Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường năm 2023 tỉnh Tuyên Quang

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường năm 2023 tỉnh Tuyên Quang
5/5 - (1 bình chọn)

Bảo vệ môi trường là việc làm quan trọng, cấp thiết để hạn chế các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Cùng Gocdoday tham khảo Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường năm 2023 tỉnh Tuyên Quang trong bài viết dưới đây!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường năm 2023 tỉnh Tuyên Quang

1. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, nước thải phải đáp ứng yêu cầu gì về quản lý nước thải dưới đây?

Phải được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường

Phải thu gom vào bể lắng

Phải xử lý sơ bộ

Không cần xử lý

2. Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025” đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tại trung tâm các huyện, thành phố được thu gom và xử lý đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường là bao nhiêu phần trăm?

70%

85%

60%

96%

3. Theo Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, năm 2023 mức giá dịch vụ hộ gia đình, cá nhân (không có hoạt động kinh doanh) tại các xã thuộc thành phố Tuyên Quang phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt là bao nhiêu?

15.000 đồng/người/tháng

9.000 đồng/người/tháng

5.000 đồng/người/tháng

2.500 đồng/người/tháng

4. Để tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị nào?

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày ngày 22/10/2020

Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày ngày 10/8/2022

Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày ngày 22/5/2023

Chỉ thị số 36/CT-UBND ngày ngày 22/11/2021

5. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường?

Xả nước thải đạt quy chuẩn môi trường ra nguồn tiếp nhận

Xả bụi, khí thải đạt quy chuẩn môi trường ra môi trường không khí

Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn không đúng quy trình kỹ thuật, quy định về bảo vệ môi trường

Xử lý ô nhiễm môi trường, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái

6. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, khu đô thị, khu dân cư tập trung phải đáp ứng yêu cầu gì về bảo vệ môi trường?

Mạng lưới cấp, thoát nước, công trình vệ sinh nơi công cộng đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; hệ thống thu gom, xử lý nước thải đồng bộ, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt

Thiết bị, phương tiện, địa điểm để phân loại tại nguồn, thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với lượng, loại chất thải phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trong khu đô thị, khu dân cư tập trung

Có diện tích cây xanh, mặt nước, không gian thoáng trong khu đô thị, khu dân cư tập trung theo quy định của pháp luật

Tất cả các yêu cầu trên

7. Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025” đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn tập trung được thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường là bao nhiêu phần trăm?

80%

55%

60%

99%

8. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021-2025 đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn là bao nhiêu phần trăm?

57%

45%

69%

100%

9. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm như thế nào trong hoạt động bảo vệ môi trường?

Giảm thiểu, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đã được phân loại đến nơi quy định

Phát tán khí thải ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh

Gây tiếng ồn, độ rung ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh

Không chi trả kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải theo quy định của pháp luật

10. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2025 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đạt bao nhiêu phần trăm?

Duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 84%

Duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 65%

Duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 46%

Duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 77%

11. Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025” đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp sau xử lý như thế nào?

Giảm tỷ lệ chôn lấp sau xử lý xuống dưới 50%

Giảm tỷ lệ chôn lấp sau xử lý xuống dưới 35%

Giảm tỷ lệ chôn lấp sau xử lý xuống dưới 15%

Giảm tỷ lệ chôn lấp sau xử lý xuống dưới 20%

12. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo căn cứ nào dưới đây?

Phù hợp với quy định của pháp luật về giá

Dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại

Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại riêng thì không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý

Tất cả các căn cứ trên

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường năm 2023 tỉnh Tuyên Quang

13. Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025” đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được đầu tư quy hoạch, xây dựng đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khu xử lý chất thải là bao nhiêu phần trăm?

Trên 50%

Trên 40%

Trên 70%

Trên 60%

14. Thời hạn cấp giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện được pháp luật quy định thế nào?

Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Không quá 40 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

15. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021-2025 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch là bao nhiêu phần trăm?

56% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch

77% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch

90% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch

99% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch

16. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021-2025 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ chất thải rắn thông thường được xử lý đạt tiêu chuẩn là bao nhiêu phần trăm?

96%

67%

80%

59%

17. Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025” được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định nào?

Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 09/3/2021

Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 04/5/2022

Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 04/7/2023

Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 14/02/2022

18. Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025” đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý trực tiếp bằng phương pháp chôn là bao nhiêu phần trăm?

Dưới 15%

Dưới 55%

Dưới 30%

Dưới 50%

19. Theo Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2024, hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với hộ gia đình, cá nhân (không có hoạt động kinh doanh) được áp dụng theo hình thức nào?

Thu giá dịch vụ theo nhân khẩu

Thu giá dịch vụ theo hộ gia đình

Thu giá dịch vụ theo thể tích

Thông qua giá bán bao bì đựng rác thải

20. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc nào?

Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế

Chất thải thực phẩm

Chất thải rắn sinh hoạt khác

Phân loại theo tất cả nguyên tắc trên

21. Theo Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, năm 2023 mức giá dịch vụ hộ gia đình, cá nhân (không có hoạt động kinh doanh) tại các phường của thành phố Tuyên Quang phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt là bao nhiêu?

10.000 đồng/người/tháng

7.000 đồng/người/tháng

3.000 đồng/người/tháng

5.000 đồng/người/tháng

22. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, loại rác thải sinh hoạt nào từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại riêng thì không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý?

Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế và chất thải nguy hại

Chất thải thực phẩm

Chất thải cồng kềnh

Chất thải có khả năng đốt cháy

23. Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025” đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh không sử dụng túi ni lông khó phân hủy, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại công sở là bao nhiêu phần trăm?

85%

50%

55%

100%

24. Mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt quy định tại Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang được áp dụng từ thời điểm nào?

Từ ngày 15/10/2023

Từ ngày 01/01/2024

Từ ngày 10/12/2022

Từ ngày 01/01/2023

25. Theo Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, năm 2023, mức giá dịch vụ hộ gia đình, cá nhân (không có hoạt động kinh doanh) tại thị trấn các huyện phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt là bao nhiêu?

2.500 đồng/người/tháng

10.000 đồng/người/tháng

8.500 đồng/người/tháng

4.000 đồng/người/tháng

26. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ thể nào?

Bảo vệ môi trường là quyền của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân

Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân

Bảo vệ môi trường nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư

27. Theo Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, năm 2024, mức giá dịch vụ hộ gia đình, cá nhân (không có hoạt động kinh doanh) tại các phường của thành phố Tuyên Quang phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt là bao nhiêu?

3.000 đồng/người/tháng

5.000 đồng/người/tháng

9.000 đồng/người/tháng

15.000 đồng/người/tháng

28. Theo Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 01/01/2025, sẽ áp dụng hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với hộ gia đình, cá nhân (không có hoạt động kinh doanh) theo hình thức nào?

Thu giá dịch vụ theo hộ gia đình

Thu giá dịch vụ theo nhân khẩu

Thu giá dịch thông qua giá bán bao bì đựng rác thải

Thu giá dịch vụ theo thể tích rác thải

29. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021-2025 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là bao nhiêu phần trăm?

56%

47%

98%

39%

30. Theo Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, năm 2023 mức giá dịch vụ hộ gia đình, cá nhân (không có hoạt động kinh doanh) tại các xã của huyện phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt là bao nhiêu?

1.000 đồng/người/tháng

1.500 đồng/người/tháng

5.000 đồng/người/tháng

3.500 đồng/người/tháng

2. Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang

  • Đối tượng dự thi:

Công dân nước CHXHCN Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên sinh sống, học tập,… trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

  • Cách dự thi:

Để tham gia cuộc thi, các bạn truy cập vào địa chỉ http://tnmttuyenquang.gov.vn/ và chọn banner cuộc thi, điền đầy đủ thông tin cần thiết để trả lời các câu hỏi.

  • Thời gian thi:

Cuộc thi diễn ra từ ngày 12/9 đến hết ngày 19/9/2023.

Trên đây chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường năm 2023 tỉnh Tuyên Quang. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *