Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX
3/5 - (2 bình chọn)

Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX đã được phát động từ ngày 20/11/2023 nhằm giúp cán bộ, công nhân viên, người lao động hiểu rõ các quy định, chính sách của Công đoàn qua các thời kỳ. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX tuần 4

Câu 1: Báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX đánh giá: Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 còn bao nhiêu chỉ tiêu chưa đạt?

A. 5 chỉ tiêu.

B. 6 chỉ tiêu.

C. 8 chỉ tiêu.

Câu 2: Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, đề ra chỉ tiêu hàng năm, tỷ lệ Công đoàn tại doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là bao nhiêu?

A. Có ít nhất 90%

B. Có ít nhất 85%

C. Có ít nhất 80%

Câu 3: Hãy cho biết mục tiêu về công tác tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công đoàn tỉnh Nghệ An?

A. Xây dựng đội ngũ cán bô công đoàn tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.

B. Xây dựng đội ngũ cán bô công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, uy tín và phương pháp công tác tốt.

C. Xây dựng đội ngũ cán bô công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt

Câu 4: Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX xác định trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 có bao nhiêu khâu đột phá?

A. 2 Khâu đột phá

B. 3 Khâu đột phá

C. 4 Khâu đột phá.

Câu 5: Nhiệm kỳ 2023 – 2028, để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Công đoàn tỉnh Nghệ An xác định nhiệm vụ, giải pháp như thế nào?

A. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện.

B. Tổ chức tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các chuyên đề hàng năm

C. Tổ chức giám sát và tổng kết các chuyên đề hàng năm

Câu 6: Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 xác lập chỉ tiêu hàng năm có bao nhiêu % Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn?

A. 100%

B. 95%

C. 90%

Câu 7: Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn tỉnh Nghệ An đã phát triển được bao nhiêu đoàn viên?

A. 54.130 đoàn viên

B. 55.130 đoàn viên

C. 56.130 đoàn viên

Câu 8: Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 xác lập chỉ tiêu hàng năm có ít nhất bao nhiêu % công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước, nghiệp đoàn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ?

A. 61%

B. 62%

C. 60%

Câu 9: Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, xác lập trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 chỉ tiêu về tỷ lệ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được trang bị phòng họp trực tuyến, thực hiện phòng họp không giấy như thế nào?

A. 80%.

B. 90 %.

C. 100%.

Câu 10: Nghị quyết Đại hội hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, xác lập chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023 – 2028 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiến hành kiểm tra tài chính đồng cấp như thế nào?

A. 80%

B. 90%

C. 100%

Câu 11: Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đề ra nhiệm vụ, giải pháp nào thuộc lĩnh vực tham mưu của công tác tổ chức cán bộ?

A. Tập trung đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động

B. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động

C. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thu hút người lao động, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp vào Công đoàn Việt Nam

Câu 12: Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Nghệ An xác lập chỉ tiêu nhiệm kỳ về các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được Thỏa ước lao động tập thể như thế nào?

A. 91%

B. Ít nhất 91%

C. Trên 91%

Câu 13: Nghị quyết Đại Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 xác lập chỉ tiêu hàng năm có bao nhiêu CNVCLĐ được tham gia học tập chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của công đoàn?

A. Ít nhất 80 %

B. Ít nhất 90%

C. Ít nhất 95%.

Câu 14: Báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX xác định nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng, quản lý nguồn tài chính công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 là?

A. Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng nguồn lực tài chính đúng mục đích.

B. Ứng dụng các phần mềm quản lý về tài chính, tài sản để quản lý, kiểm tra, giám sát các báo cáo dự toán, quyết toán tài chính, tài tản…

C. Cả A và B.

Câu 15: Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 xác lập chỉ tiêu hàng năm có ít nhất bao nhiêu % công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ?

A. 85%

B. 86%

C. 87%

2. Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX tuần 3

Câu 1: Đại hội lần thứ XIX Công đoàn tỉnh Nghệ An đề ra nhiệm vụ, giải pháp quan tâm đề xuất số lượng khen thưởng thành tích cao cho đối tượng nào?

A. Lực lượng công nhân lao động trực tiếp

B. Tất cả đoàn viên công đoàn

C. Cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo

Câu 2: Nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh trong nhiệm kỳ 2023-2028 là?

A. Tham gia phát triển việc làm bền vững cho công nhân.

B. Chủ động đề xuất và tham gia với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp đào tạo lại, đào tạo nâng cao để công nhân làm chủ công nghệ mới.

C. Cả A và B.

Câu 3: Báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX xác định nhiệm vụ, giải pháp của công đoàn nhằm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động trong nhiệm kỳ 2023-2028 là?

A. Chủ động phối hợp, đề xuất với cơ quan liên quan duy trì thường xuyên công tác tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến người lao động.

B. Chủ động đề xuất, thương lượng, ký kết TƯLĐTT để đưa lại nhiều quyền lợi cao hơn quy định, trọng tâm là tiền lương, điều kiện làm việc.

C. Cả A và B.

Câu 4: Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX xác lập chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 phát triển mới bao nhiêu đoàn viên?

A. 80.000 đoàn viên.

B. 85.000 đoàn viên.

C. 90.000 đoàn viên.

Câu 5: Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, xác lập chỉ tiêu kỳ 2023 – 2028 tỷ lệ Công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động trên không gian mạng là bao nhiêu?

A. 80%.

B. 90 %.

C. 100%.

Câu 6: Nghị quyết Đại Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 xác lập chỉ tiêu hàng năm có bao nhiêu CNVCLĐ được tham gia học tập chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của công đoàn?

A. Ít nhất 80 %

B. Ít nhất 90%

C. Ít nhất 95%.

Câu 7: Nhiệm kỳ 2018 – 2023, việc tổ chức hướng ứng “Tháng Công nhân” hàng năm được chỉ đạo thực hiện trong các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An với tinh thần như thế nào?

A. Mở rộng về quy mô, tập trung nguồn lực để thực hiện.

B. Đổi mới, hướng mạnh đến CNLĐ trực tiếp sản xuất bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa

C. Hướng đến toàn thể công nhân lao động.

Câu 8: Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX xác lập chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành lập mới bao nhiêu công đoàn cơ sở?

A. 200 công đoàn cơ sở.

B. 250 công đoàn cơ sở.

C. 300 công đoàn cơ sở.

Câu 9: Báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX đánh giá: Nội dung, phương thức tuyên truyền của Công đoàn tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 được đổi mới như thế nào?

A. Chủ động, kịp thời, khai thác tốt các phương tiện truyền thông hiện đại

B. Chủ động, kịp thời, sáng tạo.

C. Khai thác tốt các phương tiện truyền thông hiện đại.

Câu 10: Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An lần thứ Nhất, khóa XIX đã bầu bao nhiêu đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh?

A. 02 đồng chí

B. 03 đồng chí

C. 04 đồng chí

Câu 11: Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 xác lập chỉ tiêu hàng năm có ít nhất bao nhiêu % công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ?

A. 85%

B. 86%

C. 87%

Câu 12: Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An lần thứ Nhất, khóa XIX đã bầu ai làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh?

A. Đồng chí Kha Văn Tám

B. Đồng chí Nguyễn Chí Công

C. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi

Câu 13: Báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX xác định nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 là?

A. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động công đoàn các cấp.

B. Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng nguồn lực tài chính đúng mục đích.

C. Chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Câu 14: Nhiệm vụ, giải pháp của Công đoàn tỉnh Nghệ An nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của công tác nữ công và Ban Nữ công quần chúng trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 là?

A. Tập trung thành lập, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng.

B. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng

C. Cả A và B.

Câu 15: Bạn hãy xác định đúng tên Chương trình số 740/CTr-TLĐ, ngày 22/7/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh, đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

B. Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh, đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

C. Xây dựng nguồn lực tài chính để đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

3. Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX tuần 2

Tuần 2 cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX diễn ra từ ngày 27/11 – 2/12

Câu 1: Tên kế hoạch thực hiện một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ được đề ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX?

A. Tập trung thực hiện công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động.

B. Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động Công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và Tài chính.

C. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

Câu 2: Kết quả thành lập mới công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công đoàn tỉnh Nghệ An đạt tỷ lệ bao nhiêu % so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ?

A. 130,6%

B. 130,5%

C. 130,7%

Câu 3: Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 04 – 05/8/2023.

B. Từ ngày 05– 06/8/2023.

C. Từ ngày 07 – 08/8/2023.

Câu 4: Hãy cho biết mục tiêu về công tác tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công đoàn tỉnh Nghệ An?

A. Xây dựng đội ngũ cán bô công đoàn tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.

B. Xây dựng đội ngũ cán bô công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, uy tín và phương pháp công tác tốt.

C. Xây dựng đội ngũ cán bô công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.

Câu 5: Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIX Công đoàn tỉnh Nghệ An đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động nào sau đây?

A. Đoàn kết, cùng đoàn viên, người lao động vượt khó

B. Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực

C. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Câu 6: Nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh trong nhiệm kỳ 2023-2028 là?

A. Tham gia phát triển việc làm bền vững cho công nhân.

B. Chủ động đề xuất và tham gia với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp đào tạo lại, đào tạo nâng cao để công nhân làm chủ công nghệ mới.

C. Cả A và B.

Câu 7: Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, đề ra chỉ tiêu hàng năm, tỷ lệ Công đoàn tại doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là bao nhiêu?

A. Có ít nhất 90%

B. Có ít nhất 85%

C. Có ít nhất 80%

Câu 8: Nghị quyết Đại Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX xác lập chỉ tiêu hàng năm về đoàn viên và người lao động tự học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, năng lực số như thế nào?

A. Ít nhất 60%

B. ít nhất 65%

C. Ít nhất 70%

Câu 9: Báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX đánh giá: Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 còn bao nhiêu chỉ tiêu chưa đạt?

A. 5 chỉ tiêu.

B. 6 chỉ tiêu.

C. 8 chỉ tiêu.

Câu 10: Nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An đã giới thiệu được bao nhiêu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp?

A. 10.275 đoàn viên

B. 10.276 đoàn viên

C. 10.277 đoàn viên

Câu 11: Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn tỉnh Nghệ An đã thành lập mới bao nhiêu công đoàn cơ sở?

A. 150 công đoàn cơ sở

B. 200 công đoàn cơ sở

C. 250 công đoàn cơ sở

Câu 12: Nghị quyết Đại Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX xác lập chỉ tiêu hàng năm có bao nhiêu đoàn viên, người lao động được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do công đoàn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức?

A. Ít nhất 80%

B. Ít nhất 85%

C. Ít nhất 90%

Câu 13: Nội dung nào là tồn tại, hạn chế trong hoạt động kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2018-2023?

A. Chất lượng kiểm tra tài chính cùng cấp và hoạt động của UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở chưa cao.

B. Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội ở một số đơn vị chậm được đổi mới

C. Công tác quản lý tài chính, tài sản ở một vài đơn vị được phân cấp chưa chặt chẽ; sử dụng nguồn lực tài chính chưa khoa học; một số đơn vị đóng kinh phí không đúng theo quy định.

Câu 14: Nhiệm kỳ 2023 – 2028, để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Công đoàn tỉnh Nghệ An xác định nhiệm vụ, giải pháp như thế nào?

A. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện.

B. Tổ chức tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các chuyên đề hàng năm

C. Tổ chức giám sát và tổng kết các chuyên đề hàng năm

Câu 15: Nhiệm kỳ 2018 – 2023, có bao nhiêu giải thể thao được các công đoàn cơ sở tỉnh Nghệ An tổ chức?

A. 1.997 giải

B. 2.997 giải

C. 3.997 giải

4. Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX tuần 1

Tuần 1 cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX diễn ra từ ngày 20/11 – 26/11.

Bộ đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX tuần 1 số 1

Câu 1: Chủ đề của Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là?

A. Tập trung thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; khẳng định là trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

B. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn; Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

C. Tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động Công đoàn; Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân lao động, góp phần xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

Câu 2: Hãy cho biết kết quả thu tài chính bình quân cả nhiệm kỳ 2018-2023 của Công đoàn tỉnh Nghệ An đạt tỷ lệ bao nhiêu % so với kế hoạch?

A. 115,0% so với kế hoạch

B. 113,0% so với kế hoạch

C. 112,2% so với kế hoạch

Câu 3: Một trong các phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức lao động tỉnh Nghệ An được tập trung đẩy mạnh trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 là?

A. “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

B. “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

C. “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”

Câu 4: Nhiệm kỳ 2018 – 2023, việc tổ chức hướng ứng “Tháng Công nhân” hàng năm được chỉ đạo thực hiện trong các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An với tinh thần như thế nào?

A. Mở rộng về quy mô, tập trung nguồn lực để thực hiện.

B. Đổi mới, hướng mạnh đến CNLĐ trực tiếp sản xuất bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa

C. Hướng đến toàn thể công nhân lao động.

Câu 5: Hãy cho biết mục tiêu về công tác tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công đoàn tỉnh Nghệ An?

A. Xây dựng đội ngũ cán bô công đoàn tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.

B. Xây dựng đội ngũ cán bô công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, uy tín và phương pháp công tác tốt.

C. Xây dựng đội ngũ cán bô công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.

Câu 6: Đại hội lần thứ XIX Công đoàn tỉnh Nghệ An đề ra nhiệm vụ, giải pháp quan tâm đề xuất số lượng khen thưởng thành tích cao cho đối tượng nào?

A. Lực lượng công nhân lao động trực tiếp

B. Tất cả đoàn viên công đoàn

C. Cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo

Câu 7: Báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX đánh giá việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Công đoàn trong các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An có sự đổi mới như thế nào?

A. Tập trung cho hoạt động thảo luận.

B. Tổ chức với nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng.

C. Giảm thời gian truyền đạt, tăng thời gian thảo luận

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Câu 8: Nghị quyết Đại Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX xác lập chỉ tiêu hàng năm có bao nhiêu đoàn viên, người lao động được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do công đoàn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức?

A. Ít nhất 80%

B. Ít nhất 85%

C. Ít nhất 90%

Câu 9: Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn tỉnh Nghệ An đã thành lập mới bao nhiêu công đoàn cơ sở?

A. 150 công đoàn cơ sở

B. 200 công đoàn cơ sở

C. 250 công đoàn cơ sở

Câu 10: Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa bao nhiêu căn nhà “Mái ấm công đoàn”?

A. 237 căn nhà

B. 238 căn nhà

C. 239 căn nhà

Câu 11: Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Nghệ An xác lập chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023-2028 hoàn thành xây dựng bao nhiêu thiết chế của tổ chức Công đoàn?

A. Ít nhất 01 thiết chế.

B. ít nhất 02 thiết chế.

C. ít nhất 03 thiết chế.

Câu 12: Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn tỉnh Nghệ An đã phối hợp tổ chức bao nhiêu cuộc kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động nữ?

A. 80

B. 81

C. 82

Câu 13: Nghị quyết Đại Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX xác lập chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023 – 2028 có bao nhiêu công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đủ điều kiện, thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam?

A. 75% trở lên

B. 80% trở lên

C. 85% trở lên

Câu 14: Báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX xác định nhiệm vụ, giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động trong nhiệm kỳ 2023-2028 là?

A. Tăng cường ký kết các chương trình phúc lợi với doanh nghiệp, phúc lợi xã hội.

B. Tập trung và huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện công tác chăm lo, đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho đoàn viên, người lao động.

C. Cả A và B.

Câu 15: Cuộc thi trực tuyến Cán bộ Công đoàn tỉnh Nghệ An tìm hiểu Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” có bao nhiêu cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia?

A. Trên 11.000

B. Trên 12.000

C. Trên 13.000

Bộ đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX tuần 1 số 2

Câu 1. Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn tỉnh Nghệ An đã thành lập mới bao nhiêu công đoàn cơ sở?

A.150 công đoàn cơ sở

B.200 công đoàn cơ sở

C.250 công đoàn cơ sở

Câu 2. Báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2018-2023, hàng năm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiến hành kiểm tra tài chính cùng cấp đạt tỷ lệ bao nhiêu?

A.98%

B.100%

C.102%

Câu 3. Một trong các phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức lao động tỉnh Nghệ An được tập trung đẩy mạnh trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 là?

A.“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

B.“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

C.“Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”

Câu 4. Hãy cho biết mục tiêu về công tác tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công đoàn tỉnh Nghệ An?

A.Xây dựng đội ngũ cán bô công đoàn tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.

B.Xây dựng đội ngũ cán bô công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, uy tín và phương pháp công tác tốt.

C.Xây dựng đội ngũ cán bô công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.

Câu 5. Đại hội lần thứ XIX Công đoàn tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2023-2028 xác định, các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện nhiệm vụ giải pháp nào trong việc thực hiện dân chủ cơ sở?

A.Tập trung việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

B.Nâng cao tỷ lệ và chất lượng hội nghị dân chủ, đối thoại tại doanh nghiệp, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

C.Tập trung việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, nâng cao tỷ lệ và chất lượng hội nghị dân chủ, đối thoại tại doanh nghiệp, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Câu 6. Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An lần thứ Nhất, khóa XIX đã bầu ai làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh?

A.Đồng chí Kha Văn Tám

B.Đồng chí Nguyễn Chí Công

C.Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi

Câu 7. Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn tỉnh Nghệ An đã thành lập được bao nhiêu công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước?

A.183 công đoàn cơ sở

B.184 công đoàn cơ sở

C.185 công đoàn cơ sở

Câu 8. Báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX xác định nhiệm vụ, giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động trong nhiệm kỳ 2023-2028 là?

A.Tăng cường ký kết các chương trình phúc lợi với doanh nghiệp, phúc lợi xã hội.

B.Tập trung và huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện công tác chăm lo, đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho đoàn viên, người lao động.

C.Cả A và B.

Câu 9. Nghị quyết Đại Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 xác lập chỉ tiêu hàng năm có bao nhiêu CNVCLĐ được tham gia học tập chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của công đoàn?

A.Ít nhất 80 %

B.Ít nhất 90%

C.Ít nhất 95%.

Câu 10. Nghị quyết Đại Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX xác lập chỉ tiêu hàng năm có bao nhiêu đoàn viên, người lao động được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do công đoàn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức?

A.Ít nhất 80%

B.Ít nhất 85%

C.Ít nhất 90%

Câu 11. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An đã kiểm tra được bao nhiêu cuộc về quản lý, sử dụng tài chính công đoàn?

A.13.359 cuộc

B.13.360 cuộc

C.13.361 cuộc

Câu 12. Báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX xác định nhiệm vụ, giải pháp về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động của Công đoàn tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 là?

A.Chủ động đề xuất, tham gia xây dựng, chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới.

B.Chú trọng nội dung giám sát, phản biện về chế độ, chính sách, pháp luật và bình đẳng giới liên quan đến lao động nữ; tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành về việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới.

C.Cả A và B.

Câu 13. Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX xác lập chỉ tiêu hàng năm, tỷ lệ Công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, ban hành và tổ chức thực hiện đúng quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc như thế nào?

A.90%

B.95%

C.100%

Câu 14. Báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX xác định nhiệm vụ, giải pháp của công đoàn nhằm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động trong nhiệm kỳ 2023-2028 là?

A.Chủ động phối hợp, đề xuất với cơ quan liên quan duy trì thường xuyên công tác tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến người lao động.

B.Chủ động đề xuất, thương lượng, ký kết TƯLĐTT để đưa lại nhiều quyền lợi cao hơn quy định, trọng tâm là tiền lương, điều kiện làm việc.

C.Cả A và B.

Câu 15. Báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 rút ra bao nhiêu bài học kinh nghiệm?

A.4 bài học kinh nghiệm.

B.5 bài học kinh nghiệm

C.6 bài học kinh nghiệm.

5. Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ 19

  • Cách thức dự thi:

Để tham gia thi, các bạn truy cập vào website http://laodongnghean.vn/, ấn chọn banner cuộc thi và điền đầy đủ thông tin để đăng nhập sau đó trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm cùng 1 câu hỏi dự đoán số người trả lời đúng.

  • Thời gian thi:

Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ 19 nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra trong 4 tuần:

  • Tuần 1: Từ 20/11 – 26/11
  • Tuần 2: Từ 27/11 – 2/12
  • Tuần 3: Từ 3/12 – 9/12
  • Tuần 4: Từ 10/12 – 16/12.

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác!

Các bài viết cùng chủ đề:

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!