Các mẫu bài dự thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Các mẫu bài dự thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024
5/5 - (1 bình chọn)

Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư được phát động vào ngày 24/1/2024 nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Cùng Gocdoday tham khảo một số mẫu bài dự thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bài viết này nhé!

1. Mẫu bài dự thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 mới nhất

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ bản chất chống cộng, đang tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta, mũi nhọn là tấn công vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng. Vì vậy, đẩy mạnh đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Chủ nghĩa Mác-Lênin là một học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn duy nhất phản ánh đúng quy luật vận động của tự nhiên, xã hội và tư duy. Cho đến nay, chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại, là thế giới quan, phương pháp luận khoa học đúng đắn để nhận thức và cải tạo thế giới; là “kim chỉ nam” cho hoạt động của các đảng cộng sản và công nhân trong cuộc đấu tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ ách áp bức, bóc lột, bất công và xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới.

Do bản chất khoa học và cách mạng nói trên, nên ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình tồn tại, phát triển, chủ nghĩa Mác-Lênin luôn bị các thế lực thù địch, phản động và cả thế giới tư bản chủ nghĩa tìm mọi phương cách, sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn xấu xa hòng phê phán, xuyên tạc, bôi nhọ, bóp méo, công kích, đả phá rất quyết liệt. Càng về sau sự chống phá đó càng trở nên điên cuồng, quyết liệt với quy mô mang tính toàn cầu.

Ở Việt Nam hiện nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trên con đường phát triển, nhưng với những thành tựu vĩ đại và có ý nghĩa của hơn ba mươi lăm năm đổi mới đã chứng minh con đường chúng ta đi là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Điều đó chứng tỏ chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh chẳng những không lạc hậu mà còn có sức sống bền vững, giá trị trường tồn và chưa có một học thuyết nào có thể thay thế được. Chỉ có những ai run sợ trước bản chất khoa học, cách mạng và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mới cố tình xuyên tạc, không thừa nhận điều hiển nhiên nói trên.

Thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tuy có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả, nhưng nhìn chung có mặt còn hạn chế. Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị chưa đồng bộ, hiệu quả; việc định hướng tư tưởng, phản bác các thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, phản động trên mạng xã hội, internet còn bị động; việc khai thác những lợi thế của thông tin điện tử, mạng xã hội… để tuyên truyền và phản tuyên truyền còn hạn chế. Một bộ phận người dân mất cảnh giác khi tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin trên internet, mạng xã hội. Công tác tuyên truyền, quảng bá những thành tựu của đất nước, những mô hình mới có hiệu quả, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực còn hạn chế, chưa đủ sức “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” … nên chưa hạn chế được những tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch.

Các mẫu bài dự thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Thời gian tới, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức trước sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội toàn cầu và sự tuyên truyền, chống phá quyết liệt, tinh vi của các phần tử xấu, thế lực phản động, thù địch để thúc đẩy sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ cũng như những vấn đề mới nảy sinh, những diễn biến phức tạp của những mâu thuẫn xã hội … Trong bối cảnh trên, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị” là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Để bảo vệ, phát triển và kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cần quan tâm thực hiện một số việc sau đây:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và đảng viên về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới. Đây là giải pháp cơ bản, đồng thời cũng là yêu cầu đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nhận thức rõ trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay. Đây thực chất là cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa tư tưởng của giai cấp công nhân với tư tưởng tư sản, giữa chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản và các thế lực thù địch, phản động. Đây cũng là cuộc đấu tranh bảo vệ những thành quả cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã đổ bao xương máu mới có được. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này, Đảng phải trong sạch, vững mạnh, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu và là tấm gương sáng về lời nói và hành động vì Đảng, vì Tổ quốc và vì nhân dân để dân tin và dân theo Đảng.

Cần nhận thức đúng mối quan hệ giữa “bảo vệ” và “đấu tranh” trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây là hai hoạt động cơ bản, gồm bảo vệ và đấu tranh, theo phương châm “xây” và “chống” trong công tác tư tưởng của Đảng, trong đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề quan trọng hàng đầu, được đặt lên trước; còn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là cơ bản, quyết liệt, hiệu quả, và suy cho cùng đây cũng chính là để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tốt hơn.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những vấn đề cốt lõi, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để cán bộ, đảng viên và nhân dân có thế giới quan và nhân sinh quan đúng đắn, tự trang bị cho mình sức đề kháng tốt, phân biệt được đúng-sai để có hành động có ích cho Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Gắn với “bảo vệ”, phải đẩy mạnh “đấu tranh” phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là hoạt động tất yếu và cấp bách với mục đích đưa ra những căn cứ lý luận khoa học và thực tiễn vững chắn để vạch trần bản chất phản khoa học, phản cách mạng, phi thực tế của các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào hệ tư tưởng của Đảng, vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là việc làm phải kiên trì và có bản lĩnh vững vàng, phải có dũng khí và nghệ thuật đấu tranh trên mặt trận lý luận, tư tưởng.

Hai là, tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, mang ý nghĩa sống còn của Đảng ta là: kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong nội bộ và sự đồng thuận trong nhân dân để tạo sức mạnh tổng hợp trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chính trị hiện nay; tạo sức đề kháng trong mỗi người Việt Nam trước sự tác động, lôi kéo, mua chuộc của các thế lực thù địch.

Muốn phản bác có hiệu quả và mang tính chiến đấu cao, những người làm công tác tư tưởng, tuyên truyền không chỉ phải nắm vững bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chủ trương của Nhà nước, mà còn phải am hiểu tình hình đất nước và bằng lý lẽ, lập luận sắc bén để thuyết phục…

Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật An ninh mạng; các quy tắc ứng xử trên môi trường mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về quyền thông tin, phạm vi thông tin khi tham gia các mạng xã hội. Mỗi người phải ý thức được quyền, nghĩa vụ của mình khi tham gia các mạng xã hội để không trở thành “cái loa” không công hay vô trình trở thành “cộng tác viên”, tiếp tay các thế lực phản động, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tự do, dân chủ, đưa tin bịa đặt, sai sự thật.

Bốn là, cấp ủy, người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên để có biện pháp giải quyết kịp thời. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội phải cụ thể, chính xác (về nội dung, đối tượng) để có biện pháp xử lý cụ thể. Tuyệt đối không được dựa vào “tin đồn” theo kiểu “nghe nói” mà không có chủ thể cụ thể. Phát hiện sớm những đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây ảnh hưởng xấu đến nội bộ cơ quan, tổ chức. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các thế lực phản động, thù địch, phần tử hận thù, bất mãn, cơ hội chính trị, kém hiểu biết … để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của chúng. Khi phát hiện các vụ việc, sự kiện “nhạy cảm” có thể trở thành “điểm nóng”, cần tích cực, khẩn trương, chỉ đạo thống nhất, đồng loạt công tác đấu tranh phản bác, kể cả trên mạng xã hội và các công cụ truyền thông. Điều quan trọng là phải biết đối tượng chống phá là ai; nội dung, hình thức chống phá của họ là gì; âm mưu, thủ đoạn tiến hành của họ; đối tượng mà họ hướng tới là ai … Có như vậy thì chúng ta mới có đối sách đấu tranh phù hợp, hiệu quả.

Năm là, đối diện với kẻ thù tư tưởng được tổ chức khá chu đáo, được trang bị vũ khí lý luận và tư tưởng, khoa học công nghệ và phương tiện hiện đại, có âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, cần xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt, chuyên trách tinh gọn, đủ mạnh, có trình độ hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật, am hiểu tình hình thực tiễn của đất nước, của thế giới, có tâm huyết, bản lĩnh, dũng khí và nghệ thuật đấu tranh, vượt qua mọi cám dỗ để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị./.

2. Bài dự thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 dành cho giáo viên

Các mẫu bài dự thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân…

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”.

Đội ngũ giáo viên luôn tiên phong trong mọi hoạt động, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để bảo vệ, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là nội dung cơ bản, vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa là công việc tự giác, thường xuyên của mỗi giáo viên.

Từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ, Quận ủy Hoàng Mai, Chi bộ trường THCS Hoàng Văn Thụ đã rất quan tâm lãnh đạo triển khai các nội dung của Nghị quyết trên tất cả các phương diện, đồng thời không ngừng sáng tạo các hình thức, phương pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, đạt hiệu quả. Nhận thức rõ vai trò nòng cốt, tiên phong của đội ngũ giáo viên trong thực hiện Nghị quyết 35, thời gian qua, Chi bộ trường THCS Hoàng Văn Thụ đã dành sự quan tâm đặc biệt nhằm phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên trong tất cả các lĩnh vực chính thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch tại Chi bộ. Đội ngũ giáo viên của trường cũng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt bậc và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Để phát huy được vai trò hạt nhân chính trị của giáo viên nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, chi bộ nhà trường đã và đang thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho giáo viên.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng ta, về ngành giáo dục,… nhằm thu hút đông đảo giáo viên tham gia. Đây là những quan điểm, tư tưởng đã được C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra trong quá trình hoạt động cách mạng. Đó là những tri thức lý luận có tính cách mạng và khoa học; là vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng toàn nhân loại. Vì vậy, việc học tập lý luận chính trị chính giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó đặc biệt là giáo viên hiểu đúng bản chất, vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam; đồng thời, hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Hai là, chi bộ chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động giáo viên tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho giáo viên về Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng cho giáo viên thật sáng tạo, linh hoạt, sinh động với mục tiêu là giáo dục cho giáo viên sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giúp giáo viên trong việc nhận diện và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. Các buổi sinh hoạt của chi bộ tại trường luôn phát huy hiệu quả.

Ba là, phải am hiểu, biết quan sát, phát hiện, tỉnh táo quan sát kỹ để đọc, xem, tìm hiểu về những gì liên quan đến lĩnh vực tư tưởng hiển thị trên hệ thống mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam hiện nay như Facebook, Zalo, Youtube… và biết xử lý vấn đề trong sử dụng mạng xã hội. Khi phát hiện một tình huống có vấn đề, một nội dung được cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ, bàn luận nhiều thì mở rộng phạm vi đọc, xem ở các bình luận (comment), các bài chia sẻ, đường dẫn liên quan, tự mình đánh giá, nhận xét và dự kiến phương án xử lý (ủng hộ hay phản bác). Điều này, đội ngũ giáo viên làm chủ thông tin mới, rút ra những kết luận, kinh nghiệm cần thiết, vũ trang kiến thức thiết thực trên môi trường mạng để làm vốn kiến thức thực tiễn khi tuyên truyền, giảng dạy đủ năng lực để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mới đủ sức thuyết phục cư dân mạng, mới đủ trí tuệ, bản lĩnh để phê phán các quan điểm và hành vi sai trái, thù địch.

Bốn là, xây dựng lực lượng nòng cốt trong hội đồng sư phạm nhà trường Kiện toàn đội ngũ giáo viên, tuyên truyền viên; xây dựng nhiều giải pháp thực tế, linh động và sáng tạo nhằm tạo ra sức đề kháng mạnh, đủ sức “miễn dịch” trước âm mưu và thủ đoạn nguy hiểm của các thế lực chống phá.

Được thành lập vào năm 1924, trường THCS Hoàng Văn Thụ là ngôi trường giàu truyền thống của quận Hoàng Mai. Nhiều năm gần đây, trường THCS Hoàng Văn Thụ có đội ngũ giáo viên tâm huyết, học sinh chất lượng.

Năm học 2020- 2021, nhà trường có 3 giáo viên đạt giải công nghệ thông tin cấp thành phố, 3 giáo viên giỏi cấp quận, 1 giáo viên đoạt giải Nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi, 1 giáo viên đạt giải Nhất cụm THCS trong cuộc thi “Cô giáo tài năng duyên dáng”.

Đối với học sinh, 100% học sinh lớp 9 được xét tốt nghiệp THCS. Giải cấp quốc tế: Toán học ITMC 2021 đoạt 6 giải gồm: 2 Huy chương Vàng (HCV), 1 Huy chương Đồng (HCĐ) (vòng 1); 1 Huy chương Bạc (HCB), 1 HCĐ, 1KK (vòng 2)…

Năm học 2021 – 2022: Nhà trường được UBND Phường Hoàng Văn Thụ tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Học sinh: 100% học sinh lớp 9 được xết tốt nghiệp THCS.

Giải quốc gia: Tổng số 9 giải trong đó: Toán học ITMC 2022: 3 giải (1 HCV, 1 HCB, 1HCĐ) và 4 giải KK; Olympic Toán IMEC 2022 1 HCB.

Giải quốc tế: Toán học ITMC 2022: 3 giải (1 HCB, 1 HCĐ, 1 KK); Olympic Toán IMEC 2022 1 HCB. Giải quốc gia: 4 giải (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, 1 KK)…

Năm là, phát huy vai trò “nêu gương” của giáo viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mỗi giáo viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực học tập lý luận chính trị để trang bị kiến thức, đủ cơ sở lý luận để đấu tranh, phản bác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; xung kích trong công tác tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt theo phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đúng như lời Bác Hồ đề cao sứ mệnh của người thầy giáo: “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản? Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất…, những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh… Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng CNXH được? Vì vậy nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang”.

Tóm lại, chỉ khi có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm của người đảng viên, của người giáo viên; nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kỹ năng nắm bắt, sàng lọc, xử lý tốt thông tin, có tâm huyết và bản lĩnh chiến đấu của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, thì mỗi cán bộ, đảng viên mà đặc biệt là đội ngũ giáo viên trường THCS Hoàng Văn Thụ sẽ không còn thiếu tự tin, đắn đo, e ngại mà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá của các thế lực thù địch hiện nay./.

3. Bài dự thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước tình hình mới

MỞ ĐẦU

Hiện nay, các thế lực phản động, thù địch chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng một có hệ thống, tổ chức vô cùng tinh vi, xảo quyệt hơn và vô cùng nguy hiểm. Chúng chống phá liên tục trên mọi mặt, lĩnh vực, không chỉ thuần túy là vấn đề lý luận mà bao gồm tất cả những vấn đề thực tế mới phát sinh. Chúng xuyên tạc, phủ định chủ trương, chính sách về vai trò lãnh đạo về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là thủ đoạn không còn mới nhưng chúng luôn coi đây là trọng điểm chống phá với các chiêu trò rất mới và tinh vi. Chúng xuyên tạc, phủ định đường lối chính trị, tư tưởng, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam. Chúng cố tình quên đi vấn đề thể hiện tính biện chứng trong quy luật của cuộc sống là giải phóng giai cấp, giải phóng con người, giải phóng dân tộc. Điều này gắn liền với mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội.

NỘI DUNG

I. Khái quát về nền tảng tư tưởng của Đảng

1. Khái niệm chung

Đảng Cộng sản Việt Nam: Là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nông dân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân và nông dân lao động. Là tổ chức chính trị duy nhất được hiến pháp Việt Nam 2013 công nhận. Đảng cộng sản Việt Nam lấy nền tảng cốt lõi là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để hoạt động và phát triển.

Nền tảng tư tưởng của Đảng được khẳng định tại “cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 2011” và được khẳng định là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác- Lênin là học thuyết lý luận sâu rộng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, mà căn bản, quan trọng, cốt lõi, gồm: Triết học, Kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.

2. Nguồn gốc về nền tảng tư tưởng của Đảng

Học thuyết về chủ nghĩa cộng sản là do một số nhà kinh điển dày công nghiên cứu từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX trên cơ sở thực tiễn chủ nghĩa tư bản đã dẫn bước qua giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, phong trào đấu tranh giai cấp của nhân dân lao động trên toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu to lớn: Công xã Paris, Cách mạng tháng 10 Nga, sự thành lập liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô – Viết, giải thoát hàng trăm triệu nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến và tư bản.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự ứng dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện thực tiễn của nước ta, tiếp nối và phát triển những giá trị truyền thống cao đẹp của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa đặc biệt của nhân loại; là tài sản tinh thần đặc biệt quý báu và vô giá của Đảng và dân tộc ta, tư tưởng của người mãi dẫn đường cho sự nghiệp cách mạng của chúng ta.

Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam là các học thuyết, những tư tưởng được ra đời trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn minh của trí tuệ nhân loại; luôn luôn được bồi đắp, hoàn thiện bởi những kết quá sáng tạo mới nhất của khoa học và kinh nghiệm thực tiễn lịch sử trong nước và quốc tế.

Các mẫu bài dự thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

II. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam

1. Yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Với vị trí, vai trò đặc biệt nêu trên, nền tảng tư tưởng luôn là đối tượng và mục tiêu phá hoại của những kẻ thù địch phản động. Chúng thường tìm mọi cách vu khống, bịa đặt, bôi nhọ, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, nhằm khiến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hoang mang, lệch hướng. Việc giữ gìn nền tảng tư tưởng được thực hiện từ rất lâu và ngày càng trở thành công việc quan trọng, thường xuyên và liên tục trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ chính trị về vấn đề “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Nghị quyết chỉ ra rõ một số vấn đề quan trọng như sau: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ quan điểm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng; bảo vệ chế độ, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc cái cách, xây dựng, đối mới đất nước và hợp tác quốc tế; bảo vệ an ninh quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Đó là nội dung quan trọng và cốt lõi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng Đảng; là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí truyền thông các cấp là chủ đạo; là việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị – Xã hội cùng cấp; của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

2. Giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng cộng sản Việt Nam

Thứ nhất, tiếp tục bổ sung, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đáp ứng với thực tiễn Việt Nam. Cùng lúc đó, bối cảnh thực tiễn đã có nhiều biến đổi, đặt ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết nên để tiếp tục kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết cần tiến hành các hoạt động nghiên cứu sâu hơn nữa về một số vấn đề cơ bản, nền tảng để tiếp tục khẳng định những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, đề xuất các vấn đề cần vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để phù hợp và thích nghi với thực tiễn với nước ta giai đoạn hiện nay.

Thứ hai, kiên trì, bền bỉ đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin; cần tiếp tục kiên quyết đấu tranh phản bác đối với những phương thức, thủ đoạn diễn biến hòa bình, phá hoại của một số thế lực thù địch. Trước hết, cần xác định những nội dung đang bị một số thế lực xuyên tạc, sau đó hình thành lý luận đấu tranh phản bác trên mọi lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, chuyển trọng tâm của việc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay là chủ yếu qua đấu tranh trên internet và mạng xã hội. Đây là một sự chuyển đổi vô cùng quan trọng để đáp ứng xu hướng phát triển của thời đại.

Thứ ba, các cơ quan có thẩm quyền cần chú ý tăng cường cơ sở vật chất – kỹ thuật, phương tiện phục vụ công tác bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng… góp phần đấu tranh phòng chống âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Đồng thời, từng cán bộ, đảng viên cần tự nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội; nghiêm chỉnh tuân thủ điều lệ và hoạt động của cơ quan, tổ chức nơi mình là thành viên.

KẾT LUẬN

Hơn 93 năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam luôn kiên trì với nền tảng tư tưởng của Đảng mà nòng cốt là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự kiên trì ấy chính là bài học cực kỳ quý báu cho mỗi chúng ta khi chúng ta sinh sống dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa khi tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiệm vụ này tuy còn nhiều khó khăn và gian khổ khi các thế lực chống phá luôn luôn tìm cách để lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhưng khi chúng ta luôn luôn giữ vững lập trường quan điểm chính trị vững vàng, luôn tôi luyện bản thân thì chúng ta sẽ giành thắng lợi.

4. Bài viết dự thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư

* Tóm tắt:

– Lịch sử phát triển và những thành tựu to lớn vĩ đại suốt 94 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc đường lói chính sách của Đảng trên không gian mạng của những phần tử chống đối đòi xóa bỏ Chủ nghĩa Mác Lê Nin – Tư tưởng Hồ Chí Minh và Điều 4 trong hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam nhằm làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động cán bộ, đảng viên và nhân dân “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”, từ đó mưu tính lật đổ chế độ XHCN ở nước ta.

– Công cuộc phòng chống tiêu cực tham nhũng đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo được niềm tin yêu trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong công cuộc đổi mới để phát triển đất nước.

Vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở trong thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, trong không gian mạng. Đề ra các giải pháp thiết thực giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhận thức đúng, phản bác các thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

– Tổng kết thực tiễn 93 năm dưới sự lãnh đạo sang suốt của Đảng, nhân dân ta đã làm nên những kỳ tích không thể phủ nhận được. Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải có nhận thức đúng nhằm chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài của của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và toàn dân ta.

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRƯỚC NHỮNG XUYÊN TẠC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Đất nước ta đang chuẩn bị kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng ta cũng vừa kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua 93 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách và đạt được những kết quả to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Những thành tựu đó là cơ sở lý luận khoa học để khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thế mà trong bối cảnh hiện tại, các thế lực thù địch phản động luôn tìm mọi thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước ta, với những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt. Như vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng phải được tăng cường hơn nữa, với những biện pháp phù hợp trong tình hình mới, và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng cũng cần được tăng cường, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng bản chất của sự việc, không bị mắc mưu kẻ địch nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước ta.

Trải qua lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta đã khẳng định và vận dụng, phát triển sang tạo chủ nghĩa Mác Lê Nin – tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Từ đó đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đấu tranh giải phóng dân tộc, chúng ta đã từng đánh thắng những kẻ xâm lược lớn mạnh hàng đầu thế giới.

Chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược mà đỉnh cao là chiến dịch HCM lịch sử Trong xây dựng và phát triển đất nước, đảng ta đã thực hiện đường lối đổi mới thành công, trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến nhanh và phức tạp, cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tuyên truyền, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, “Việt Nam là bạn với tất cả các nước trên thế giới”.

Tuy nhiên, khi đất nước ta càng đạt được những thành tựu phát triển to lớn thì các thế lực thù địch phản động đã tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam, chúng tuyên truyền phủ định chủ nghĩa Mác Lê Nin – tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ định con đường đi lên CNXH, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, thể chế chính trị chủ nghĩa xã hội, chúng tuyên truyền cổ xúy chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa thực dụng, tư tưởng dân tộc hẹp hòi, kích động, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội. Chúng lợi dụng tình hình bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, khó dự báo, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đi vào chiều sâu, nên có nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn rất mới chưa có tiền lệ, các thế lực thù địch phản động và các phần tử cơ hội chính trị càng tăng cường điên cuồng chống phá nước ta, chúng thay đổi phương thức thủ đoạn chống phá tuyên truyển xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn. Hoạt động của chúng có lúc âm thầm, có lúc công khai trắng trợn, thường tập trung vào những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị lớn của đất nước, hoặc sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, hay các thời điểm xẩy ra vụ việc phức tạp nhạy cảm. Tính chất nguy hiểm phức tạp của những phương thức thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch mơ hồ, hoài nghi hoang mang dao động trong nhân dân mà nhân tố chính là các phần tử bất mãn, từ đó tạo nên “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc chống đối trong xã hội: ngày 12/4/2023, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1975 ở quận Đống Đa, Hà Nội 6 năm tù về tội danh làm và tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trong thời gian từ 13/6/2018 đến 31/12/2020 Nguyễn Văn Thắng đã tham gia trả lời phỏng vấn các trang mạng và được đăng tải trên Intenet, 12 vi deo Clip có nhiều nội dung tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trong đó có 11 nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, 8 nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, 4 nội dung xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân.

– Một trong những âm mưu nguy hiểm đó chính là chúng tiến công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh, liên tục tuyên truyền kích động nhân dân đưa yêu sách đói xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, về quyền lãnh đạo của Đảng, chúng đơm đặt rằng như vậy là Đảng đứng ngoài hiến pháp, trên hiến pháp, rồi từ đó ra sức bóc lột nhân dân, xuyên tạc Đảng Cộng sản Việt Nam đã mắc sai lầm trong quản lý đất nước mãi mà không phát triển được. Thế nhưng chúng đã quên đi thành tựu thắng lợi to lớn vĩ đại của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng kể từ khi ra đời đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh thắng nhiều kẻ thù lớn mạnh trên thế giới, sau khi hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, Đảng chủ trương thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên CNXH.

Quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng, Nhà nước ta đã thu được nhiều thắng lợi quan trọng, từ một nước nông nghiệp lạc hậu, đời sống nhân dân đói khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, hạ tầng cơ sở kém phát triển. Đến nay nước ta đã đứng trong tốp đầu về xuất khẩu lương thực, thủy hải sản, đời sống nhân dân phát triển khá.

Gần đây, Đảng ta ra quy định những điều đảng viên không được làm, chúng cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam đã mục rỗng, thối nát, không quản lý được cán bộ, đảng viên, nội dung đưa ra chỉ là những chiêu bài chứ không có hiệu quả trong thực tế. thực chất cần khẳng định rằng quy định về kỷ luật Đảng là công tác hệ trọng để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đây là một việc làm thường xuyên, liên tục và mang tính kế thừa. Việc bổ sung những quy định mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo tính khách quan khoa học trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong bối cảnh hiện nay. Từ đó tổ chức Đảng, đảng viên có cơ sở căn cứ để rèn luyện, tu dưỡng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, do đó không thể lợi dụng vào một số quy định mới để xuyên tạc suy diễn vô căn cứ. Hơn nữa, công tác phòng chống tham nhũng đang được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị vào cuộc, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, với quan điểm chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rất rõ ràng “Đấu tranh phòng chống tham nhũng không thể chủ quan nóng vội, thỏa mãn, không được né tránh cầm chừng, trái lại phải rất kiên trì, không ngừng, không nghỉ và quyết tâm làm bằng được nhằm làm cho tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong sạch”, lấy lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cụ thể 10 năm qua chúng ta đã kiểm tra thi hành kỷ luật hơn 2.741 tổ chức Đảng, hơn 167.700 cán bộ đảng viên. Trong đó 7.390 cán bộ đảng viên do tham nhũng, 170 cán bộ do Trung ương quản lý, trong đó có 4 đảng viên là ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị.

Bất cứ một Đảng, Nhà nước, chế độ nào muốn tồn tại và phát triển, đều phải thực hiện nghiêm túc công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Thế mà các thế lực thù địch phản động lại rêu rao là: Đảng, Nhà nước ta thanh trừng nội bộ, tạo vây cánh, ê kíp làm việc… thật là những chiêu trò tuyên truyền lố bịch.

Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng phải được thực hiện thường xuyên liên tục, cần phải xử lý nghiêm nền tảng mạng xã hội vi phạm pháp luật, các cơ quan chức năng cũng cần sớm vào cuộc, yêu cầu Facebook, Youtube khẩn trương khắc phục hạn chế, khuyết điểm trên các tính năng mới này. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc sai sự thật, trái thuần phong mỹ tục trên mạng xã hội, đồng thời sẵn sàng triển khai các biện pháp ngăn chặn toàn bộ nội dung dịch vụ, ứng dụng mạng xã hội vi phạm pháp luật, nhằm bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Cùng với cả nước, thời gian qua, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy Đảng, các ban ngành, đoàn thể thành phố đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị và các cơ quan chức năng tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, thông báo đăng ký sim điện thoại chính chủ, triển khai dỡ các thông tin trên mạng sai sự thật.

Có thể thấy công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục xây dựng củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào chủ nghĩa Mác Lê Nin – tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tin tưởng vào sự lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền từ Thành phố đến cơ sở, phát huy những kết quả đạt được. Nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, Đảng bộ phường Quỳnh Mai tiếp tục xác định và đề ra một số giải pháp đồng bộ thiết thực trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh không có cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, xây dựng phường văn hóa văn minh, trật tự đô thị giao thông công cộng được giữ vững, không có đơn thư vượt cấp, không tụ tập đông người biểu tình trái quy định. Làm tốt công tác tuyên truyền, đề ra các giải pháp thiết thực nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tSưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

Trải qua 93 năm, ngày thành lập và lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, dù trải qua muôn vàn cam go thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dân ta đã làm nên những kỳ tích không thể phủ nhận được. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”. Chính vì vậy, mỗi chúng ta phải có nhân sinh quan, thế giới quan đứng trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách vừa thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ đảng viên và nhân dân ta.

Trên đây chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc các mẫu bài dự thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!