Đáp án Cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ 5 năm 2023

Đáp án Cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ 5 năm 2023
5/5 - (1 bình chọn)

Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ V được khai mạc vào sáng 18/5 tại Hà Nội dưới hình thức thi trực tuyến với 6 tuần thi bắt đầu từ ngày 19/5/2023 đến ngày 30/6/2023. Cuộc thi anhsangsoiduong là cơ hội để mọi người tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử nước nhà cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh, Mác – Lê nin,… Cùng Gocdoday tham khảo đáp án Cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ 5 năm 2023.

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo

1. Đáp án Cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ 5 năm 2023 tuần 5

CÂU HỎI SỐ 1 Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, Đảng đã thành lập Hội phản đế đồng minh Đông Dương vào năm nào?

A. Năm 1939

B. Năm 1941

C. Năm 1930

D. Năm 1936

CÂU HỎI SỐ 2 Nhân tố chủ quan quan trọng nhất để giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình là?

A. Đảng cộng sản

B. Liên minh với nông dân

C. Liên minh với trí thức

D. Có số lượng đông đảo

CÂU HỎI SỐ 3 Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là chiến dịch:

A. Ta chủ động tiến công địch

B. Ta chủ động phòng ngự địch

C. Ta bị động tiến công địch

D. Ta chủ động phản công địch

CÂU HỎI SỐ 4 Mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030?

A. Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, có lý tưởng, đạo đức, văn hóa, có tình yêu quê hương đất nước

C. Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự lực, tự cường

B. Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc

D. Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc

CÂU HỎI SỐ 5 Toàn bộ các yếu tố của lực lượng sản xuất bao gồm những gì?

A .công cụ lao động và người lao động

B. Toàn bộ các yếu tố của lực lượng sản xuất bao gồm những gì?

C. công cụ lao động và người lao động

D. Người lao động và tư liệu sản xuất

CÂU HỎI SỐ 6 Theo quan điểm triết học Mác – Lênin, mâu thuẫn được tạo thành từ:

A. Sự thống nhất của hai mặt đối lập

B. Những mặt đối lập

C. Mặt khác nhau về chất

D. Mặt khác nhau về lượng

CÂU HỎI SỐ 7 Tỷ suất giá trị thặng dư (m’) phản ánh điều gì?

A. Là chỉ số giúp nhà tư bản tìm nơi đầu tư có lợi nhất.

B. Hiệu quả của tư bản

C. Trình độ khai thác sức lao động của tư bản đối với người công nhân làm thuê

D. Tất cả các phương án trên

Đáp án Cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ 5 năm 2023
Cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ V được khai mạc tại Hà Nội vào ngày 18/5 vừa qua.

CÂU HỎI SỐ 8 Chọn ý đúng trong các ý dưới đây:

A Đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp với nhau là tư liệu sản xuất

B Một vật là đối tượng lao động không thể là tư liệu lao động

C Một vật là tư liệu lao động không thể là đối tượng lao động

D Cả a, b, c

CÂU HỎI SỐ 9 Theo Luật Thanh niên, đâu không phải là chính sách về lao động, việc làm của Nhà nước đối với thanh niên?

A. Ưu đãi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

B. Tạo điều kiện để thanh niên có việc làm

C. Tạo điều kiện cho thanh niên được vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm

D. Tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động cho thanh niên

CÂU HỎI SỐ 10 Quá trình ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin có thể chia thành mấy giai đoạn lớn?

A. 2 giai đoạn lớn

B. Ba giai đoạn lớn

C. Năm giai đoạn lớn

D. bốn giai đoạn lớn

CÂU HỎI SỐ 11 Năm 1949, Đại hội Liên hoan Thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ II được tổ chức tại địa điểm nào?

A. Budapest, Hungary

B. Viên, thủ đô nước Áo

C. Praha, CHXHCN Tiệp Khắc

D. Matsxcova, thủ đô Liên xô cũ

CÂU HỎI SỐ 12 Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được bầu khi nào?

A. 4-1-1946

B. 7-1-1946

C. 6-1-1946 

D. 5-1-1946

CÂU HỎI SỐ 13 Trong 4 nhân vật sau, ai là người đã tham gia Tâm Tâm xã?

A. Hà Huy Tập

B. Ngô Gia Tự

C. Hồ Tùng Mậu 

D. Trần Phú

CÂU HỎI SỐ 14 Có mấy nhân tố ảnh chủ yếu ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản

A. 2 nhân tố

B. 1 nhân tố

C. 3 nhân tố

D. 4 nhân tố

CÂU HỎI SỐ 15 Hạn chế cơ bản của các nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước Mác là gì?

A. Tin tưởng vào sự thay đổi của giai cấp tư sản

B. Đề cao vai trò lãnh đạo cách mạng của trí thức

C. Không phát hiện ra giai cấp công nhân là lực lượng xã hội tiên phong có thể thực hiện được cuộc chuyển biến cách mạng từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

D. Đề cao vai trò lãnh đạo cách mạng của nông dân

CÂU HỎI SỐ 16 Khi bắt đầu tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Trãi đã dâng cho chủ tướng Lê Lợi văn bản gì để làm kế sách đánh đuổi giặc ngoại xâm?

A. Bình Ngô đại cáo

B. Vạn Kiếp tông bí truyền thư

C. Hịch tướng sĩ

D. Bình Ngô sách

CÂU HỎI SỐ 17 Cương lĩnh ruộng đất của Đảng được thông qua tại hội nghị TƯ nào?

A. Hội nghị TƯ IV khoá III

B. Hội nghị TƯ VII khoá III

C. Hội nghị TƯ VI khoá III

D. Hội nghị TƯ V khoá II

CÂU HỎI SỐ 18 Tìm luận điểm không đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh

A. Chủ nghĩa cá nhân là chỉ lo mình béo, mặc thiên hạ gầy

B. Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc

C. Chủ nghĩa cá nhân tạo ra động lực cho sự phát triển 

D. Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân như lúa với cỏ dại

CÂU HỎI SỐ 19 Sau khi giành được quyền kiểm soát miền Bắc, trong phiên họp vào tháng 9 năm 1955, Bộ Chính trị chủ trương đổi tên Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành?

A. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

B. Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

C. Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh

D. Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

CÂU HỎI SỐ 20 Nguyễn Ái Quốc đã tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa vào năm nào, ở đâu?

A. năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc)

B. Năm 1921, tại Paris (Pháp)

C. năm 1923, tại Liên Xô

D. năm 1927, tại Xiêm (Thái Lan)

Đáp án Cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ 5 năm 2023

CÂU HỎI SỐ 21 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho thầy cô giáo, học sinh, sinh viên căn dặn: “Phải ra sức thi đua dạy tốt, học tốt” Bức thư trên được gửi vào thời gian nào ?

A. 5-1-1969

B. 10-1-1968

C. 7-1-1966

D. 10-1-1967

CÂU HỎI SỐ 22 Đâu là phương châm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

A. Nhận thức đúng, kết nối mạnh, lan toả rộng

B. Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, lan toả rộng

C. Nhận thức đúng, hành động nhanh, lan toả rộng

D. Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan toả rộng

CÂU HỎI SỐ 23 Lực lượng nào được coi là chủ thể của tiến trình lịch sử?

A. Người giàu có

B. Các vĩ nhân, anh hùng.

C. Quần chúng nhân dân 

D. Các lãnh tụ

CÂU HỎI SỐ 24 Cả nước có bao nhiêu cơ sở vườn ươm tạo công nghệ?

A. 25

B. 20

C. 15

D. 30

CÂU HỎI SỐ 25 Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam (sau đổi tên thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam) ra đời trong thời gian nào?

A. Tháng 3-1946

B. Tháng 6-1947

C. Tháng 6-1946 

D. Tháng 5-1946

CÂU HỎI SỐ 26 Năm 2020, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt bao nhiêu triệu lượt khách?

A. 3,8 triệu

B. 4,8 triệu

C. 6,8 triệu

D. 5,8 triệu

CÂU HỎI SỐ 27 Đâu là phương châm trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

A .Đoàn mạnh, Hội rộng

B. Đoàn rộng, Hội mạnh

C. Đoàn mạnh, Hội mạnh

D. Đoàn tiêu biểu, Hội rộng rãi

CÂU HỎI SỐ 28 Sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và quan hệ sản xuất tương ứng tạo thành:

A. Cơ sở hạ tầng

B. Hình thái kinh tế -xã hội

C. Tồn tại xã hội

D. Phương thức sản xuất

CÂU HỎI SỐ 29 Người nói: “Chớ nịnh hót người trên. Chớ xem thường người dưới. Thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết.” Câu trên nằm trong tác phẩm nào của Bác?

A. Nói chuyện tại Đại hội nhân dân thủ đô (8-1960)

B. Cần kiệm liêm chính (6-1949)

C. Đường cách mệnh (1927)

D. Dân vận (1949)

CÂU HỎI SỐ 30 Chính sách nào không phải là đường lối đổi mới nước ta sau đại hội Đảng lần thứ VI:

A. Tăng cường giao lưu hợp tác với các nước

B. Dân chủ hóa đời sống kinh tế xã hội

C. Xây dựng nền kinh tế thị trường, đinh hướng XHCN

D. Xây dựng nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp

CÂU HỎI SỐ 31 Ai là tác giả của tác phẩm “Utôpi” (Không tưởng)?

A. H. Xanh Ximông

B. Tômát Morơ

C. Mê li ê

D. Cămpanela

CÂU HỎI SỐ 32 Tên thật của anh Kim Đồng là gì?

A. Nông Văn Thàn

B. Nông Văn Dền

C. Nông Văn Minh

D. Nông Văn Thế

CÂU HỎI SỐ 33 Hiện nay, có bao nhiêu Hội Sinh viên cấp tỉnh trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam?

A. 24

B. 28

C. 27

D. 2

CÂU HỎI SỐ 34 Năm 1369, Hồ Quý Ly cho ban hành tờ Thông bảo hội sao, là loại tiền nào sau đây?

A. Tiềm Polyme

B. Tiền giấy

C. Tiền đồng

D. Tiền kẽm

CÂU HỎI SỐ 36 Đâu là một trong ba nhiệm vụ đột phá được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

A. Triển khai sâu rộng các chương trình đồng hành với thanh niên

B. Triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo

C. Triển khai sâu rộng phong trào “Thanh niên tình nguyện”

D. Triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

CÂU HỎI SỐ 37 Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã nhắc lại quan điểm trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khi đề cập đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Hãy cho biết quan điểm đó?

A. Tất cả vì đàn em thân yêu

B. Phát huy quyền tham gia của trẻ em

C. Dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em – tương lai của đất nước

D. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai

CÂU HỎI SỐ 38 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra thông báo số 86 công nhận Hội Sinh viên Việt Nam là một tổ chức chính trị-xã hội của sinh viên Việt Nam vào năm nào?

A. Năm 1993

B. Năm 1995

C. Năm 1992

D. Năm 1994

CÂU HỎI SỐ 39 Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Trong Thư gửi các hoạ sĩ nhân dịp triển lãm hội hoạ 1951, Hồ Chí Minh viết: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một … Anh chị em là chiến sĩ trên … ấy”.

A. chiến trận

B. mặt trận

C. đấu trường

D. chiến trường

CÂU HỎI SỐ 40 Đâu là mục tiêu được xác định nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên theo Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030?

A. Đến năm 2030, tỉ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 8%; tỉ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 6%

B. Đến năm 2030, tỉ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 6%; tỉ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 7%

C. Đến năm 2030, tỉ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 8%; tỉ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 7%

D. Đến năm 2030, tỉ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 7%; tỉ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 6%

2. Cuộc thi Ánh sáng soi đường năm 2023 lần thứ 5

Cuộc thi ánh sáng soi đường được tổ chức thành 6 tuần thi về các nội dung như Triết học, kinh tế học, Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, danh nhân, phong trào trong và ngoài nước,…

Đối tượng tham gia: Sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước (trừ các sinh viên theo ngành triết học, kinh tế chính trị,…)

Cách thức dự thi: Để tham gia cuộc thi, các bạn truy cập vào trang web https://anhsangsoiduong.com.vn/

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứu V năm 2023. Đáp án được Gocdoday cập nhật theo từng đợt thi. Theo dõi Gocdoday để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.