Bản đăng ký tu dưỡng theo Hồ Chí Minh dành cho Đảng viên năm 2024

Bản đăng ký tu dưỡng theo Hồ Chí Minh dành cho Đảng viên năm 2024
5/5 - (1 bình chọn)

Gocdoday gửi đến bạn đọc một số mẫu đăng ký tu dưỡng theo Hồ Chí Minh dành cho Đảng viên năm 2024 – Bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu được triển khai dựa trên chuyên đề toàn khóa 2021-2025 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

1. Bản đăng ký tu dưỡng theo Hồ Chí Minh là gì?

Bản đăng ký tu dưỡng theo Hồ Chí Minh – Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu là bản cam kết về tư tưởng chính trị, những phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và vấn đề tổ chức kỷ luật để làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Khi lập bản đăng ký tu dưỡng phải dựa trên Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương và Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay.

Mẫu giấy này với nội dung cam kết và khắc phục những khuyết điểm, đồng thời đề ra những phương hướng sửa đổi, rèn luyện, tu dưỡng trong năm tiếp theo.

2. Hướng dẫn cách viết bản cam kết tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên

Về tư tưởng chính trị

– Kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

– Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân.

Ví dụ: Tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có tư tưởng tiến công; tích cực học tập, nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề mới để cập nhật kiến thức và củng cố tư tưởng chính trị. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức Đảng, nói và làm theo nghị quyết; không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.

Bản đăng ký tu dưỡng theo Hồ Chí Minh dành cho Đảng viên năm 2024
Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng để các Đảng viên học tập, du dưỡng và rèn luyện

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

– Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có lối sống giản dị, hòa đồng;

– Chấp hành Quy định về những điều Đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống…

Ví dụ:

– Tích cực rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, giản dị; có ý thức nêu gương, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan, công việc và nhân dân địa phương.

– Tiếp tục rèn luyện phong cách làm việc cụ thể, khoa học; phong cách lãnh đạo dân chủ, quyết đoán, sâu sát.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc;

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;

– Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu suất, nói đi đôi với làm để công việc được giao hoàn thành tốt…

Ví dụ:

– Đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm để phân công cho các đồng chí trong Tỉnh ủy; đồng thời điều hành công việc theo chương trình, sát trọng tâm.

– Tập trung chỉ đạo Văn phòng và các ban tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị nội dung cho các hội nghị; kiên quyết không trình hội nghị các nội dung chuẩn bị chưa đạt.

– Chỉ đạo Văn phòng và các ban đảng tìm giải pháp căn cơ để đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng và ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục có giải pháp giảm giấy tờ, hội họp.

– Chủ động hơn trong nắm tình hình và chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, kiểm tra – giám sát. Tăng cường đi cơ sở, gắn nắm tình hình và kết quả triển khai các trọng tâm công tác, các chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

– Khắc phục tính nôn nóng và tăng cường trao đổi, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong triển khai công việc. Tăng cường mối quan hệ công tác với các cơ quan Trung ương.

Về tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú;

– Thực hiện kê khai tài sản trung thực, nghiêm túc;

– Không vướng vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, tự giác và gương mẫu thực hiện quy định…

Ví dụ: Chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định, quy chế và sự phân công của tổ chức.

Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm

Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ, bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…

Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên .

Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

3. Mẫu bản cam kết tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên giành cho giáo viên

Bản đăng ký tu dưỡng theo Hồ Chí Minh cho giáo viên mầm non

ĐẢNG BỘ

CHI BỘ TRƯỜNG ……

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….., ngày… tháng … năm 20…..

BẢN CAM KẾT

Tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024

Họ và tên: …………………………………. Sinh ngày: ………………………………………………

Ngày vào Đảng: ………………………… Chính thức: …………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………….

NỘI DUNG CAM KẾT:

1. Về tư tưởng chính trị:

– Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp.

– Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà Nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.

– Luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngừng nghiên cứu học tập tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

– Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người công chức, viên chức nhà nước.

– Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người Đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng và lãng phí. Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc.

– Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.

– Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

4. Về tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

– Bản thân và gia đình không vướng mắc các tệ nạn xã hội: Tự giác và gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, Đảng viên cuối năm 2023:

– Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ – bè phái, với các biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…

– Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

II. NỘI DUNG NÊU GƯƠNG:

1. Về tư tưởng chính trị:

– Kiên định với chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đi đầu Trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư Tưởng chính trị đạo đức lối sống.

– Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; Sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, nhà nước và nhân dân.

2. Về đạo đức lối sống tác phong:

– Thực hiện nghiêm quy định của ban chấp hành trung ương về những Điều Đảng viên không được làm.

– Đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí;

– Luôn gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân

3. Về tự phê bình, phê bình:

– Bản thân luôn cầu thị tự giác trung thực chân thành không né tránh, khi có khuyết điểm luôn nhận khuyết điểm và có kế hoạch sửa chữa

– Có tinh thần đồng chí yêu thương lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải bào vệ người tốt kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng với động cơ xấu.

4. Về quan hệ với nhân dân:

– Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; Làn việc với thái độ khách quan công tâm tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng chủ động đối thoại với nhân dân.

– Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

5. Về trách nhiệm trong công tác:

– Nêu cao ý thức trách nhiệm tận tụy với công việc; Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tích cực học tập nghiên cứu chủ động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm nói đi đôi với làm.

– Hiểu và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ quyền hạn của mình; Làm việc có nguyên tắc kỷ cương có lý có tình không lạm dụng chức vụ quyền hạn khi giải quyết công việc.

– Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ bè phải và các biểu hiện cơ hội thực dụng vì lời ích cá nhân, lợi ích nhóm

6. Về ý thức kỷ luật:

– Thực hiệm nghiêm nguyên tắc tập chung dân chủ; Gương mẫu chấp hành nghị quyết Chỉ thị quyết định sự phân công điều động của tổ chức; Đi đầu thực hiện nề nếp chế độ sinh hoạt Đảng các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan và địa phương.

– Thực hiện nghiêm túc Quy định số 213-QĐ/TW của Trung ương ngày 2/1/2020 về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú.

7. Về đoàn kết nội bộ:

– Hết lòng xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; Bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; Không tranh công đổ lỗi, né tránh đùn đẩy trách nhiệm khuyến điểm cho người khác

– Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng chính quyền và các tổ chức chính trị nơi công tác; Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ bè phái gây mất đoàn kết nội bộ trong đảng và trong nhân dân

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ điểm đánh giá xếp loại cán bộ Đảng viên cuối năm. Tôi cam đoan thực hiện và báo cáo trước chi bộ khi có yêu cầu./.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

Phó Bí thư

ĐẢNG VIÊN

Bản đăng ký tu dưỡng theo Hồ Chí Minh dành cho Đảng viên năm 2024

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện của giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ VÀ CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2024

(Dành cho giáo viên)

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………

– Chính quyền:……………………………………………………………………………………………

– Đoàn thể:…………………………………………………………………………………………………

Hiện là giáo viên bộ môn:……………………………………………………………………………..

Sau khi được học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 “………….”, tôi đăng ký và cam kết nghiêm túc thực hiện: Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay:

1. Về tư tưởng chính trị:

– Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ……. .

– Có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên quyết, phương pháp đúng đắn trong việc đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ chủ trương, đường lối, pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn và xử lý có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong công chức, viên chức trong nhà trường và nơi cư trú; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Nhà nước và của Nhân dân

2. Về đạo đức, lối sống, tác phong:

– Đề ra biện pháp rèn luyện, tu dưỡng trong công việc và sinh hoạt hàng ngày; thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí ………

– Ý thức rèn luyện và thực hiện nếp sống khiêm tốn, giản dị, không tổ chức ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí tại gia đình cũng như địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác gây phản cảm trong dư luận xã hội. Việc thực hiện quy định của Nhà nước về việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật (tổ chức đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hóa mới theo đúng quy định của Nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc)

– Thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân, cán bộ đến liên hệ công tác; tham gia xây dựng công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp

– Sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

(liên hệ thực tế công tác được phân công)

– Bản thân, vận động gia đình và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào do chính quyền nơi cư trú phát động; tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm.

– Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả nhiệm vụ được phân công phụ trách. Tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị (đối với cán bộ, đảng viên đương chức); hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc, có lý, có tình trong thực thi công vụ. Công khai, minh bạch, tiết kiệm trong sử dụng tài chính, tài sản của cơ quan, đơn vị (liên hệ thực tế công tác được phân công).

– Học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức, tư tưởng, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn

– Đổi mới phương pháp công tác và sửa đổi lề lối làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công việc được giao (liên hệ thực tế công tác được phân công)

Đăng ký thực hiện về công tác vận động quần chúng:

(liên hệ thực tế công tác được phân công – vận động học sinh không bỏ học, vượt khó, giúp đỡ bạn học, thiết lập nhóm học tập, đôi bạn học tập – vận động phụ huynh hợp tác trong giáo dục học sinh, tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, tham gia việc giúp đỡ học sinh khó khăn, tư vấn tâm lý học sinh )

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

– Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật (chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, pháp luật Nhà nước,…)

– Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tập thể lãnh đạo, tổ chức chính trị – xã hội nơi mình tham gia; tích cực tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể, của cấp trên; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm

5. Những hạn chế khuyết điểm thời gian qua trong kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, giáo viên cuối năm 2023 và giải pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế này: (liên hệ thực tế công tác được phân công và nêu những hạn chế, những điều chưa làm được trong năm 2023)

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNGNGƯỜI CAM KẾT

4. Đăng ký tu dưỡng theo Hồ Chí Minh của Đảng viên

QUẬN ỦY…………………………….

CHI BỘ THPT …………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN ĐĂNG KÝ VÀ CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 20…

(Dành cho cán bộ, đảng viên)

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………………….

Ngày vào Đảng: Dự bị ………………………………Chính thức………………………………

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………….

– Đảng:…………………………………………………………………………………………………….

– Chính quyền:………………………………………………………………………………………….

– Đoàn thể:……………………………………………………………………………………………….

Hiện là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ:

Sau khi được học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 “…….”, nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, tôi đăng ký và cam kết nghiêm túc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị:

– Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống …….

– Tự giác, gương mẫu, đi đầu trong việc nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm chắc, hiểu sâu chủ trương, nghị quyết của Đảng, tình hình thời sự trong nước và thế giới; tự trang bị cho mình những kiến thức, thông tin hữu ích để nói, viết và làm theo đúng quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng

– Có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên quyết, phương pháp đúng đắn trong việc đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn và xử lý có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, ở chi bộ, đảng bộ nơi sinh hoạt, ở cơ quan, đơn vị nơi công tác và nơi cư trú; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân

2. Về đạo đức, lối sống, tác phong:

– Việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn về việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW

– Liên hệ, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đề ra biện pháp rèn luyện, tu dưỡng trong công việc và sinh hoạt hàng ngày; thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí ………

– Ý thức rèn luyện và thực hiện nếp sống khiêm tốn, giản dị, không tổ chức ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí tại gia đình cũng như địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác gây phản cảm trong dư luận xã hội. Việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật (tổ chức đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hóa mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc)

– Thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân, cán bộ, đảng viên đến liên hệ công tác; tham gia xây dựng công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp

– Sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

– Bản thân, vận động gia đình và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào do tổ chức đảng, chính quyền nơi cư trú phát động; tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội; thực hiện tốt quy định 76-QĐ/TW ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Bộ Chính trị về “đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm

– Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả nhiệm vụ được phân công phụ trách. Tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị (đối với cán bộ, đảng viên đương chức); hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc, có lý, có tình trong thực thi công vụ. Công khai, minh bạch, tiết kiệm trong sử dụng tài chính, tài sản của cơ quan, đơn vị

– Học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức, tư tưởng, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn

– Đổi mới phương pháp công tác và sửa đổi lề lối làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công việc được giao

Đăng ký thực hiện Quy định 1043-QĐ/TU về công tác vận động quần chúng:

(liên hệ thực tế công tác được phân công: công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú phát triển Đảng – vận động học sinh không bỏ học, vượt khó, giúp đỡ bạn học, thiết lập nhóm học tập, đôi bạn học tập – vận động phụ huynh hợp tác trong giáo dục học sinh, tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, tham gia việc giúp đỡ học sinh khó khăn, tư vấn tâm lý học sinh , vận động giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn, thực hiện và tham gia tương trợ, chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp, vận động và tham gia công tác cứu trợ thiên tai…)

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

– Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật (thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước,…)

– Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, tổ chức chính trị – xã hội nơi mình tham gia; tích cực tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể, của cấp trên; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm

5. Giải pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 20… (nếu có).

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘNGƯỜI CAM KẾT

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc Bản đăng ký tu dưỡng theo Hồ Chí Minh dành cho Đảng viên năm 2024. Theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé! 

Bài viết liên quan:

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!