàng.

B. Chùa Từ Đàm.

C. Chùa Thiên Minh.

D. Chùa Thiên Mụ.

13. Theo Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ làm công tác dân vận phải thực hiện phong cách nào sau đây?

A. “Nghe dân nói”, “Nói dân hiểu”, “Hướng dẫn dân làm”, “Làm dân tin”, “Kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

B. “Gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

C. “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, “Nghe dân nói”, “Nói dân hiểu”, “Hướng dẫn dân làm”, “Làm dân tin”.

D. “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”.

14. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn là bao nhiêu?

A. Theo nhiệm kỳ 02 năm.

B. Theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân.

C. Theo nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trên cùng địa bàn.

D. Theo nhiệm kỳ của Đại hội đảng.

15. “Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức” là nội dung được nêu trong văn bản nào sau đây?

A. Quyết định 23-QĐ/TW, ngày 30/07/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

B. Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

C. Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

D. Chỉ thị 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

16. Ban Tiếp công dân tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc cơ quan nào?

A. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

B. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

C. Ủy ban nhân dân tỉnh.

D. Hội đồng nhân dân tỉnh.

17. Trong Bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Sự thật số 120 ra ngày 15/10/1949; Người nêu định nghĩa: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của … không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”. Bạn hãy cho biết cụm từ còn thiếu nào sau đây trong dấu… ?

A. Tập thể.

B. Mỗi một người dân.

C. Người dân.

D. Toàn dân.

18. Theo Nghị định 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về lễ hội tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương là cơ quan nào sau đây?

A. Ban Tôn giáo Chính phủ.

B. Bộ Nội vụ.

C. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

D. Ủy ban nhân dân tỉnh.

19. Theo Quyết định 475-QĐ/TU, ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế, định kỳ thời gian Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức giao ban, làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan, tổ chức cấp tỉnh liên quan về tình hình nhân dân và công tác dân vận?

A. Định kỳ hằng năm và trong trường hợp cần thiết.

B. Định kỳ ba tháng, sáu tháng, một năm và trong trường hợp cần thiết.

C. Định kỳ hằng quý, một năm và trong trường hợp cần thiết.

D. Định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng năm và trong trường hợp cần thiết.

Trên đây chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc Đáp án thi Tìm hiểu về Dân vận khéo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.