Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác Lê-nin có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác Lê-nin có đáp án
5/5 - (1 bình chọn)

Gocdoday gửi đến bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác Lê-nin có đáp án. Mong rằng những câu hỏi dưới đây sẽ giúp các bạn ôn tập tốt và hiểu rõ hơn về các quan điểm này.

Kinh tế chính trị Mác Lê-nin có đối tượng nghiên cứu là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những quan hệ sản xuất và trao đổi thích ứng với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Cốt lõi của nó là học thuyết giá trị thặng dư của Karl Marx.

1. Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác Lê-nin có đáp án

Dưới đây là các câu hỏi trắc nghiệm trong 5 bài lớn Kinh tế chính trị Mác Lê-nin, mỗi bài gồm 20 câu hỏi.

Đáp án bài 1

1.Đại biểu tiêu biểu của chủ nghĩa trọng nông ở Pháp là : F, TurGot

2 Tế chính trị Mác Lê nin có mấy chức năng cơ bản: 4

3. Mục đích chủ yếu của việc nghiên cứu kinh tế chính trị Mác-Lenin: Nhằm khám phá các quy luật kinh tế chi phối các mối quan hệ giữa người và người trong sản xuất và trao đổi

4. Kinh tế chính trị Mác Lênin là: 1 trong 3 bộ phận cấu thành của chủ nghĩa mác-lênin

5. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác Lênin là : Các quan hệ xã hội giữa người và người trong sản xuất và trao đổi

6. Thuật ngữ khoa học kinh tế chính trị Được xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ thứ mấy : XVII

7. Trong số các nhà kinh tế học dưới đây Ai là người có công lao làm cho kinh tế chính trị trở thành một môn khoa học : A

8. Quy luật kinh tế là gì? : Quy luật kinh tế là những mối liên hệ bản chất, khách quan,lập đi lập lại của các hiện tượng và quá trình kinh tế

9. Chức năng nào sau đây không phải là chức năng cơ bản của kinh tế chính trị Mác Lênin : Chức năng Bản thể luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác Lê-nin có đáp án
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác Lê-nin có đáp án

10. Thuật ngữ khoa học kinh tế chính trị xuất hiện lần đầu tiên trong tác phẩm nào dưới đây: Chuyên luận về kinh tế chính trị (A Montchretien)

11. Sau khi C. Mác và Ph qua đời ai là người Kế thừa và phát triển tư tưởng kinh tế chính trị của các ông : Lênin

12. Ai là người có công trong việc phát triển thuyết kinh tế chính trị Mác Lênin : Lênin

13. Phương pháp nghiên cứu đặc thù của kinh tế chính trị Mác Lênin là : Phương pháp trừu tượng hóa khoa học

14. Lý luận kinh tế chính trị của C Mác và Ph. Angghen Được thể hiện tập trung và cô động nhất trong tác phẩm nào dưới đây : Tư bản

15. Chọn luận điểm đúng nhất trong các luận điểm sau đây : Chủ nghĩa trọng thương coi trọng vai trò của hoạt động thương mại

16. Mục đích chủ yếu của nghiên cứu kinh tế chính trị Mác Lênin là gì :

Nhằm khám phá các quy luật kinh tế chi phối các mối quan hệ giữa người với người trong sản xuất và trao đổi

17. Hệ thống lý luận chính trị đầu tiên nghiên cứu về phương pháp sản xuất tư bản chủ nghĩa là : Chủ nghĩa trọng thương

18. Hãy điền vào chỗ trống (…) để hoàn thiện quan điểm của Chủ nghĩa mác- Lênin: “ Đối tượng nghiên cứu của kinh tế Mác Lênin (…) mà các quan hệ này được đặt trong sự liên hệ chặt chẽ với sự phát triển của lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng tương ứng của phương thức sản xuất nhất định” : Các quan hệ xã hội của sản xuất và trao đổi

19. Các chức năng cơ bản của kinh tế chính trị Mác Lênin gồm : Chức năng nhận thức, chức năng thực tiễn, chức năng tư tưởng, chức năng phương pháp luận

20.Đại biểu tiêu biểu của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh gồm : W, A ,D,Recardo

Đáp án bài 2

1.Dịch vụ có được xem là hàng hóa hay không?Dịch vụ là một loại hàng hóa vô hình

2.Hàng hóa nào sau đây không được xem là hàng hóa đặc biệt?Các loại thuốc quý hiếm

3.Khi năng suất lao động tăng, số lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian sẽ:Tăng

4.Ngoài phân công lao động xã hội, sự ra đời của sản xuất hàng hóa còn dựa trên điều kiện nào?Do sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa các chủ thể sản xuất

5.Tiền tệ có mấy chức năng?

6.Lao động cụ thể là?Là lao động lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của những nghề nghiệp chuyên môn nhất định. Mỗi lao động cụ thể có mục đích, công cụ, đối tượng lao động riêng

7.Thuộc tính cơ bản của hàng hóa là:Giá trị và giá trị sử dụng

8.Câu trả lời nào sau đây không đúng về bản chất của tiền tệ?Là yếu tố sinh ra giá trị thặng dư

9.So với nền kinh tế tự nhiên, kinh tế hàng hóa có ưu thế nào?Các phương án được nêu đều đúng

10.Theo nghĩa hẹp, khái niệm thị trường được hiểu là:Nơi diễn ra hành vi trao đổi, mua bán hàng hoá giữa các chủ thể kinh tế với nhau

11. Công dụng của vật phẩm, có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người là khái niệm thuộc về: Giá trị sử dụng

12. Kết quả cạnh tranh trong nội bộ ngành sẽ hình thành: Giá trị thị trường

13 Tính hai mặt của lao động, sản xuất hàng hóa là: Là lao động cụ thể và lao động trừu tượng

14. Sản xuất hàng hóa tồn tại: Trong các xã hội có phân công lao động xã hội và có sự tách biệt về mặt kinh tế giữa các chủ thể sản xuất

15. Yếu tố quyết định đến giá cả hàng hóa là: Giá trị của hàng hóa

16. Trong các chức năng của tiền tệ, chức năng nào là chức năng quan trọng nhất? Thước đo giá trị

17. Giá trị hàng hóa quyết định bởi: Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết kinh trong hàng hóa ấy

18. Chức năng nào sau đây không phải là chức năng cơ bản của tiền tệ? Phương tiện lao động

19. Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa là: Quy luật giá trị

20. Hãy điền vào chỗ trống sau để hoàn thành luận điểm của Các: “chỉ có sản phẩm của những người lao động tư nhân độc lập và không phụ thuộc vào nhau mới đối diện với nhau như là những (…….)” Hàng hóa

Đáp án bài 3

Câu 1 : Loại tư bản nào tồn tại dưới hình thái tư liệu sản xuất mà giá trị được lao động cụ thể của công nhân làm thuê bảo tồn và chuyển nguyên vẹn vào giá trị sản phẩm? TL: Tư bản bất biến

Câu 2: Nhân tố nào không làm tăng quy mô tích lũy tư bản? TL: Nâng cao giá trị sức lao động

Câu 3: Theo chủ nghĩa Mác, việc phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến nhằm : TL: Xác định nguồn gốc tạo ra giá trị thặng dư

Câu 4 : Chọn ý đúng về tiền công : TL: Tiền công là giá cả của hàng hóa sức lao động

Câu 5: Điểm giống nhau giữa phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và phương pháp sản xuất giá trị thăng dư tương đối là: TL: Đều làm tăng tỷ suất giá trị thặng dư

Câu 6: Tư bản sản xuất gồm những bộ phận tư bản nào sau đây : TL: Tư bản cố định và tư bản lưu động

Câu 7: Mục đích của lưu thông hàng hóa giản đơn là: TL: Giá trị sử dụng

Câu 8: Phương pháp phổ biến để tạo ra giá trị thặng dư siêu ngạch là : TL: Tăng năng suất lao động cá biệt

Câu 9: Một trong những hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường là: TL: Lợi nhuận

Câu 10: Bộ phận tư bản sản xuất tồn tại dưới hình thái sức lao động, nguyên nhiên vật liệu, giá trị của nó được chuyển một lần, toàn phần vào giá trị sản phẩm khi kết thúc từng quá trình sản xuất gọi là: TL: Tư bản lưu động

Câu 11:Nguồn gốc duy nhất của tích lũy tư bản là:

Gía trị thặng dư

12: Bản chất tích lũy của tư bản là gì? Tích lũy tư bản là tư bản hóa giá trị thặng dư

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác Lê-nin có đáp án

13: Bộ phận tư bản tồn tại dưới hình thái sức lao động, nguyên nhiên vật liệu, vật liệu phụ,giá trị của nó được chuyển một lần, toàn phần vào giá trị sản phẩm khi kết thúc từng quátrình sản xuất gọi là Tư bản lưu động

14: Theo Mác, quan hệ lưu thông hàng hóa giản đơn vận động theo công thức nào? H-T-H

15: Công thức tính khối lượng giá trị thặng dư là M=m’.V

16: . Điểm khác nhau căn bản giữa tư bản bất biến và tư bản khả biến là? Tư bản bất biến không tạo ra giá trị thặng dư, tư bản khả biến thông qua lao động trừu tượng củacông nhân, tạo ra giá trị thặng dư

17: Trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, giá cả sản xuất có vai trò gì? a. Điều tiết giá cả thị trường

18: Lí luận giá trị thặng dư của C.Mác được trình bày cô đọng nhất trong tác phẩm nào? Tư bản

19: Một trong hai điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa là? Người lao động được tự do về thân thể

20: Phần lớn giá trị dôi ra ngoài giá trị sức lao động do người lao động làm thuê tạo ra và thuộc về nhà tư bản gọi là gì? Gía trị thặng dư

Đáp án bài 4

Câu 1: Sự ra đời của CNTB độc quyền nhà nước nhằm mục đích gì?Phục vụ lợi ích của các tổ chức độc quyền tư nhân và tiếp tục duy trì, phát triển CNTB

Câu 2: Cơ chế điều tiết kinh tế độc quyền của nhà nước bao gồm: Cơ chế thị trường, độc quyền tư nhân và sự điều tiết của nhà nước

Câu 3: Trong giai đoạn CNTB độc quyền, quy luật giá trị có biểu hiện mới thành: Quy luật giá cả độc quyền

Câu 4: Mục đích của XKTB trong giai đoạn CNTB độc quyền là? Chiếm đoạt giá trị thặng dư và các nguồn lợi ở các nước nhập khẩu tư bản

Câu 5: Đóng góp tích cực và quan trọng nhất của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của nhân loại? Thúc đẩy trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

Câu 6: Khẳng định sau đây là của ai? “..ự do cạnh tranh đẻ ra tập trung sản xuất và sự tập trung sản xuất này khi phát triển đến mức độ nhất định, lại dẫn tới độc quyền” V.Iênin

Câu 7: Một trong những đặc điểm của độc quyền trong chủ nghĩa tư bản Tích tụ, tập trung sản xuất và sự ra đời của các xí nghiệp quy mô lớn

Câu 8: Xuất khẩu tư bản là đặc điểm của Chủ nghĩa tư bản độc quyền

Câu 9: Chủ nghĩa tư bản độc quyền là? Chọn đáp án đúng Một giai đoạn phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Câu 10: Chọn đáp án đúng về sở hữu độc quyền nhà nước: Là Sở hữu nhà nước và sở hữu độc quyền tư nhân

Câu 11: Tư bản tài chính chủ yếu thực hiện sự thống trị của mình thông qua? Chế độ tham dự

Câu 12: Chủ nghĩa tư bản độc quyền xuất hiện vào thời gian nào? Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Câu 13: Đặc trưng của hình thức tổ chức độc quyền Cartel (Các-ten)? Các xí nghiệp tư bản ký kết hiệp nghị thỏa thuận với nhau về giá cả sản xuất, sản lượng, thị trường tiêu thụ, kỳ hạn thanh toán…

Câu 14: Hoàn thiện luận điểm sau của Lênin: “Bọn tư sản chia nhau thế giới, không phải do tính độc ác đặc biệt của chúng mà so sự… đã đạt tới mức độ buộc chúng phải đi vào con đường ấy để kiếm lời Tập trung

Câu 15: Vì sao trong chủ nghĩa tư bản độc quyền cạnh tranh không bị thủ tiêu?

Vì cạnh tranh là quy luật khách quan của kinh tế hàng hóa

Câu 16: Các tài phiệt (đầu sỏ tài chính, trùm tài chính) thực hiện sự thống trị kinh tế của mình thông qua: Chế độ tham dự

Câu 17: Xuất khẩu hàng hóa là? Đưa hàng hóa ra nước ngoài bán để thực hiện giá trị

Câu 18: Một trong hai hình thức xuất khẩu tư bản chủ yếu là? Đầu tư trực tiếp

Câu 19: Chủ nghĩa tư bản phát triển qua các giai đoạn nào? Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh và chủ nghĩa tư bản độc quyền

Câu 20: Một trong những nguyên nhân ra đời của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Chọn đáp án sai Do sự đấu tranh quyết liệt của giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản

Đáp án bài 5

Câu 1: Trong các hình thức phân phối sau đây, hình thức phân phối nào phản ánh định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường? Tất cả các phương án được nêu

Câu 2: Xét về bản chất, lợi ích kinh tế phản ánh nội dung nào sau đây? Phản ánh mục đích và động cơ các quan hệ giữa các chủ thể trong nền sản xuất xã hội

Câu 3: Có mấy nhân tố ảnh hướng đến quan hệ lợi ích kinh tế? 4

Câu 4: Ai là tác giả của câu nói sau? “Ở đâu không có lợi ích chung thì ở đó không thể có sự thống nhất về mục đích và cũng không thể có sự thống nhất về hành động được”.

Câu 5: Thực hiện tiến bộ công bằng xã hội có nghĩa là? Điều tiết thu nhập, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội tạo tiền đề cần thiết để mọi người dân đều có cơ hội như nhau trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Câu 6: Trong các hình thức lợi ích kinh tế, hình thức nào sau đây được xem làcơ sở, nền tảng của các hình thức lợi ích khác? Lợi ích cá nhân

Câu 7: Điền vào chỗ trống từ còn thiếu để có cách hiểu đúng về lợi ích kinh tế? Lợi ích kinh tế là lợi ích ……, lợi ích thu được khi thực hiện các hoạt động kinh tế của con người. Vật chất

Câu 8: Những hỗ trợ thị trường trong nước khi cần thiết, hỗ trợ các nhóm dân cư có thu nhập thấp gặp rủi ro trong cuộc sống nhằm? Giảm bớt sự phân hóa giàu nghèo và sự bất bình đẳng

Câu 9: Tổ chức nào quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thông qua pháp luật, các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch và cơ chế chính sách ở Việt Nam? Nhà nước

Câu 10: Ở Việt Nam tổ chức nào lãnh đạo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thông qua cương lĩnh, đường lối phát triển kinh tế – xã hội? Đảng Cộng sản

Câu 11: Thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam? Kinh tế Nhà nước

Câu 12: Trong các nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ lợi ích kinh tế, nhân tốc nào biểu hiện sự tác động mạnh mẽ và nhiều chiều đến lợi ích kinh tế của các chủ thể? Hội nhập kinh tế quốc tế

Câu 13: Thực chất của định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường là hướng tới? Các giá trị cốt lõi dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh

Câu 14: Điền vào chỗ trống từ còn thiếu để hoàn thiện khái niệm sau: “Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế vận hành theo các …… của thị trường đồng thời góp phần hướng tới từng bước xác lập một xã hội mà ở đó dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có sự điều tiết của Nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo” Quy luật

Câu 15: Đâu không phải là tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam? Xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phù hợp với chuẩn chung của thế giới

Câu 16: Vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? Động lực quan trọng

Câu 17: Có mấy nội dung cần phải thực hiện để hoàn thiện thể chế và sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? 7 nội dung

Câu 18: Sự khác biệt cơ bản của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa trong quan hệ sở hữu và thành phần kinh tế là gì? Trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh cùng phát triển theo pháp luật

Câu 19: Đâu không phải là lý do cần thực hiện hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? Do thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ra đời sau nên chưa theo kịp các thể chế kinh tế thị trường khác

Câu 20: Về biểu hiện, lợi ích kinh tế trước hết của chủ doanh nghiệp sẽ là gì? Lợi nhuận

2. Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị theo quan điểm của Lê-nin

Mặc dù V.I. Lê-nin chưa nêu ra định nghĩa cụ thể nhưng dựa theo quan điểm, tư tưởng của ông, có thể hiểu kinh tế là tổng thể các hoạt động sản xuất của một cộng đồng người, một nước, liên quan đến các quá trình sản xuất, trao đổi, phân phối và tiêu dùng các sản phẩm xã hội. Còn chính trị bao gồm hệ tư tưởng chính trị, các thiết chế chính trị cũng như những mối quan hệ giữa các giai cấp, các dân tộc, các tập đoàn xã hội.

Trên cơ sở kế thừa quan điểm của C. Mác và Ph. Ăng-ghen, V.I. Lê-nin đã cụ thể hóa hơn khái niệm chính trị bằng các luận điểm: “Chính trị là cuộc đấu tranh giữa các giai cấp; chính trị là thái độ của giai cấp vô sản đang đấu tranh tự giải phóng mình chống giai cấp tư sản toàn thế giới”(1); hay “Chính trị là sự tham gia vào những công việc của Nhà nước, là việc vạch hướng đi cho nhà nước, việc xác định những hình thức, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của nhà nước”(2). Như vậy, theo quan điểm của V.I. Lê-nin, chính trị là nội dung và phương hướng hoạt động của nhà nước; là sự phản ánh những quan hệ giữa các giai cấp, các quốc gia, dân tộc.

Khi bàn về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, cũng giống như C. Mác và Ph. Ăng-ghen, V.I. Lê-nin khẳng định vai trò quyết định của kinh tế đối với chính trị. Theo V.I. Lê-nin, cơ cấu kinh tế của xã hội sinh ra chính trị, cơ cấu kinh tế này là do toàn bộ những quan hệ sản xuất của xã hội tạo nên. Những quan hệ sản xuất là những quan hệ cơ bản, ban đầu và quyết định tất cả mọi quan hệ xã hội khác. Quan điểm của ông về vai trò quyết định của kinh tế đối với chính trị được thể hiện trong luận điểm nổi tiếng sau: “Trong sản xuất vật chất, con người ở trong những mối quan hệ nhất định với nhau, những quan hệ sản xuất. Những quan hệ này bao giờ cũng phù hợp với trình độ phát triển của năng suất mà những lực lượng kinh tế của các quan hệ ấy có được trong thời kỳ đó. Toàn bộ những quan hệ sản xuất đó tạo thành cơ cấu kinh tế của xã hội, tức là cái cơ sở hiện thực trên đó xây dựng lên một kiến trúc thượng tầng chính trị và pháp lý và phù hợp với cơ sở đó là những hình thức ý thức xã hội nhất định. Như vậy, phương thức sản xuất quyết định các quá trình của đời sống xã hội, chính trị và thuần tuý tinh thần”(3). Với quan điểm này, ông đã tiếp tục khẳng định lập trường duy vật triệt để của chủ nghĩa Mác khi xem xét các vấn đề lịch sử và xã hội của con người.

Trên đây, chuyên mục Học Tập đã gửi đến bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác Lê-nin có đáp án. Theo dõi Gocdoday để biết thêm nhiều điều thú vị khác nhé.

Bài viết liên quan:

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!