Đáp án Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023

Đáp án Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023
5/5 - (1 bình chọn)

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai vừa phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023 từ ngày 7/11/2023 nhằm cung cấp kiến thức pháp luật về một số lĩnh vực liên quan đến đời sống, hoạt động học tập, làm việc của người dân. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023 tuần 1

Tuần 1 cuộc thi tìm hiểu pháp luật tỉnh Gia Lai diễn ra từ ngày 7/11 – 13/11.

(0,45 điểm): Cơ quan nào sau đây là Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân và thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân?

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an.

Cục Công nghệ thông tin – Bộ Công an.

Cục Viễn thông và Cơ yếu – Bộ Công an.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an.

(0,45 điểm): Dữ liệu cá nhân là?

Thông tin gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể được lưu trữ tại các cơ quan có thẩm quyền.

Thông tin hình thành từ hoạt động của cá nhân mà khi kết hợp với các dữ liệu, thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể.

Thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

(0,45 điểm): Bảo vệ dữ liệu cá nhân là?

Hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân (thu thập, phân tích, lưu trữ, chỉnh sửa, truy cập, truy xuất, mã hóa, sao chép, chia sẻ…).

Hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

Đáp án Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023

(0,45 điểm): Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ bị xử lý như thế nào?

Tùy theo mức độ có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tùy theo mức độ có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự theo quy định.

Tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tùy theo mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự theo quy định.

(0,65 điểm): Việc xử lý dữ liệu cá nhân do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thu được từ hoạt động ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng thực hiện theo quy định nào sau đây?

Được xử lý dữ liệu cá nhân thu được từ hoạt động ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng với mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và được sự đồng ý của chủ thể.

Được xử lý dữ liệu cá nhân thu được từ hoạt động ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng với mục đích bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác theo quy định của pháp luật và được sự đồng ý của chủ thể.

Được xử lý dữ liệu cá nhân thu được từ hoạt động ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng với mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật mà không cần có sự đồng ý của chủ thể.

(0,65 điểm): Việc bảo vệ, sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng được thu thập qua hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân để kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo được thực hiện khi nào?

Khi khách hàng đồng ý, trên cơ sở khách hàng biết rõ nội dung, phương thức, hình thức, tần suất giới thiệu sản phẩm.

Khi khách hàng biết rõ nội dung, phương thức, hình thức, tần suất giới thiệu sản phẩm.

Khi chứng minh việc sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng được giới thiệu sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Khi có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu; việc xử lý dữ liệu cá nhân phải được sự đồng ý của khách hàng, trên cơ sở khách hàng biết rõ nội dung, phương thức, hình thức, tần suất giới thiệu sản phẩm.

(0,65 điểm): Chủ thể nào sau đây được xác định là Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân?

Tổ chức, cá nhân đồng thời quyết định mục đích, phương tiện và trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân.

Tổ chức, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận.

Tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân.

(0,65 điểm): Nội dung nào sau đây là nguyên tắc phải tuân thủ trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân?

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.
Dữ liệu cá nhân thu thập phải phù hợp và giới hạn trong phạm vi, mục đích cần xử lý. Dữ liệu cá nhân không được mua, bán dưới mọi hình thức, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được thực hiện theo quy định các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các quy định khác của Luật có liên quan và Nghị định này.

Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch về bảo vệ dữ liệu cá nhân; truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.

(0,65 điểm): Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân được cung cấp hoặc thay mặt để cung cấp dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu cho tổ chức, cá nhân khác trong trường nào sau đây?

Được cung cấp hoặc thay mặt cung cấp dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu cho tổ chức, cá nhân khác khi có sự đồng ý hoặc đồng ý cho phép đại diện và ủy quyền; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Được cung cấp hoặc thay mặt cung cấp dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu cho tổ chức, cá nhân khác khi có sự đồng ý hoặc đồng ý cho phép đại diện và ủy quyền.

Được cung cấp hoặc thay mặt cung cấp dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu cho tổ chức, cá nhân khác khi có sự đồng ý cho phép đại diện và ủy quyền; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

(0,65 điểm): Bên thứ ba được phép xử lý dữ liệu cá nhân là chủ thể nào sau đây?

Đáp án Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023

Tổ chức, cá nhân đồng thời quyết định mục đích, phương tiện và trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân.

Tổ chức, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay mặt cho Bên Kiểm soát dữ liệu, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Bên Kiểm soát dữ liệu.

Tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân.

Tổ chức, cá nhân ngoài Chủ thể dữ liệu, Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân được phép xử lý dữ liệu cá nhân.

(0,65 điểm): Chủ thể dữ liệu là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh có các quyền nào sau đây?

Có các quyền sau đây, trừ trường hợp luật có quy định khác, bao gồm quyền: Được biết; đồng ý; truy cập; xóa, cung cấp dữ liệu; hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; yêu cầu bồi thường thiệt hại; tự bảo vệ.

Có các quyền sau đây: Được biết; đồng ý; rút lại sự đồng ý; truy cập; xóa, cung cấp dữ liệu; hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; yêu cầu bồi thường thiệt hại; tự bảo vệ.

Có các quyền sau đây, trừ trường hợp luật có quy định khác, bao gồm quyền: Được biết; đồng ý; rút lại sự đồng ý; truy cập; xóa, cung cấp dữ liệu; hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; yêu cầu bồi thường thiệt hại; tự bảo vệ.

Có các quyền sau đây, trừ trường hợp luật có quy định khác, bao gồm quyền: Được đồng ý; rút lại sự đồng ý; truy cập; xóa dữ liệu; hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; yêu cầu bồi thường thiệt hại; tự bảo vệ.

(0,65 điểm): Trong trường hợp nào sau đây, Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân phải xóa dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu?

Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chủ thể dữ liệu hoặc cá nhân khác.

Chủ thể dữ liệu yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình khi dữ liệu cá nhân được xử lý không đúng với mục đích đã đồng ý hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân là vi phạm quy định của pháp luật.

Nhận thấy dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nhận thấy dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định của pháp luật; được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định của pháp luật.

(01 điểm): Theo quy định của pháp luật, chủ thể dữ liệu có quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự nào sau đây?

Thông báo, trả kết quả theo Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân qua mạng điện tử, dịch vụ bưu chính, fax đến Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân.

Thông báo cho chủ thể dữ liệu về kết quả xử lý vi phạm; thông báo phải được thể hiện ở một định dạng có thể được in, sao chép bằng văn bản, bao gồm cả dưới dạng điện tử hoặc định dạng kiểm chứng được.

Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự của mình; buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; buộc xin lỗi, cải chính công khai; buộc thực hiện nghĩa vụ; buộc bồi thường thiệt hại; hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền; yêu cầu khác theo quy định của luật.

Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự của mình; buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; buộc bồi thường thiệt hại; hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền; yêu cầu khác theo quy định của luật; thông báo cho chủ thể dữ liệu về kết quả xử lý vi phạm.

(01 điểm): Trong công tác triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm nào sau đây?

Hướng dẫn, triển khai hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ quyền của chủ thể dữ liệu trước các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đề xuất ban hành Tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân và các khuyến nghị áp dụng; đánh giá kết quả công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thực hiện quản lý nhà nước đối với bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; triển khai các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; bố trí kinh phí phục vụ hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; ban hành Danh mục dữ liệu mở phù hợp với quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cùng các biện pháp an toàn, bảo mật phù hợp để chứng minh các hoạt động xử lý dữ liệu đã được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, rà soát và cập nhật các biện pháp này khi cần thiết; ban hành Danh mục dữ liệu mở phù hợp với quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; cung cấp thông tin về kết quả đánh giá công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; tiếp nhận thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

(01 điểm): Theo quy đinh của pháp luật, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình, việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý, trừ trường hợp hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng hoặc từ các hoạt động công cộng mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. Vậy, trong trường hợp cá nhân phát hiện hình ảnh của mình bị sử dụng vi phạm quy định của pháp luật thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu cơ quan nào sau đây ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật?

Tòa án nhân dân.

Ủy ban nhân dân.

Viện Kiểm sát nhân dân.

Công an nhân dân.

2. Đáp án Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023 tuần 2

Đáp án Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023 tuần 2 sẽ được cập nhật từ ngày 13/11/2023.

3. Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật tỉnh Gia Lai

Đáp án Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh bằng hình thức thi trực tuyến (Online) trên mạng Internet thông qua Hệ thống Cuộc thi được xây dựng và vận hành trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai tại địa chỉ đường dẫn liên kết (link) chính thức: https://pbgdpl.gialai.gov.vn/Cuoc-thi/Online-tim-hieu-phap-luat-Gia-Lai.

Cuộc thi được tổ chức với 04 Cuộc thi thành phần diễn ra từ ngày 07/11/2023 đến ngày 04/12/2023. Mỗi cuộc thi thành phần có thời gian tham gia dự thi là 07 ngày, cụ thể như sau:

CUỘC THI 1

a) Thời gian tổ chức: Từ 08h00’ ngày 07/11/2023 đến ngày 17h00’ ngày 13/11/2023.

b) Chủ đề: “Bảo vệ dữ liệu cá nhân là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và mỗi cá nhân”.

c) Nội dung thi: Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường điện tử, không gian mạng Internet.

CUỘC THI 2

a) Thời gian tổ chức: Từ 08h00’ ngày 14/11/2023 đến ngày 17h00’ ngày 20/11/2023.

b) Chủ đề: “Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân”.

c) Nội dung thi: Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại xã, phường, thị trấn; cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức có sử dụng lao động.

CUỘC THI 3

a) Thời gian tổ chức: Từ 08h00’ ngày 21/11/2023 đến ngày 17h00’ ngày 27/11/2023.

b) Chủ đề: “Việc phòng, chống rửa tiền phải thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

c) Nội dung thi: Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống rửa tiền của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.

CUỘC THI 4

a) Thời gian tổ chức: Từ 08h00’ ngày 28/11/2023 đến ngày 17h00’ ngày 04/12/2023.

b) Chủ đề: “Phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình”.

c) Nội dung thi: Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, nhận diện các hành vi cố ý gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với thành viên trong gia đình.

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc Đáp án Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bản tỉnh Gia Lai năm 2023. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác!

Các bài viết cùng chủ đề:

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!