Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng Cần Thơ 2023

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng Cần Thơ 2023
5/5 - (2 bình chọn)

Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng là cuộc thi trực tuyến được thành phố Cần Thơ phát động với nhiều nội dung để tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng Cần Thơ 2023 nhé!

1. Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng Cần Thơ 2023

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Người có hành vi tham nhũng bị xử lý như thế nào?

A. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xem xét tăng hình thức kỷ luật.

B. Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, góp phần hạn chế thiệt hại, tự giác nộp lại tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng thì được xem xét giảm hình thức kỷ luật, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; Người bị kết án về tội phạm tham nhũng là cán bộ, công chức, viên chức mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên bị buộc thôi việc; Đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

C. Cả A và B

2. Tham nhũng là gì?

A. Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

B. Là hành vi vụ lợi của cán bộ, công chức, viên chức.

C. Là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức.

3. Khi nhận được báo cáo về hành vi tham nhũng, người được báo cáo có nghĩa vụ xử lý vụ việc như thế nào?

A. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo về dấu hiệu tham nhũng, người được báo cáo phải xử lý vụ, việc.

B. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo về dấu hiệu tham nhũng, người được báo cáo phải xử lý vụ, việc theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét xử lý và thông báo cho người báo cáo biết; kể cả các vụ việc phức tạp

C. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về hành vi tham nhũng, người được báo cáo phải xử lý vụ việc theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, xử lý và thông báo cho người báo cáo biết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày; trường hợp cần thiết thì người được báo cáo quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng và bảo vệ người báo cáo.

4 Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải thực hiện kê khai bổ sung trong trường hợp nào?

A. Khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 250.000.000 đồng trở lên.

B. Khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên.

C. Khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 350.000.000 đồng trở lên.

5. Đối tượng nào có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập?

A. Cán bộ, công chức, viên chức.

B. Cán bộ, công chức; Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên  nghiệp; Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;  người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

C. Người giữ chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Công dân có quyền và nghĩa vụ gì trong công tác phòng, chống tham nhũng?

A. Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật; có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống
tham nhũng.

B. Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng.

C. Cả A, B.

7. Những loại tài sản, thu nhập nào phải kê khai?

A. Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên; Tài sản, tài khoản ở nước ngoài; Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

B. Tài sản có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên.

C. Tài sản, tài khoản ở trong nước và nước ngoài.

8. Trong trường hợp nào, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách?

A. Đã áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng.

B. Đã chủ động, kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật.

C. Cả A, B.

9. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là bao nhiêu năm?

A. Từ đủ 01 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

B. Từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

C. Từ đủ 03 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

10. Vị trí công tác nào phải định kỳ chuyển đổi theo quy định?

A. Người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải được chuyển đổi vị trí công tác.

B. Người làm công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

C. Người làm công tác quản lý tài chính công của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

11. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, có mấy phương thức kê khai tài sản, thu nhập?

A. 02 phương thức: kê khai lần đầu và kê khai bổ sung.

B. 03 phương thức: kê khai lần đầu, kê khai bổ sung, kê khai hằng năm.

C. 04 phương thức: kê khai lần đầu, kê khai bổ sung, kê khai hằng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ.

12. Nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được quy định như thế nào?

A. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định.

B. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục theo quy định và chịu trách
nhiệm trước pháp luật về việc kê khai
tài sản, thu nhập.

C. Cả A, B

13. Khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trong trường hợp nào?

A. Khi để xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do mình được giao trực tiếp phụ trách.

B. Khi để xảy ra tham nhũng của người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ.

C. Khi để xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực công tác hoặc trong đơn vị do mình trực tiếp quản lý

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng Cần Thơ 2023

Câu 14: C, Câu 15: A

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng Cần Thơ 2023

Câu 16: C

 

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng Cần Thơ 2023

Câu 17: B, Câu 18: C

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng Cần Thơ 2023

Câu 19: B, Câu 20: A

2. Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Cần Thơ 2023

Cuộc thi được phát động từ 07 giờ ngày 08/5/2023 đến 17 giờ ngày 08/8/2023. Để tham gia thi, các bạn truy cập website: timhieuphapluatpctn.cantho.gov.vn

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu biểu tượng Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế. Theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều cuộc thi hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.