Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
5/5 - (2 bình chọn)

Ngày 29/3/2023 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, Ban Tổ chức Cuộc thi phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 15/6/1933 – 15/6/2023”. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án của cuộc thi này nhé!

1. Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 5

Câu hỏi 1 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV được tổ chức ở địa điểm nào?

Thị trấn Đồng Bành, huyện Chi Lăng

Thị xã Lạng Sơn

Thị Trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc

Xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Câu hỏi 2 Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn được thành lập tại địa điểm nào?

Tại Quang Tiến, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn

Tại Kha Hạ, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn

Tại Khuôn Bồng, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn

Tại Khuổi Nọi, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn

Câu hỏi 3 Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn lúc mới thành lập gồm bao nhiêu chiến sĩ?

35 chiến sĩ

34 chiến sĩ

32 chiến sĩ

33 chiến sĩ

Câu hỏi 4 Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn được thành lập có mấy đảng viên?

9 đảng viên

3 đảng viên

5 đảng viên

7 đảng viên

Câu hỏi 5 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV diễn ra vào thời gian nào?

Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2010

Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2009

Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2011

Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2008

Câu hỏi 6 Năm 2022, có bao nhiêu xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã?

160/200 xã, phường, thị trấn

190/200 xã, phường, thị trấn

180/200 xã, phường, thị trấn

170/200 xã, phường, thị trấn

Câu hỏi 7 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ III diễn ra vào thời gian nào?

Từ ngày 25 đến ngày 31/8/1953

Từ ngày 25 đến ngày 31/8/1950

Từ ngày 25 đến ngày 31/8/1951

Từ ngày 25 đến ngày 31/8/1952

Câu hỏi 8 Năm 2022, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (GRDP) là bao nhiêu %?

Đạt 5,22%

Đạt 8,22%

Đạt 7,22%

Đạt 6,22%

Câu hỏi 9 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra bao nhiêu chỉ tiêu chủ yếu?

18 chỉ tiêu chủ yếu

20 chỉ tiêu chủ yếu

22 chỉ tiêu chủ yếu

19 chỉ tiêu chủ yếu

Câu hỏi 10 Năm 1933 phong trào quần chúng cách mạng phát triển ở những khu vực nào?

Hồng Phong

Thụy Hùng

Cả 3 phương án đều đúng

Phú Xá

Câu hỏi 11 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ III bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm bao nhiều đồng chí?

14 đồng chí

15 đồng chí

13 đồng chí

16 đồng chí

Câu hỏi 12 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIII diễn ra vào thời gian nào?

Từ ngày 01 đến ngày 04/01/2001

Từ ngày 01 đến ngày 04/01/2003

Từ ngày 01 đến ngày 04/01/2000

Từ ngày 01 đến ngày 04/01/2002

Câu hỏi 13 Chỉ huy trưởng đầu tiên của Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn là ai?

Đồng chí Chu Văn Tấn

Đồng chí Lương Văn Tri

Đồng chí Nguyễn Cao Đàm

Đồng chí Nguyễn Văn Thái

Câu hỏi 14 Năm 2022, bình quân thu nhập đầu người (GRDP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt bao nhiêu triệu đồng?

60,72 triệu đồng

70,72 triệu đồng

51,72 triệu đồng

50,72 triệu đồng

Câu hỏi 15 Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn thành lập thời gian nào? tại đâu?

Giữa năm 1934, tại xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng

Giữa năm 1933, tại thôn Khòn Pheo, xã Thụy Hùng, châu Văn Uyên (nay là xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc)

Giữa năm 1935, tại xã Thụy Hùng, châu Văn Uyên

Giữa năm 1936, tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc

2. Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 4

Câu hỏi 1 Chỉ huy trưởng đầu tiên của Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn là ai?

Đồng chí Nguyễn Văn Thái

Đồng chí Lương Văn Tri 

Đồng chí Nguyễn Cao Đàm

Đồng chí Chu Văn Tấn

Câu hỏi 2 Năm 2022, bình quân thu nhập đầu người (GRDP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt bao nhiêu triệu đồng?

51,72 triệu đồng

50,72 triệu đồng

60,72 triệu đồng

70,72 triệu đồng

Câu hỏi 3 Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn thành lập thời gian nào? tại đâu?

Giữa năm 1936, tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc

Giữa năm 1935, tại xã Thụy Hùng, châu Văn Uyên

Giữa năm 1933, tại thôn Khòn Pheo, xã Thụy Hùng, châu Văn Uyên (nay là xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc)

Giữa năm 1934, tại xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng

Câu hỏi 4 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ III bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm bao nhiều đồng chí?

13 đồng chí

16 đồng chí

14 đồng chí

15 đồng chí

Câu hỏi 5 Năm 2022, có bao nhiêu xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã?

190/200 xã, phường, thị trấn

180/200 xã, phường, thị trấn

170/200 xã, phường, thị trấn

160/200 xã, phường, thị trấn

Câu hỏi 6 Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn được thành lập có mấy đảng viên?

3 đảng viên

9 đảng viên

5 đảng viên

7 đảng viên

Câu hỏi 7 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV được tổ chức ở địa điểm nào?

Xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Thị Trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc

Thị xã Lạng Sơn

Thị trấn Đồng Bành, huyện Chi Lăng

Câu hỏi 8 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV diễn ra vào thời gian nào?

Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2008

Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2009

Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2011

Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2010

Câu hỏi 9 Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn được thành lập tại địa điểm nào?

Tại Quang Tiến, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn

Tại Khuôn Bồng, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn

Tại Khuổi Nọi, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn

Tại Kha Hạ, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn

Câu hỏi 10 Năm 1933 phong trào quần chúng cách mạng phát triển ở những khu vực nào?

Thụy Hùng

Phú Xá

Cả 3 phương án đều đúng

Hồng Phong

Câu hỏi 11 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ III diễn ra vào thời gian nào?

Từ ngày 25 đến ngày 31/8/1951

Từ ngày 25 đến ngày 31/8/1952

Từ ngày 25 đến ngày 31/8/1950

Từ ngày 25 đến ngày 31/8/1953

Câu hỏi 12 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra bao nhiêu chỉ tiêu chủ yếu?

22 chỉ tiêu chủ yếu

20 chỉ tiêu chủ yếu

18 chỉ tiêu chủ yếu

19 chỉ tiêu chủ yếu

Câu hỏi 13 Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn lúc mới thành lập gồm bao nhiêu chiến sĩ?

33 chiến sĩ

32 chiến sĩ

35 chiến sĩ

34 chiến sĩ

Câu hỏi 14 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIII diễn ra vào thời gian nào?

Từ ngày 01 đến ngày 04/01/2001

Từ ngày 01 đến ngày 04/01/2003

Từ ngày 01 đến ngày 04/01/2000

Từ ngày 01 đến ngày 04/01/2002

Câu hỏi 15 Năm 2022, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (GRDP) là bao nhiêu %?

Đạt 6,22%

Đạt 7,22%

Đạt 8,22%

Đạt 5,22%

3. Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 3

Câu hỏi 1 Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Tràng Định được thành lập tại địa điểm nào?

Thôn Nà Pài, xã Phi Mỹ (nay là xã Tri Phương)

Thôn Nà Mè, xã Phi Mỹ (nay là xã Tri Phương)

Thôn Nà Ván, xã Phi Mỹ (nay là xã Tri Phương)

Thôn Nà Han, xã Phi Mỹ (nay là xã Tri Phương)

Câu hỏi 2 Đảng bộ đặc biệt Long Châu được thành lập vào thời gian nào?

Cuối năm 1933, đầu năm 1934

Cuối năm 1930, đầu năm 1931

Cuối năm 1932, đầu năm 1933

Cuối năm 1931, đầu năm 1932

Câu hỏi 3 Cuối năm 1931, đồng chí Hoàng Văn Thụ chỉ đạo tuyên truyền, vận động, tập hợp được bao nhiêu tổ chức quần chúng cách mạng?

8 tổ chức

9 tổ chức

11 tổ chức

10 tổ chức

Câu hỏi 4 Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn được thành lập vào thời gian nào?

Ngày 23/02/1943

Ngày 23/02/1942

Ngày 23/02/1940

Ngày 23/02/1941

Câu hỏi 5 Năm 2022, tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng được bao nhiêu km đường bê tông giao thông nông thôn?

450km

300km

350km

400km

Câu hỏi 6 Đồng chí Hoàng Văn Thụ được chỉ định làm Bí thư Đảng bộ đặc biệt Long Châu vào năm nào?

Năm 1932

Năm 1933

Năm 1931

Năm 1930

Câu hỏi 7 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ II bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm bao nhiều đồng chí?

13 đồng chí

15 đồng chí

14 đồng chí

16 đồng chí

Câu hỏi 8 Năm 2022, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là bao nhiêu?

85,40%

90,40%

80,60%

90,20%

Câu hỏi 9 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV bầu Ban Chấp hành gồm bao nhiều đồng chí?

59 đồng chí

57 đồng chí

61 đồng chí

55 đồng chí

Câu hỏi 10 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ III được tổ chức ở địa điểm nào?

Thôn Nà Chà, xã Hồng Phong, huyện Văn Uyên

Thôn Khòn Quyền, xã Hồng Phong, huyện Văn Uyên

Thôn Còn Làng, xã Hồng Phong, huyện Văn Uyên

Thôn Còn Vèn, xã Hồng Phong, huyện Văn Uyên

Câu hỏi 11 Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Tràng Định được thành lập vào thời gian nào?

Ngày 11/4/1940

Ngày 11/4/1938

Ngày 11/4/1939

Ngày 11/4/1937

Câu hỏi 12 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI diễn ra vào thời gian nào?

Từ ngày 27 đến ngày 29/10/2014

Từ ngày 27 đến ngày 29/10/2016

Từ ngày 27 đến ngày 29/10/2017

Từ ngày 27 đến ngày 29/10/2015

Câu hỏi 13 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ II diễn ra vào thời gian nào?

Từ ngày 25 đến ngày 29/6/1950

Từ ngày 25 đến ngày 29/6/1951

Từ ngày 25 đến ngày 29/6/1949

Từ ngày 25 đến ngày 29/6/1948

Câu hỏi 14 Bí thư Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Tràng Định là ai?

Đồng chí Hoàng Kim Sơn

Đồng chí Hoàng Văn Cường

Đồng chí Triệu Dín Nè

Đồng chí Bế Văn Bính 

Câu hỏi 15 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI bầu Ban Chấp hành gồm bao nhiều đồng chí?

59 đồng chí

53 đồng chí

57 đồng chí

55 đồng chí

4. Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 2

Câu hỏi 1 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khoá XVI bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm bao nhiều đồng chí?

15 đồng chí

17 đồng chí

19 đồng chí

13 đồng chí

Câu hỏi 2 Đến hết năm 2022, toàn tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu trường đạt chuẩn quốc gia?

369 trường

469 trường

269 trường

169 trường

Câu hỏi 3 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII bầu bao nhiêu đồng chí ủy viên Ban Chấp hành?

45 đồng chí

49 đồng chí

61 đồng chí

53 đồng chí

Câu hỏi 4 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ Nhất được tổ chức ở địa điểm nào?

Bản Nâng, xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Bản Đao, xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Bản Đáp, xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Kéo Coong, xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Câu hỏi 5 Cuối năm 1929, tại Long Châu (Trung Quốc), các đồng chí nào của tỉnh Lạng Sơn được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng?

Hoàng Văn Nọn

Hoàng Đình Giong

Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri

Mã Khánh Phương

Câu hỏi 6 GDP bình quân theo đầu người giai đoạn 2006 – 2010 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt bao nhiêu USD?

Đạt 790 USD

Đạt 650 USD

Đạt 1.000 USD

Đạt 820 USD

Câu hỏi 7 Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Bắc Sơn được thành lập tại địa điểm nào?

Tại thôn Mỏ Tát, xã Vũ Lăng (nay là xã Tân Hương)

Tại thôn Nà Tấu, xã Vũ Lăng (nay là xã Tân Hương)

Tại thôn Nà Pán, xã Vũ Lăng (nay là xã Tân Hương)

Tại thôn Đon Úy, xã Vũ Lăng (nay là xã Tân Hương)

Câu hỏi 8 Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Bắc Sơn được thành lập vào thời gian nào?

Ngày 25/9/1935

Ngày 25/9/1937

Ngày 25/9/1936

Ngày 25/9/1934

Câu hỏi 9 Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Bắc Sơn là ai?

Đồng chí Đường Văn Thông

Đồng chí Đường Văn Tư

Đồng chí Nguyễn Văn Phòng

Đồng chí Hoàng Doãn Tạo

Câu hỏi 10 Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 03/02/1933

Ngày 03/02/1930

Ngày 03/02/1932

Ngày 03/02/1931

Câu hỏi 11 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ Nhất bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm bao nhiều đồng chí?

10 đồng chí

13 đồng chí

12 đồng chí

11 đồng chí

Câu hỏi 12 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ II được tổ chức ở địa điểm nào?

Thôn Nà Đồng, xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Thôn Nà Dài, xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Thôn Kéo Coong, xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Thôn Nà Vước, xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Câu hỏi 13 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII diễn ra vào thời gian nào?

Từ ngày 25 đến ngày 27/9/2021

Từ ngày 25 đến ngày 27/9/2020

Từ ngày 25 đến ngày 27/9/2018

Từ ngày 25 đến ngày 27/9/2019

Câu hỏi 14 Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập trên cơ sở các tổ chức Cộng sản nào?

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

An Nam Cộng sản Đảng

Đông Dương Cộng sản Đảng

Cả 3 phương án đều đúng

Câu hỏi 15 Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã chỉ đạo hoàn thành phổ cập trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh năm nào?

Năm 2005

Năm 2008

Năm 2007

Năm 2006

5. Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 1

Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tuần 1 được diễn ra từ ngày 3/4 – 10/4.

Câu hỏi 1: Đến cuối năm 1934, tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu đảng viên?

10 đảng viên

20 đảng viên

15 đảng viên

25 đảng viên

Câu hỏi 2: Ban Cán sự Đảng tỉnh Lạng Sơn được thành lập vào thời gian nào?

Tháng 8/1936

Tháng 8/1934

Tháng 8/1933

Tháng 8/1935

Câu hỏi 3 Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được diễn ra thời gian nào?

Từ ngày 06/01/1932 đến ngày 07/02/1932

Từ ngày 06/01/1931 đến ngày 07/02/1931

Từ ngày 06/01/1930 đến ngày 07/02/1930

Từ ngày 06/01/1933 đến ngày 07/02/1933

Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 4 Ngày 23/02/1960, Bác Hồ nói chuyện với đồng bào và Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn tại địa điểm nào?

Sân vận động Đông Kinh

Nhà thi đấu thể thao tỉnh

Quảng trường Hùng Vương

Trung tâm văn hoá tỉnh

Câu hỏi 5 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức tỉnh Lạng Sơn vào thời gian nào?

Ngày 23/5/1960

Ngày 23/4/1960

Ngày 23/02/1960

Ngày 23/3/1960

Câu hỏi 6 Tỉnh Lạng Sơn được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ năm nào?

Năm 1997

Năm 1987

Năm 1977

Năm 1967

Câu hỏi 7 Từ năm 1933 đến nay Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức bao nhiêu kỳ đại hội?

17 kỳ đại hội

15 kỳ đại hội

16 kỳ đại hội

18 kỳ đại hội

Câu hỏi 8 Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào năm nào?

Năm 1924

Năm 1926

Năm 1927

Năm 1925

Câu hỏi 9 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ I diễn ra vào thời gian nào?

Từ ngày 15 đến ngày 19/6/1948

Từ ngày 15 đến ngày 19/6/1945

Từ ngày 15 đến ngày 19/6/1947

Từ ngày 15 đến ngày 19/6/1946

Câu hỏi 10 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII có bao nhiêu đại biểu tham dự?

Có 350 đại biểu

Có 370 đại biểu

Có 360 đại biểu

Có 348 đại biểu

Câu hỏi 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khoá XVII bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm bao nhiều đồng chí?

17 đồng chí

13 đồng chí

19 đồng chí

15 đồng chí

Câu hỏi 12 Tỉnh ủy lâm thời Lạng Sơn được kiện toàn, củng cố vào tháng, năm nào?

Tháng 5/1945

Tháng 6/1945

Tháng 8/1945

Tháng 7/1945

Câu hỏi 13 Hội nghị kiện toàn củng cố Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Lạng Sơn tổ chức tại địa điểm nào?

Tại Khau Hương, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia

Tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia

Tại Nà Lò, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia

Tại Khu rừng Khau Kham, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia

Câu hỏi 14 Đồng chí Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri được kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên vào thời gian nào?

Cuối năm 1929

Cuối năm 1926

Cuối năm 1928

Cuối năm 1927

Câu hỏi 15 Đơn vị nào được Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc chiến tranh bảo vệ Biên giới phía Bắc năm 1979?

Đại đội 5 cơ động Công an nhân dân vũ trang (Bộ đội biên phòng) tỉnh Lạng Sơn

Cả 3 phương án đều đúng

Đồn biên phòng Hữu Nghị, Đồn biên phòng Pò Mã

Đội cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Lạng Sơn)

Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống đảng bộ tỉnh Lạng Sơn6. Cách tham gia cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Cách tham gia:

Để tham gia thi, các bạn truy cập tại đây. Nếu chưa có tài khoản các bạn tiến hành đăng ký tài khoản mới. Nếu đã có tài khoản, các bạn chỉ cần nhập thông tin đăng nhập để dự thi. Mỗi tuần sẽ có 15 câu hỏi.

Thời gian diễn ra cuộc thi:

Cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống đảng bộ tỉnh Lạng Sơn diễn ra trong thời gian 05 tuần liên tục, bắt đầu thi tuần thứ nhất từ 9h00 ngày 03/4/2023, kết thúc vào ngày 08/5/2023, thời gian thi được tính từ 10h00 thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9h00 thứ hai tuần kế tiếp.

  • Tuần 1: Từ ngày 3/4 đến ngày 9/4/2023
  • Tuần 2: Từ ngày 10/4 đến ngày 16/4/2023
  • Tuần 3: Từ ngày 17/4 đến ngày 23/4/2023
  • Tuần 4: Từ ngày 24/4 đến ngày 30/4/2023
  • Tuần 5: Từ ngày 30/4 đến ngày 8/5/2023

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc đáp án cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. Theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều cuộc thi hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.