Đáp án thi Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023

Đáp án thi Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023
5/5 - (1 bình chọn)

Cuộc thi Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La sẽ giúp người dân trong và ngoài tỉnh hiểu hơn về quá trình, định hướng chuyển đổi số trên địa bàn. Qua đó mọi người có thể nâng cao nhận thức về chuyển đổi số – yêu cầu cấp thiết đặt ra để theo kịp sự phát triển của thế giới. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

 1. Đáp án thi Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023 đợt 3

Câu 1: Theo quyết định số 06/QĐ-TTg, đâu là dịch vụ công thiết yếu ngành Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì?

Tất cả các đáp án

Câu 2: Theo kế hoạch số 251/KH-UBND, chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý đạt trên?

Trên 70%

Câu 3: Theo Nghị quyết số 17-NQ/TU, mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên?

Trên 50%

Câu 4: Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, có bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp phát triển chính phủ số?

9 nhiệm vụ, giải pháp

Câu 5: Theo quyết định số 411/QĐ-TTg, mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chứ ký điện tử đạt trên?

Trên 50%

Câu 6: Theo quyết định số 411/QĐ-TTg, mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng thương mại điện tử trong bán lẻ đạt trên?

Trên 10%

Câu 7: Theo quyết định số 411/QĐ-TTg, mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên?

Trên 50%

Câu 8: Theo cẩm nang chuyển đổ số do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn, đặc điểm và lợi ích của công nghệ Chuỗi khối (Blockchain) là?

Tất cả các đáp án trên

Câu 9: Theo cẩm nang chuyển đổ số do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn, việc mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước cho xã hội để?

Tất cả các đáp án trên

Câu 10: Theo kế hoạch số 292/KH-UBND, Năm 2023, tỷ lệ cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về an toàn thông tin đạt?

100%

Câu 11: Theo quyết định số 411/QĐ-TTg, mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên?

Trên 80%

Câu 12: Theo quyết định số 942/QĐ-TTg, mục tiêu đến năm 2025, bao nhiêu % cơ quan nhà nước cấp bộ, tỉnh có nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động?

100%

Câu 13: Theo quyết định số 146/QĐ-TTg, mục tiêu đến năm 2025, có bao nhiêu % cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức các hoạt động giáo dục STEM/STEAM và kỹ năng số?

50%

Câu 14: Theo Quyết định số 146/QĐ-TTg, mục tiêu đến năm 2025 là?

Tất cả các đáp án trên

Câu 15: Theo Quyết định số 542/QĐ-TTg, mục tiêu đến năm 2025, tối thiểu bao nhiêu % hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý?

2. Đáp án thi Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023 đợt 2

Câu 1: Theo cẩm nang chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn, vì sao doanh nghiệp cần chuyển đổi số?

A. Bởi vì chuyển đổi số mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp

B. Bởi vì Việt nam là quốc gia đang phát triển nên chuyển đổ số là cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam

C. Bởi vì thị trường luôn thay đổi, hành vi của người tiêu dùng luôn thay đổi, luôn có một lớp người dùng mới, nhu cầu mới, yêu cầu những trải nghiệm mới.

D. Tất cả các đáp án

Câu 2: Theo nghị quyết số 17-NQ/TU, đề ra giải pháp chủ yếu nào để thực hiện thành công Chuyển đổi số tỉnh Sơn La?

A. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về chuyển đổi số, tổ chức phổ cập kỹ năng số cho người dân, hướng dẫn người dân sử dụng các dich vụ số của cơ quan nhà nước thông qua các hoạt động xã hội hóa.

B. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực hoạt động và hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền về chuyển đổi số.

C. Tất cả các đáp án

D. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, coi chuyển đổi số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với tất cả cơ quan, ngành nghề, lĩnh vực, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân hưởng ứng, tham gia quá trình chuyển đổi số.

Câu 3: Theo kế hoạch số 292/KH-UBND, năm 2023, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp được hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trục tuyến của tỉnh đạt?

A. 100%

B. 50%

C. 60%

D. 80%

Đáp án thi Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023

Câu 4: Theo quyết định số 411/QQĐ-TTg, lấy mục tiêu phát triển kinh tế công nghiệp CNTT và dịch vụ viễn thông (Kinh tế số ICT) với trọng tâm là?

A. Tất cả các đáp án

B. Phát triên thương mại điện tử

C. Các hệ thống trực tuyến kết nối giữa cung và cầu và các dịch vụ trực tuyến trên mạng

D. Doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số make in Việt Nam

Câu 5: Theo nghị quyết số 17/NQ-TU, đề ra quan điểm về chuyển đổi số cần ưu tiên một số ngành, lĩnh vực nào trước?

A. Giáo dục, y tế, văn hóa, dân tộc, tài chính, khoa học, xây dựng, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường

B. Giáo dục, y tế, tài chính, ngân hàng, văn hóa, du lịch, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, giao thông bận tải và logistics

C. Giáo dục, y tế, văn hóa, tài chính, khoa học, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistic, tài nguyên và môi trường

D. Giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistic, tài nguyên và môi trường.

Câu 6: Theo quyết định số 411/QQĐ-TTg, việc phát triển kinh tế số giúp?

A. Người dân giàu có hơn, góp phần đưa Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025, đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đạt mức thu nhập vào cao năm 2045.

B. Người dân giàu có hơn, góp phần đưa Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025, đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2045.

C. Người dân giàu có hơn, tham gia phát triển kinh tế nhiều hơn, góp phần đưa Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2030, đạt mức thu nhập cao vào năm 2045.

D. Người dân giàu có hơn, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội thuận lợi hơn, góp phần đưa Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2030, đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2045.

Câu 7: Theo quyết định số 505/QĐ-TTg, quy định lấy ngày tháng năm nào là ngày chuyển đổi số quốc gia?

A. Ngày 10/10/2022

B. Ngày 10/10 hàng năm

C. Ngày 01/10 hàng năm

D. Ngày 01/10/2022

Câu 8: Theo quyết định số 942/QĐ-TTg, nhiệm vụ xây dựng hệ thống hỗ trợ điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng do cơ quan nào chủ trì?

A. Bộ Thông tin và Truyền thông

B. UBND các tỉnh, thành phố

C. Ban cơ yếu chính phủ

D. Bộ Công an

Câu 9: Theo quyết định số 411/QQĐ-TTg, lấy mục tiêu phát triển Xã hội số phải đi đôi với?

A. Làm giàu đời sống tinh thần của người Việt Nam

B. Tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa thế giới

C. Tất cả các đáp án

D. Tạo dựng các giá trị văn hóa phù hợp với thời đại số.

Câu 10: Theo quyết định số 942/QĐ-TTg, mục tiêu đến năm 2025, bao nhiêu % cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào người dân và doanh nghiệp cần?

A. 100%

B. 70%

C. 95%

D. 80%

2. Đáp án thi Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023 đợt 1

Câu hỏi số 01. Theo Quyết định số 411/QĐ-TTg, đến năm 2025 tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt?

A .Trên 70%

B. Trên 75%

C. Trên 80%

D. Trên 85%

Câu hỏi số 02 – Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg, đến năm 2025 mục tiêu cơ bản thay đổi đột phá xếp hạng quốc gia là?

A. Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số dữ liệu mở

B. Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số tham gia điện tử

C. Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số tổng thể

D. Tất cả các đáp án trên

Câu hỏi số 03 – Quan điểm về “Nâng cao nhận thức” được nêu trong Quyết định số 146/QĐ-TTg là?

A. Tiên quyết để thực hiện chuyển đổi số vì nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số

B. Chìa khoá để thực hiện chuyển đổi số

C. Then chốt để thực hiện chuyển đổi số

D. Tất cả các đáp án trên

Câu hỏi số 04 – Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg, mục tiêu đến năm 2025 tối thiểu bao nhiêu % người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính?

A. 60%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

Câu hỏi số 05 – Mục tiêu chung của Quyết định số 146/QĐ-TTg là?

A. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số

B. Phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia

C. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương

D. Tất cả các đáp án trên

Câu hỏi số 06 – Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến người dân, doanh nghiệp hưởng những lợi ích gì, những lợi ích sau lợi ích nào đầy đủ nhất?

A. Việc hướng tới là cung cấp dịch vụ công trực tuyến cần chuyển từ số lượng sang chất lượng, góp phần vào quá trình chuyển đồi số Quốc gia

B. Khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng nhiều lợi ích như: tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại; làm chủ được thời gian nộp hồ sơ; chi phí gián tiếp trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là tránh được tệ nạn nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà

C. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến giúp cắt giảm thủ tục hồ sơ. Việc hướng tới là cung cập dịch vụ công trực tuyến cần chuyển từ số lượng sang chất lượng, góp phần vào quá trình chuyển đồi số Quốc gia

D. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến giúp giảm đi lại. Việc hướng tới là cung cấp dịch vụ công trực tuyến cần chuyển từ số lượng sang chất lượng, góp phần vào quá trình chuyển đổi số Quốc gia

Câu hỏi số 07 – Quyết định số 964/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 ban hành ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 10 tháng 8 năm 2022

B. Ngày 10 tháng 9 năm 2022

C. Ngày 10 tháng 10 năm 2022

D. Ngày 10 tháng 11 năm 2022

Câu hỏi số 08 – Theo Quyết định số 411/QĐ-TTg, đến năm 2025 tỷ trọng thương mại điện tử trong bán lẻ đạt?

A. Đạt trên 5%

B. Đạt trên 10%

C. Đạt trên 15%

D. Đạt trên 20%

Câu hỏi số 09 – Theo Quyết định số 146/QĐ-TTg, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có bao nhiêu % cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin hằng năm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ số và được đánh giá trực tuyến kết quả đào tạo qua Hệ thống đánh giá, sát hạch chuẩn kỹ năng số quốc gia?

A. 60%

B. 80%

C.90%

D. 100%

Câu hỏi số 10 – Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, xác định mục tiêu hướng tới bao nhiêu nhóm tiện ích?

A. 5 nhóm

B. 3 nhóm

C. 4 nhóm

D. 2 nhóm

Câu hỏi số 11 – Theo Nghị quyết số 17-NQ/TU, đến năm 2030 hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ bao nhiêu % hộ gia đình?

A. Phổ cập mạng Internet băng rộng cáp quang

B. Phủ trên 70%

C. Phủ trên 80%

D. Phủ trên 90%

Câu hỏi số 12 – Theo Quyết định số 964/QĐ-TTg, xác định tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia tự chủ về an toàn, an ninh mạng để?

A. Bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng

B. Bảo vệ an ninh quốc phòng của Việt Nam trên không gian mạng

C. Bảo vệ người dân Việt Nam trên không gian mạng

D. Phát triển kinh tế của Việt Nam trên không gian mạng

Câu hỏi số 13 – Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, trong quan điểm chỉ đạo, đâu là mục đích của chuyển đổi số?

A. Xây dựng chuyển đổi số thành công cho các ban ngành địa phương

B. Lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh

C. Lấy phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối chuyển đổi số giữa các địa phương

D. Tất cả các đáp án trên

Câu hỏi số 14 – Theo Quyết định số 146/QĐ-TTg, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có bao nhiêu % số người dân trong độ tuổi lao động biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu?

A. 60%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

Đáp án thi Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023

Câu hỏi số 15 – Theo Cẩm nang Chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn, Chuyển đổi số trước tiên là việc của ai?

A. Đó là việc của người dân và doanh nghiệp

B. Đó là việc của lãnh đạo, của người đứng đầu, vì nếu không thì không ai dám làm và có thể làm

C. Đó là việc của Nhà nước và Nhân dân

D. Đó là việc của Nhà nước và Doanh nghiệp

Câu hỏi số 16 – Theo Cẩm nang Chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn, Chuyển đổi số là gì?

A. Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa, có được nhờ sự tiến bộ vượt bậc của những công nghệ mới mang tính đột phá, nhất là công nghệ số

B. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số

C. Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của công nghệ thông tin, cho phép tính toán nhanh hơn, xử lý dữ liệu nhiều hơn, truyền tải dung lượng lớn hơn, với chi phí rẻ hơn

D. Cả A và B

Câu hỏi số 17 – Theo Nghị quyết số 17-NQ/TU, có mấy nhiệm vụ thúc đẩy phát triển xã hội số?

A. 3 nhiệm vụ

B. 4 nhiệm vụ

C. 5 nhiệm vụ

D. 6 nhiệm vụ

Câu hỏi số 18 – Theo Cẩm nang Chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia xác định tập trung thúc đẩy phát triển mấy loại hình doanh nghiệp công nghệ số?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 7

Câu hỏi số 19 – Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg, mục tiêu đến năm 2025 bao nhiêu % thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4?

A. 100%

B. 90%

C. 80%

D. 70%

Câu hỏi số 20 – Theo Nghị quyết số 17-NQ/TU, thì đến năm 2025 bao nhiêu % chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống dùng chung?

A. 60%

B. 70%

C. 90%

D. 100%

Câu hỏi số 21 – Theo Nghị quyết số 17-NQ/TU, nhiệm vụ phát triển xã hội số nào sau đây là đúng?

A. Thúc đẩy ứng dụng nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân; khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước tiên phong, gương mẫu thanh toán không dùng tiền mặt

B. Thúc đẩy ứng dụng nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân

C. Thúc đẩy ứng dụng nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước tiên phong, gương mẫu thanh toán không dùng tiền mặt

D. Thúc đẩy, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước tiên phong, gương mẫu thanh toán không dùng tiền mặt

Câu hỏi số 22 – Theo Quyết định số 964/QĐ-TTg, có bao nhiêu nhóm nhiệm vụ, giải pháp an toàn, an ninh mạng?

A. 8

B.12

C. 15

D. 9

Câu hỏi số 23 – Theo Quyết định số 411/QĐ-TTg, đến năm 2025 tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt?

A .Trên 35%

B. Trên 40%

C. Trên 45%

D. Trên 50%

Câu hỏi số 24 – Nghị quyết số 17-NQ/TU được ban hành ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 15 tháng 7 năm 2021

B. Ngày 20 tháng 8 năm 2021

C. Ngày 31 tháng 8 năm 2021

D. Ngày 31 tháng 9 năm 2021

Câu hỏi số 25 – Theo Nghị quyết số 17-NQ/TU, đến năm 2030 tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên?

A. 80%

B. 85%

C. 90%

D. 95%

3. Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Sơn La

– Đối tượng tham gia:

  • Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội.
  • Đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh và Nhân dân là người Sơn La đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh.

– Thời gian diễn ra cuộc thi:

Cuộc thi tìm hiểu chuyển đổi số tỉnh Sơn La được diễn ra trong 5 tuần:

  • Tuần 1: Thời gian tính từ sau khi bấm nút phát động cuộc thi (ngày 31/7/2023) đến 22h00 phút ngày 06/8/2023.
  • Tuần 2: Từ 00h00 phút ngày 07/8/2023 đến 22h00 phút ngày 13/8/2023.
  • Tuần 3: Từ 00h00 phút ngày 14/8/2023 đến 22h00 phút ngày 20/8/2023.
  • Tuần 4: Từ 00h00 phút ngày 21/8/2023 đến 22h00 phút ngày 27/8/2023.
  • Tuần 5: Từ 00h00 phút ngày 28/8/2023 đến 22h00 phút ngày 03/9/2023.
  • Tuần 6: Từ 00h00 phút ngày 04/9/2023 đến 22h00 phút ngày 10/9/2023.

Trên đây chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc Đáp án thi Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.