Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La năm 2024

Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La năm 2024
5/5 - (1 bình chọn)

Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở là vô cùng cần thiết. Thông qua đó, người dân có thể nắm bắt thông tin, thể hiện nguyện vọng và ý chí của mình. Trên tinh thần phổ biến các quy định pháp luật, tỉnh Sơn La đã phát động cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La tuần 1

Tuần 1 cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La được diễn ra từ ngày 3/6 – 9/6/2024.

Câu 1: Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thời gian niêm yết kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã, tại nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng ở thôn, tổ dân phố là?

A. Ít nhất là 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

B. Ít nhất là 03 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

C. Ít nhất là 15 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

D. Ít nhất là 45 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

Câu 2. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thông tin nào dưới đây phải được niêm yết thường xuyên tại trụ sở HĐND, UBND cấp xã và được cập nhật khi có sự thay đổi?

A. Tất cả các đáp án.

B. Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế hằng năm của cấp xã và kết quả thực hiện.

C. Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã.

D. Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác đối với tài sản công do cấp xã quản lý; tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công của chính quyền địa phương cấp xã.

Câu 3. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyết định của cộng đồng dân cư về việc thu, chi, quản lý các khoản kinh phí, tài sản do cộng đồng dân cư ở thôn, tổ dân phố được giao quản lý hoặc được tiếp nhận từ các nguồn thu, tài trợ, ủng hộ hợp pháp khác có hiệu lực khi nào?

A. Kể từ ngày được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua.

B. Kể từ ngày Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã ban hành quyết định công nhận.

C. Kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định công nhận.

D. Do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.

Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La năm 2024
Tỉnh Sơn La phát động cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Câu 4. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định những nội dung nào khuyến khích doanh nghiệp nhà nước công khai?

A. Các thông tin về việc bảo đảm đạo đức, văn hóa kinh doanh, việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

B. Quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp.

C. Thông tin tài chính, quản lý tài sản công, về công tác cán bộ của doanh nghiệp.

D. Các thỏa ước lao động tập thể mà doanh nghiệp đã ký kết, tham gia.

Câu 5. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định như thế nào về thời điểm công khai thông tin ở doanh nghiệp nhà nước?

A. Chậm nhất là 07 ngày kể từ ngày có quyết định, văn bản của người có thẩm quyền về nội dung cần công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

B. Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày có quyết định, văn bản của người có thẩm quyền về nội dung cần công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

C. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày có quyết định, văn bản của người có thẩm quyền về nội dung cần công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

D. Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày có quyết định, văn bản của người có thẩm quyền về nội dung cần công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Câu 6.Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyết định của cộng đồng dân cư về bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có hiệu lực khi nào?

A. Kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định công nhận.

B. Do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.

C. Kể từ ngày Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã ban hành quyết định công nhận.

D. Kể từ ngày được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua.

Câu 7. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, nội dung có phạm vi thực hiện trong thôn, tổ dân phố, thì thời hạn để Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phải ban hành quyết định công nhận là?

A. Chậm nhất là 05 ngày làm việc.

B. Chậm nhất là 20 ngày làm việc.

C. Chậm nhất là 15 ngày làm việc.

D. Chậm nhất là 10 ngày làm việc.

Câu 8. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước hoặc thông tin chưa được công khai theo quy định của pháp luật, chính quyền địa phương cấp xã phải công khai các nội dung nào sau đây?

A. Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp thực hiện.

B. Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp thu.

C. Tất cả các đáp án.

D. Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã.

Câu 9. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, việc công khai thông tin được thực hiện thông qua các hình thức nào sau đây?

A. Thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến công dân; gửi văn bản đến công dân.

B. Thông qua hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân; thông qua việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

C. Tất cả các đáp án.

D. Niêm yết thông tin; đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của chính quyền địa phương cấp xã; phát tin trên hệ thống truyền thanh của cấp xã (nếu có).

Câu 10. Theo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, nội dung nào sau đây là một trong những nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở?

A. Bảo đảm được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

B. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

C. Bảo đảm tạo điểu kiện để tham gia học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

D. Bảo đảm quyền của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Câu 11.Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thời điểm công khai thông tin đối với những lĩnh vực mà pháp luật liên quan chưa có quy định là?

A. Chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày có quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền về nội dung cần công khai.

B. Chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền về nội dung cần công khai.

C. Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày có quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền về nội dung cần công khai.

D. Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền về nội dung cần công khai.

Câu 12. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định những nội dung nào người lao động được bàn và quyết định?

A. Các nội dung tự quản khác trong nội bộ doanh nghiệp nhà nước không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.

B. Việc lập các loại quỹ và thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản từ thu nhập, đóng góp của người lao động.

C. Tất cả các đáp án

D. Nội dung thương lượng tập thể đã đạt được theo quy định của pháp luật.

Câu 13.Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì hội nghị người lao động do cá nhân, đơn vị nào tổ chức thực hiện?

A. Hội nghị người lao động do ban lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và Ban Chấp hành Công đoàn ở doanh nghiệp, ban đại diện của tổ chức đại diện khác của người lao động ở cơ sở (nếu có) phối hợp tổ chức.

B. Hội nghị người lao động do ban lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và Ban Chấp hành Công đoàn ở doanh nghiệp tổ chức.

C. Hội nghị người lao động do ban đại diện của tổ chức đại diện khác của người lao động ở cơ sở (nếu có) phối hợp tổ chức.

D. Hội nghị người lao động do ban lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước tổ chức.

Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La năm 2024
Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở cần được đẩy mạnh thực hiện.

Câu 14. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định cơ sở là gì?

A. Cơ sở là nhóm công dân Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu.

B. Cơ sở là xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị); tổ chức có sử dụng lao động.

C. Cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

D. Cơ sở là doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước.

Câu 15.Theo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, có thể hiểu thực hiện dân chủ ở cơ sở là gì?

A. Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

B. Thực hiện dân chủ ở cơ sở là bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

C. Thực hiện dân chủ ở cơ sở là bảo đảm công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở.

D. Thực hiện dân chủ ở cơ sở là mọi công dân thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố nơi mình cư trú.

Câu 16. Theo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, phạm vi thực hiện dân chủ ở cơ sở được quy định như thế nào?

A. Công dân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị nơi mình công tác. Trường hợp cơ quan, đơn vị có đơn vị trực thuộc thì việc thực hiện dân chủ tại đơn vị trực thuộc của cơ quan, đơn vị do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định.

B. Công dân là người lao động thực hiện dân chủ tại tổ chức có sử dụng lao động nơi mình có giao kết hợp đồng lao động. Trường hợp tổ chức có sử dụng lao động có đơn vị trực thuộc thì việc thực hiện dân chủ tại đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định tại điều lệ, nội quy, quy định, quy chế của tổ chức có sử dụng lao động và pháp luật có liên quan.

C. Mọi công dân thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố nơi mình cư trú.

D. Tất cả các đáp án.

Câu 17. Theo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, công dân có quyền gì trong thực hiện dân chủ ở cơ sở?

A. Được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

B. Được thông tin đầy đủ, kịp thời về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật và quyết định của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức ở nơi mình cư trú, công tác, làm việc.

C. Được thụ hưởng thành quả đổi mới, phát triển kinh tế – xã hội, chế độ an sinh xã hội, sự an toàn, ổn định của đất nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động và kết quả thực hiện dân chủ ở nơi mình cư trú, công tác, làm việc.

D. Được Nhà nước và pháp luật công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Câu 18. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trường hợp nào dưới đây, quyết định của cộng đồng dân cư được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ?

A. Không tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục thông qua văn bản của cộng đồng dân cư theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

B. Cộng đồng dân cư thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

C. Có nội dung trái với quy định của pháp luật, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đạo đức xã hội.

D. Tất cả các đáp án.

Câu 19. Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đâu là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định và thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư?

A. Hướng dẫn, giám sát việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định và thực hiện các nội dung Nhân dân bàn, quyết định.

B. Công khai kết quả biểu quyết hoặc kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Nhân dân tại thôn, tổ dân phố.

C. Kiểm tra, theo dõi việc tổ chức thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư có phạm vi thực hiện trong thôn, tổ dân phố.

D. Tất cả các đáp án.

Câu 20. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định những nội dung nào doanh nghiệp nhà nước phải công khai?

A. Nội quy lao động, thang lương, bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy chế và các quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động.

B. Quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp.

C. Tình hình sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.

D. Tất cả các đáp án.

2. Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La

– Cách tham gia thi:

Để tham gia cuộc thi, các bạn truy cập vào 1 trong 2 website rồi click vào banner cuộc thi: https://sonla.gov.vn hoặc https://thitructuyendanchuocoso.sonla.gov.vn.

– Thời gian: Cuộc thi trắc nghiệm diễn ra trong 4 tuần:

+ Tuần 1, từ 9h00 phút ngày 3/6/2024 đến 22h00 phút ngày 9/6/2024;

+ Tuần 2, từ 00h00 phút ngày 10/6/2024 đến 22h00 phút ngày 16/6/2024;

+ Tuần 3, từ 00h00 phút ngày 17/6/2024 đến 22h00 phút ngày 23/6/2024;

+ Tuần 4, từ 00h00 phút ngày 24/6/2024 đến 22h00 phút ngày 30/6/2024.

Dự kiến thời gian bế mạc, trao giải cuộc thi ngày 16/7/2024.

Trên đây chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc Đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La năm 2024. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!